Terms of Service

Salamat sa paggamit ng Pinterest!
 • Itong Mga Tuntunin sa Serbisyo ("Mga Tuntunin") ay mamumuno sa iyong pag-access sa at paggamit ng Pinterest na website, mga app, APIs at mga widget ("Pinterest" o ang "Serbisyo") Maaring basahin ng maigi itong Mga Tuntunin, at kontakin kami kung mayroon kang mga katanungan. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Pinterest, sumasang-ayon ka na saklaw nitong mga Tuntunin, ang aming Pribadong Patakaran, ang aming Patakaran ng mga Cookie at ang aming Mga Patnubay sa Komunidad.

  Bukod pa rito

  Ang bawat kompanya ay may mga tuntunin. Ito ang sa amin.

1. Ang aming serbisyo
 • Ang Pinterest ay tutulungan ka ma madiskobre at gawin kung ano ang gusto mo. Upang gawin iyon, ipapakita namin ang mga bagay na sa tingin namin ay magiging importante, kawili-wili at personal sa iyo base sa iyong onsite at offsite na aktibidad. Upang magbigay ng aming Serbisyo, kailangan namin na makilala ka at ang iyong mga interes. Ang ilan sa mga bagay na aming pinapakita sa iyo ay naka-promote sa mga advertiser. Bilang bahagi ng aming serbisyo, sinusubukan naming tiyaking may kaugnayan sa iyo at kaiinteresan mo kahit ang mga pino-promote na content. Makikilala mo ang naka-promote na nilalaman dahil malinaw ito na naka-label.

  Bukod pa rito

  Ang Pinterest ay tutulungan ka ma madiskobre at gawin kung ano ang gusto mo. Ito ay i-customize sa iyo. Kailangan namin na malaman kung ano ang lahat na gusto mong gawin sa Pinterest na importante sa iyo.

2. Gamit ang Pinterest
 • a. Sino ang maaring makagamit ng Pinterest

  Maari ka lang gumamit ng Pinterest kung maaari kang legal na makabuo ng isang may bisa at umiiral na kontrata sa Pinterest, at sumusunod lang sa Mga Tuntunin na ito at sa lahat ng naaangkop na batas. Kapag ikaw ay gumawa ng iyong Pinterest account, kailangan mong magbigay sa amin ng tama at kumpletong impormasyon. Hindi mo maaaring gamitin ang Pinterest kung ipagbabawal ito ng mga paghihigpit ng U.S. Anumang paggamit o pag-access ng sinumang wala pa sa edad na 13 ay hindi pinapayagan. Kung nakabase ka sa EEA, maari mo lang gamitin ang Pinterest kung ikaw ay higit na sa gulang na maaari kang makapagbigay ng pahintulot sa pagproseso ng data sa ilalim ng mga batas ng iyong bansa o kung nagbigay sa amin ng mapapatunayang pahintulot ng magulang para sa paggamit mo ng Pinterest. Ang paggamit ng Pinterest kasama ang pag-download ng software sa iyong computer, telepono, tablet o anumang device. Sumasang-ayon ka na maaari naming awtomatikong i-update ang software na iyon, at ang Mga Tuntuning ito ay ilalapat sa anumang mga update.

 • b. Ang aming lisensya sa iyo

  Napapailalim nitong Mga Tuntunin at aming Mga Patakaran (kasama ang aming Mga Patnubay sa Komunidad ), ipagkakaloob namin ang limitado, hindi eksklusibo, hindi malilipat, at hindi mababawi na lisensya upang gamitin ang aming Serbisyo.

 • c. Komersyal na gamit ng Pinterest

  Kung gusto mong gamitin ang Pinterest para sa komersyal na ma layunin kailangan mo na gumawa ng business na account at sasang-ayon sa aming Negosyong Mga Tuntunin na Serbisyo. Kung magbubukas ka ng isang account para sa kompanya, organisasyon, o ibang mga entidad, saka "ikaw" ay kasama ka at ang entidad, at ikaw ay nangako na ikaw ang awtorisado upang magbigay sa lahat ng mga permiso at mga lisensya na binigay nitong Mga Termino at ipairal ang entidad nitong Mga Tuntunin, at ikaw ay sumang-ayon nitong Mga Tuntunin sa ngalan ng entidad.

  Bukod pa rito

  Hindi mo magagamit ang Pinterest kung wala ka pang 13 taong gulang (o mas matanda sa ilang bansa). At saka, kung ikaw ay gumagamit ng Pinterest para sa trabaho, kailangan mo na i-set up ang isang business na account.

3. Ang iyong nilalaman
 • a. Pag-post ng nilalaman

  Ang Pinterest ay nagpapahintulot sa iyo na mag-post ng nilalaman, kasama ang mga larawan, mga komentaryo, mga link at ibang mga materyales. Anuman ang iyong ipo-post o kung hindi man ang mga ginagamit sa Pinterest ay tinutukoy na "User Content". Panatilihin mo ang lahat ng mga karapatan, at tanging may pananagutan para, sa "User Content" na iyong ipo-post sa Pinterest.

  Bukod pa rito

  Kung ikaw ay mag-post ng iyong nilalaman sa Pinterest, ito ay pag-aari mo pa rin.

 • b. Paano maaaring gamitin ng Pinterest at ang ibang mga user sa iyong nilalaman

  Ikaw ay magbibigay sa Pinterest at ng aming mga user ng hindi eksklusibo, royalty-free, maililipat, sublicensable, magagamit na lisensya sa buong mundo, store, display, reproduce, save, pagbago, paggawa ng deribatibong mga trabaho, pagganap, at pamamahagi ng iyong User Content sa Pinterest tanging para sa layunin ng pagpapatakbo, pagpapa-unlad, pagbibigay at paggamit ng Pinterest. Wala sa Mga Tuntunin na ito ang maghihigpit sa ibang mga legal na karapatan na mayroon sa Pinterest sa User Content, halimbawa sa ilalim ng ibang mga lisensya. Kami ay nakalaan sa karapatan upang tanggalin o baguhin ang User Content, o palitan ang paraan sa paggamit sa Pinterest, para sa anumang dahilan. Kasama dito ang User Content na pinapaniwalaan namin na lumabag nitong Mga Tuntunin, sa aming Mga Patnubay sa Komunidad, o iba pang mga patakaran.

  Bukod pa rito

  Kung ikaw ay mag-post ng nilalaman sa Pinterest, maaari naming ipakita sa mga tao at ang iba ay maaring i-save ito. Huwag mag-post ng pornograpiya o spam o maging jerk sa ibang mga tao sa Pinterest. 

 • c. Gaano katagal namin itago ang iyong nilalaman

  Kasunod ang pagwawakas at pag-deactivate sa iyong account, o kung tinanggal mo ang anumang User Content mula sa Pinterest, maari naming panatilihin ang iyong User Content sa makatwirang panahon para sa layuning pagpaback-up, pag-archive o pag-audit. Ang Pinterest at ang mga user ay maaring panatilihin at ipagpatuloy ang paggamit, pagtatago, pag-displate, pag-reproduce, pagre-pin, pagpabagi, paggawa ng mga deribatibong mga trabaho, pagganap, at pamamahagi sa anuman ng iyong User Content na ibinahagi o itinago din ng ibang mga user sa Pinterest.

  Bukod pa rito

  Kung ikaw ay pipili upang mag-post ng nilalaman, binibigyan mo kami ng pahintulot upang gamitin ito na magbigay at pagbutihin ang Pinterest. Ang mga kopya ng ibinahaging nilalaman sa iba ay maaring mananatili kahit na pagkatapos mong burahin ang nilalaman mula sa iyong account.
   

 • d. Ang feedback na iyong ibibigay

  Pinapahalagahan namin ang marinig mula sa aming mga user, at laging may interes na matutunan ang tungkol sa mga paraan na maari naming magamit upang mas lalong kahanga-hanga ang Pinterest. Kung pipiliin mo ang magsumite ng mga komentaryo, mga ideya o feedback, sumang-ayon ka na maari namin itong gamitin ng walang paghihigpit o kabayaran sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong isinumite, ang Pinterest ay hindi ipinaubaya ang anumang mga karapatan upang gamitin ang pareho o may kaugnayan na feedback na dating alam na sa Pinterest, o pinaunlad ng mga empleyado nito, o kinuha sa ibang pinagmulan maliban sa iyo.

  Bukod pa rito

  Maari naming gamitin ang iyong mga mungkahi upang mas mapahusay ang Pinterest.

4. Patakaran ng Copyright
 • Ang Pinterest ay pinagtibay at ipinatupad ang Pinterest Copyright na Patakaran ayon sa Digital Millenium Copyright Act at ibang mga naangkop na mga batas ng copyright. Para sa higit pang impormasyon, maaring basahin ang aming Copyright na Patakaran 

  Bukod pa rito

  Ginagalang namin ang mga copyright Ikaw ay dapat rin.

5. Seguridad
 • Pinapahalagahan namin ang tungkol sa seguridad ng aming mga user. Habang kami ay nagtrabaho upang maproteksyonan ang seguridad ng iyong nilalaman at account, ang Pinterest ay hindi maipangako na ang hindi awtorisadong mga pangatlong partido ay hindi matalo ang hakbang ng ating seguridad. Hinihiling namin na siguraduhing itago mo ang iyong password Maaring agad na magbigay abiso sa amin sa anumang kompromiso o hindi awtorisadong gamit sa iyong account.

  Bukod pa rito

  Matutulungan mo kaming labanan ang mga spammer sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga tip sa seguridad na ito.

6. Mga link, mga site at mga serbisyo ng pangatlong partido
 • Ang Pinterest ay maaring naglalaman ng mga link ng mga pangatlong partido na website, mga advertiser, mga serbisyo, mga espesyal na alok, o ibang mga kaganapan o mga aktibidad na hindi pag-aari o kontrolado ng Pinteres. Hindi kami mag-eendorso o mag-aakala ng anumang responsibilidad para sa anumang mga pangatlong partido na site, impormasyon, mga materyales, mga produkto, o mga serbisyo. Kung ikaw ay makapag-access ng anumang pangatlong partido na website, serbisyo, o nilalaman mula sa Pinterest, ginagawa mo ito sa sarili mong peligro at sumasang-ayon ka na ang Pinterest ay walang pananagutan na magmula sa iyong paggamit o pag-access sa anumang pangatlong partido na website, serbisyo, o nilalaman.

  Bukod pa rito

  Ang Pinterest ay may mga link sa nilalaman papunta sa Pinterest. Kadalasan sa mga bagay ay kahanga-hanga, ngunit wala kaming pananagutan kung ito ay hindi.

7. Pagwawakas
 • Ang Pinterest ay maaaring wakasan o isuspinde ang iyong karapatan upang maka-access o makagamit ng Pinterest sa anumang dahilan na aangkop sa abiso. Maari naming wakasan o isuspinde kaagad ang iyong access at walang abiso kung mayroon kaming magandang dahilan, kasama ang anumang paglabag sa aming Mga Patnubay sa Komunidad. Sa pagwawakas, patuloy ang iyong pag-iiral sa Section 3 at 8 nitong mga Tuntunin.

  Bukod pa rito

  Ang Pinterest ay binigay sa iyo ng libre. May karapatan kaming tumangging magbigay ng serbisyo sa sinuman, ngunit magbibigay kami ng naaangkop na abiso.

8. Bayad-pinsala
 • Kung ginagamit mo ang Pinterest para sa mga pangkomersyal na layunin (hal., hindi ka isang consumer) nang hindi sumasang-ayon sa aming Mga Tuntunin ng Negosyo alinsunod sa Seksyon 2(c) ng Mga Tuntuning ito, sumasang-ayon kang bayaran ng danyos at ipawalang sala ang Pinterest Inc, Pinterest Europe Ltd, at ang mga affiliate ng mga ito at ang kanya-kanya nilang opisyal, direktor, empleyado, at ahente, laban sa anumang habol, asunto, pagdinig, di-pagkakaunawaan, demanda, pananagutan, danyos, pagkawala, gastusin, at bayarin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga makatuwirang bayaring legal at pang-accounting (kabilang ang mga gastusin para sa depensa, asunto, o pagdinig mula sa mga third party), sa kahit na anong paraang nauugnay sa iyong pag-access o paggamit sa aming Serbisyo, iyong Pahintulot ng User, o paglabag mo sa alinman sa Mga Tuntuning ito.

  Bukod pa rito

  Kung kami ay inihabla dahil sa isang bagay na ginagawa ng iyong negosyo sa Pinterest, kailangan mong bayaran ang aming mga gastusin. At saka, dapat kang gumawa ng business na account at sumang-ayon sa aming Mga Tuntunin sa Negosyo noong una pa lamang.

9. Mga Disclaimer
 • Ang aming Serbisyo at lahat ng nilalaman sa Pinterest ay binibigay sa batayan na "pareho lamang" ng walang garantiya sa anuman, kung ipahayag o ipahiwatig.

  Ang Pinterest ay partikular na ikakaila ang anuman at lahat ng mga garantiya at mga kundisyon ng pagnenegosyo, angkop sa partikular na layunin, at hindi paglalabag, at anumang mga garantiya na manggagaling mula sa kurso ng pakikitungo o pangangalakal.

  Ang Pinterest ay hindi mananagot at mag-aakala na walang panagutan para sa anumang User Content na ikaw o sino mang ibang tao o pangatlong partido ang mag-post o magpadala ng aming Serbisyo. Naiintindihan at sumasang-ayon ka na maaari kang mailantad sa User Content ng hindi tama, hindi kanais-nais, hindi naaangkop para sa mga bata, o kung hindi man ito ay hindi angkop sa iyong layunin.

  Kung ikaw ay mamimili sa EEA, hindi namin ibinukod o nilimitahan ang anumang panagutan para sa kapuna-punang kapabayaan, nagbabalak, o kamatayan o personal na pinsala dulot ng aming kapabayaan o sadyang masamang asal. 
   

  Bukod pa rito

  Sa kasamaang palad, ang mga tao ay nagpo-post ng bagay na hindi kanais-nais sa mga serbisyo katulad ng Pinterest. Sineseryoso namin ang ganoong klaseng bagay ngunit maaari mo pa rin itong matagpuan bago pa namin ito tanggalin. Kung makakita ka ng hindi kanais-nais na bagay, maaring i-report ito sa amin dito

10. Limitasyon ng Pananagutan
 • HANGGANG SA MAXIMUM NA LAWAK NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, ANG PINTEREST AY HINDI MANANAGOT PARA SA ANUMANG HINDI DIREKTA, HINDI SINASADYA, ESPESYAL, RESULTA O MGA PINSALA MULA SA PAGPAPARUSA, O ANUMANG PAGKALUGI, KUNG DIREKTA O HINDI DIREKTANG NATAMO, O ANUMANG PAGKAWALA NG DATA, GAMIT, TAPAT NA KALOOBAN, O HINDI MASALANG NA PAGKALUGI, NA MAGRERESULTA MULA SA (A) IYONG ACCESS SA O PAGGAMIT NG O KAWALANG KAKAYAHAN UPANG MA-ACCESS O MAGAMIT ANG SERBISYO; (B) ANUMANG PAG-UGALI O NILALAMAN NG ANUMANG PANGATLONG PARTIDO SA SERBISYO, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON, ANUMANG PANINIRA NG PURI, MAPAMINSALA O ILLEGAL NA PAG-UUGALI NG IBANG MGA USER O MGA PANGATLONG PARTIDO; O (C)HINDI AWTORISADONG ACCESS, PAGGAMIT O PAGBABAGO NG TRANSMISYON O NILALAMAN. SA HINDI MANGYAYARI NA ANG PINTEREST AY PAGSASAMAHIN ANG PANANAGUTAN PARA SA LAHAT NG MGA HINIHILING KAUGNAY SA SERBISYO NA LAGPAS SA ISANG DAANG DOLYAR (U.S. $100,000).

  Kung kami ang dahilan sa iyong pinsala at ikaw ay isang mamimili sa EEA, ang nasa itaas ay hindi ma-apply. Sa halip, ang pananagutan ng Pinterest ay limitado sa nakikinitang pinsala na magmula dahilan sa paglabag ng materyal na kontraktwal na obligasyon na tipikal nitong uri ng kontrata. Ang Pinterest ay hindi mananagot sa mga pinsala na resulta mula sa hindi-materyal na paglalabag sa anumang ibang naaangkop na tungkuling pag-aalaga. Itong limitasyon ng pananagutan ay hindi ma-apply sa anumang pananagutan ayon sa batas na hindi maaring maging limitado, pananagutan para sa kamatayan o personal na pinsala dahilan sa aming kapabayaan o masamang pag-uugali, o kung at upang hindi isali ang aming pananagutan para sa isang bagay na aming partikular na ipinangako sa iyo.
   

  Bukod pa rito

  Kami ay bumubuo ng pinakamagandang serbisyo sa aming makakaya ngunit hindi namin maipangako na ito ay perpekto. Hindi kami mananagot sa iba't-ibang mga bagay. Kung sa tingin mo kami ay mayroong pananagutan, mag-usap tayo ng mabuti.

11. Arbitrasyon
 • Para sa anumang alitan na mayroon ka sa Pinterest, sumang-ayon ka na una mo kaming kontakin at impormal na subukang ayusin sa amin ang alitan. Kung kailangan ka namin na kontakin, makikipag-ugnayan kami sa inyo sa email address na nasa inyong Pinterest na account. Kung ang Pinterest ay hindi maayos ang alitan sa pagitan mo sa pamamagitan ng impormal na pag-uusap, ang bawat ay sumang-ayon na ayusin ang anumang kahilingan, alitan, kontrobersya (hindi kasama ang mga kahilingan para sa injunctive o ibang pantay na tulong) na magmumula sa o may kaugnayan sa o nauugnay nitong Mga Tuntunin sa pamamagitan ng umiiral na arbitrasyon o (para sa kwalipikadong mga kahilingan) sa maliit na kahilingan sa korte.

  Ang arbitrasyon ay isang higit na impormal na paraan upang resolbahin ang ating hindi pagkakaintindihan kaysa sa isang demanda sa korte. Halimbawa, ang arbitrasyon ay gumagamit ng isang tagahatol na walang pinapanigan sa halip na isang huwes o hurado, kabilang ang higit pang limitadong pagtuklas, at isailalim sa napaka-limitadong pagsusuri ng mga korte. Bagama't ang proseso ay higit pa na impormal, ang mga tagahatol ay maaring makapagkaloob ng parehong mga pinsala at tulong na ang isang korte ay maari ring makapagkaloob. Ikaw ay sumasang-ayon, sa pamamagitan ng pagsang-ayon nitong Mga Tuntunin sa Paggamit, ang US Federal Arbitration ACT ay namumuno sa interpretasyon at pagpapatupad nitong probisyon, at ikaw at ang Pinterest ay kusang iuurong ang karapatan sa isang paglilitis ng hurado o upang makasali sa isang class action. Ang tagahatol ay may eksklusibong kapangyarihan na lutasin ang anumang alitan kaugnay sa interpretasyon, naaangkop, o pagpapatupad nitong umiiral na arbitrasyon ng kasunduan. Itong arbitrasyon na probisyon ay dapat makaligtas sa pagwawakas nitong Kasunduan at ang pagwawakas ng iyong Pinterest na account.

  Anumang arbitrasyon ay pinangangasiwaan ng American Arbitration Association ("AAA) sa ilalim ng Consumer Arbitration Rules samakatwid resulta para sa AAA, maliban sa ibinigay dito. Mahahanap ang mga form sa www.adr.org Maliban kung ikaw at ang Pinterest ay sumang-ayon kung hindi man, ang arbitrasyon ay gagawin sa bansa (o parokya) kung saan ka nakatira. Ang bawat partido ay mananagot para mabayaran ang anumang AAA filing, administratibo at sa tagahatol na bayad alinsunod sa AAA Rules, maliban sa ang Pinterest ay magbabayad sa iyong makatwirang pag-file, administratibo, at sa tagahatol na bayad kung ang iyong hiling sa mga pinsala ay hindi lalagpas sa $75,000 at hindi walang kabuluhan (na sinusukat sa mga pamantayan na ipinahayag ng Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) Kung ang iyong hiling ay para sa $10,000 o mababa pa, kami ay sumasang-ayon na pipili ka kung ang arbitrasyon ay tanging gagawin sa batayan ng mga dokumento na isinumite sa tagahatol, sa pamamagitan ng hearing sa telepono, o sa personal na hearing na itatatag ng AAA Rules. Kung ang iyong hiling ay lagpas sa $10,000, ang karapatan sa pagkakaroon ng pagdinig ay matutukoy sa pamamagitan ng AAA Rules. Anuman ang paraan kung saan ang arbitrasyon ay isinagawa, ang tagahatol ay dapat na mag-isyu ng sulat ng desisyon na mangangatwiran sa mahahalagang natuklasan at mga konklusyon kung saan ang pagkakaloob ay ibabatay, at anumang paghatol sa ipagkakaloob ay nai-render ng tagapaghatol na maaring ipasok sa kahit saang korte ng karampatang hurisdiksiyon. Wala sa Section na ito ang dapat pumigil sa alinman sa partido mula sa paghahanap ng injunctive o ibang pantay na tulong mula sa mga korte, kasama ang para sa mga bagay na nauugnay sa seguridad ng data, intelektuwal na ari-arian o hindi awtorisadong access sa Serbisyo. LAHAT NG MGA HILING AY DAPAT NA GAWING DAHILAN ANG KAKAYAHAN NG INDIBIDWAL NA PARTIDO, AT HINDI BILANG ISANG NAGSASAKDAL O MIYEMBRO NG KLASE SA ANUMANG PINUNDUHANG KLASE O KINATAWANG PAGLILITIS, AT, MALIBAN KUNG SASANG-AYUNAN NAMIN KUNG HINDI MAN, ANG TAGAHATOL AY MAARING HINDI MAPAGSAMA ANG HIGIT SA ISANG HILING NG TAO. SUMASANG-AYON KA, SA PAMAMAGITAN NG PAGTATALA SA MGA TUNTUNING ITO, IKAW AT ANG PINTEREST AY KUSANG MAGPAPAUBAYA SA KARAPATAN NA MAGLILITIS SA PAMAMAGITAN NG HURADO O UPANG SUMALI SA ISANG CLASS ACTION.

  WALA SA MGA TUNTUNIN NG SERBISYO NA ITO ANG MAKAKAAPEKTO SA MGA HINDI MAIUURONG NA KARAPATAN MO AYON SA BATAS. Hanggang sa anumang hiling, alitan o kontrobersiya tungkol sa Pinterest o aming Serbisyo ang hindi arbitrable sa ilalim ng naaangkop na mga batas o kung hindi man ay: ikaw at ang Pinterest ay kapwa sumang-ayon na anumang mga hiling o alitan tungkol sa Pinterest ay eksklusibong lulutasin ayon sa Section 12 nitong Mga Tuntunin.

  Kung ikaw ay mamimili sa EEA, ang Section 11 ay hindi mai-apply sa iyo. 
   

12. Namamahalang batas at hurisdiksiyon
 • Ang Mga Tuntunin na ito ay pamahalaan ng mga batas ng Bayan ng California, ng walang paggalang sa kasalungatan nito sa mga prinsipyo ng mga batas. Kung ikaw ay hindi mamimili sa EEA, ang tanging lugar ng hurisdiksyon sa lahat ng mga alitan na nagmumula sa o sa kaugnayan nitong kasunduan sa Probinsiya ng San Francisco, California, o sa United States District Court para sa Hilagang Distrito ng California at ang aming alitan ay tinutukoy sa ilalim ng batas ng California.

  Kung ikaw ay mamimili sa EEA, hindi ka aalisan nito ng anumang proteksyon na mayroon ka sa ilalim ng batas ng bansa kung saan ikaw ay naninirahan at may access sa mga korte sa bansang iyon.
   

  Bukod pa rito

  Maganda ang Bay Area sa panahong ito ng taon. Hindi mahalaga kung anong oras ng taon, iyon ang pinakamaganda! Gayunpaman, kailangan na idemanda mo kami rito.

  Sa EEA, ito ay mai-apply kung ikaw ay mangangalakal, ngunit hindi kapag ikaw ay mamimili. Kung isa kang consumer sa EEA, maaari mo kaming idemanda sa mga korte kung saan ka nakatira.
   

13. Pangkalahatang mga tuntunin
 • Ang mga pamamaraan sa abiso at ang mga pagbabago nitong Mga Tuntunin.

  Inilalaan namin ang karapatan upang matukoy ang form at mga paraan ng pagbibigay ng mga abiso sa iyo, at ikaw ay sumang-ayon na makatanggap ng legal na mga abiso sa elektronikong paraan kung iyan ang aming mapagdesisyunan. Maaari naming baguhin ang Mga Tuntuning ito paminsan-minsan at ang pinakabagong bersyon ay palaging ipo-post sa aming website. Kung ang pagbabago, ayon sa aming diskresyon, ay mahalaga, aabisuhan ka namin. Sa pamamagitan ng patuloy na access o paggamit ng Pinterest pagkatapos ng epektibong pagbabago, sumasang-ayon kang mapailalim sa mga bagong Mga Tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, mangyaring itigil ang paggamit ng Pinterest.

  Bukod pa rito

  Kung kami ay magsasagawa ng malaking pagbabago sa mga tuntunin, aming ipapaalam ito sa iyo. Kung hindi mo magustuhan ang mga bagong tuntunin, pakiusap huwag mo ng gamitin ang Pinterest.

 • Pagtatalaga

  Ang Mga Tuntuning ito, at anumang mga karapatan at mga lisensya na binibigay sa ilalim nito, ay hindi maaring ilipat o italaga sa iyo, ngunit maaring italaga ng Pinterest ng walang paghihigpit. Anumang pagtangkang paglilipat o pagtatalaga na lumabag dito ay dapat maipawalang bisa.

  Kung ikaw ay isang consumer sa EEA, ikaw o ang Pinterest ay maaaring italaga sa ikatlong partido ang kasunduang ito, at ang anumang karapatan at lisensyang ibinigay sa ilalim nito. Sakaling mangyari ang nasabing pagtatalaga ng Pinterest, may karapatan kang tapusin ang kasunduan na magkakabisa kaagad sa pamamagitan ng pag-deactivate ng iyong account. Bibigyan ka ng Pinterest ng makatwirang abiso ng anumang nasabing pagtatalaga.

 • Buong pagsang-ayon/pagkakasira

  Ang Mga Tuntuning ito, kasama ang Pribadong Patakaran at anumang mga pagbabago at karagdagang mga kasunduan na maaari kang makilahok sa Pinterest ay bumubuo sa kabuuang kasunduan tungkol sa Serbisyo sa pagitan mo at ng Pinterest . Kung may anumang probisyon nitong Mga Tuntuning ito ay ituring na walang-bisa, samakatuwid ang probisyon ay maging limitado o tatanggalin sa hangga't maaari kung kinakailangan, at ang mga natitirang mga probisyon nitong Mga Tuntunin ay mananatiling may bisa at epekto.

 • Walang Pagpapaubaya

  Walang pagpapaubaya sa anuman nitong Mga Tuntunin ang dapat ituring na karagdagan o patuloy na pagpapaubaya ng nasabing tuntunin o anumang ibang tuntunin, at ang pagkabigo ng Pinterest na isaysay ang anumang karapatan o probisyon sa ilalim nitong Mga Tuntunin ay hindi bubuo ng pagpapaubaya sa nasabing karapatan o probisyon.

 • Mga Partido

  Kung nakatira ka sa Estados Unidos, ang Mga Tuntuning ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Kung nakatira ka sa labas ng Estados Unidos, ang data controller na dapat mong kontakin ay ang Pinterest Europe Ltd., isang Irish na kompanya na may nakarehistrong opisina sa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

  Bukod pa rito

  Kung kanino ka nakikitungo ay magdedepende kung saan ka tumira.

 • Epektibo sa May 1, 2018