Mga alituntunin para sa developer

Ang aming misyon
 • Sa Pinterest, ang misyon namin ay tulungan ang mga taong tumuklas at gawin ang gusto nila. Bilang isang developer, maaari kang gumanap ng mahalagang tungkulin para gawin ito. Ang mga ito ay mga alituntunin para sa ginagawa namin at hindi pinapayagan kapag bumubuo ng mga app at serbisyo na may kaugnayan sa Pinterest. Sa mataas na antas, pakitiyak na ikaw ay:

 • Huwag bumuo ng isang bagay na muling gagawin ang pangunahing functionality ng Pinterest, hitsura o dating nito, o na maling kakatawan sa iyong kaugnayan sa amin.

  Suriin ang aming mga alituntunin ng brand para sa mga pangkalahatang patakaran tungkol sa paggamit ng aming brand.

  Humingi ng pag-apruba mula sa amin bago banggitin ang Pinterest sa press.

  Huwag linlangin o lituhin ang mga tao sa Pinterest.

  Sundin ang aming mga limitasyon sa bilang at huwag i-spam ang Pinterest.

  Maging bukas tungkol sa mga tungklin at feature ng iyong serbisyo.

  Sa pangkalahatan, gumamit lang ng API data para tulungang magtagumpay ang mga user sa Pinterest.

  Igalang ang aming bukas na mga endpoint at gamitin lang ang mga sinusuportahang API para i-access ang Pinterest.

 • Ikaw ang responsable para sa pagsunod sa lahat ng batas, regulasyon at mga alituntunin ng industriya, pati rin ng aming mga tuntunin at patakaran, kasama ang aming mga alituntunin ng community at patakaran sa pagkapribado. Tandaan na hindi mo magagamit ang aming mga developer tool kung ang iyong serbisyo ay nakatuon sa mga batang wala pang edad na 13.

   

  Panghuli, maaari naming suspindihin ang iyong access sa API o tapusin ang ating ugnayan para sa anumang dahilan.

Mga kaso para sa pinahihintulutang paggamit
 • Sa kasalukuyan, ibinibigay namin ang mga sumusunod na tool para sa mga developer:

  Ang aming developer API ay dapat lang gamitin para sa mga integration na direkta sa consumer na tumutulong sa mga taong tumuklas at gawin ang gusto nila. At para iwasan ang pagkalito sa aming programang Mga Marketing Partner , hindi namin pinapayagan ang mga marketing platform na gamitin ang aming developer API. Kabilang dito ang (ngunit hindi limitado sa) mga serbisyo na nilalayong tulungan ang mga marketer, advertiser o mga digital publisher (hal. mga blogger) mag-report sa, pamahalaan, ipamahagi o i-optimize ang digital marketing para sa may bayad o walang bayad na media.

  Sa madaling salita, hindi mo dapat gamitin ang aming developer API kung ang iyong integration ay nilalayong i-authenticate ng mga marketer, advertiser, mga negosyo o mga indibiduwal na may mga pinansyal na motibasyon para sa mga layunin ng marketing. Hindi mo rin magagamit ang aming mga API para mag-save, mag-print o mag-edit ng mga litrato. Kung pinaplano mong gamitin ang aming API para sa isa sa mga layuning ito o hindi sigurado kung may kaugnayan ito sa iyo, ipaalam sa amin bago buuin ang iyong integration.

   

Pag-access ng mga API
 • Kapag nag-a-access ka ng impormasyon mula sa aming mga API:

 • Huwag i-store o baguhin ang mga larawan (maliban na lang kung mayroon kang pahintulot mula sa may-ari ng copyright) at huwag payagan ang mga tao na mag-print ng mga larawan mula sa Pinterest.

  Huwag mag-store ng anumang data maliban sa mga Pin.

  Huwag magbahagi ng data mula sa account ng isang tao nang walang pahintulot niya. Kahit na mayroon kang pahintulot, huwag ibahagi sa publiko ang data na kumikilala sa isang user ng Pinterest kung ang impormasyong iyon ay hindi makikita ng publiko sa Pinterest.

  Huwag gumamit o magbahagi ng anumang data (kabilang ang derivative na data) na may kasamang mga serbisyo para sa pag-a-advertise at monetization o mga data broker.

  Huwag ibenta ang data sa sinuman at huwag itong gamitin para i-target ang mga taong wala sa Pinterest.

  Huwag isama ang aming API data sa personal na kumikilalang impormasyon (maliban kung ito ay para kilalanin ang isang tao na nagbigay sa iyo ng access sa kanyang Pinterest account) o na may impormasyon ng device (tulad ng cookie o device identifier).

  Huwag i-access, baguhin, i-store, ibahagi o gamitin ang nilalaman sa mga lihim na board (maliban na lang kuung binigyan ka namin ng pahintulot).

  Itigil kaagad ang paggamit at i-delete ang lahat ng API data (kabilang ang derivative data) tungkol sa isang tao kung babawiin nila o namin ang iyong access o hihilingin sa iyong alisin ito.

  Panatilihing naka-sync sa amin ang iyong data. Halimbawa, kung ang isang tao ay ide-delete ang isang Pin mula sa kanilang board, dapat i-delete mo rin ito.

  Ipaalam sa mga tao kung paano mo gagamitin ang kanilang data sa pamamagitan ng pagbibigay ng patakran sa pagkapribado na madaling mahanap.

  Magbigay sa mga tao ng malinaw at kapansin-pansing mga paraan para magbahagi ng nilalaman sa Pinterest. Halimbawa, kung gagamitin mo ang data ng Pin para sa pag-personalize o mga rekomendasyon, gawing madali para sa mga tao na i-save ang nilalaman pabalik sa Pinterest.

Pag-publish ng nilalaman o pagre-report
 • Kapag nagre-report, nagpa-publish ka ng nilalaman o gumagawa ng mga aksyon sa ngalan ng isang user:

 • I-link ang mga Pin pabalik sa pinagmulan ng mga ito o sa mga URL ng Pin. Tiyakin din na malinaw na nanggaling sa Pinterest ang larawan at data ng Pin.

  Huwag takpan o ikubli ang nilalaman mula sa Pinterest.

  Huwag gumawa ng bagong nilalaman mula sa mga Pin na maaaring ipamahagi sa iyong app o serbisyo.

  Huwag ipakita ang pagre-report mula sa Pinterest sa tabi o malapit sa pagre-report mula sa iba pang mga katulad na serbisyo.

  Ipaalam sa mga tao at pumayag sa anumang bagay na ginagawa mo sa kanilang ngalan, tulad ng pagdaragdag ng nilalaman sa Pinterest, pagpapalit ng kanilang profile sa Pinterest o pag-follow at pag-unfollow ng mga profile o mga board.

  Igalang ang mga site na hindi pinapayagan ang pag-save sa Pinterest.

Pagbibigay ng serbisyo para sa pag-a-advertise
 • Kung ia-access mo ang aming Ads API o gagamitin ang impormasyon mula sa anumang Pinterest API para magbigay ng isang serbisyo sa pag-a-advertise, sundin ang mga alituntunin na nasa itaas at gawin ang mga sumusunod:

 • Igalang ang mga account ng mga tao.

  Igalang ang mga account ng mga tao.

  Para maging magalang sa mga account ng mga tao:

  • I-access lang ang account ng isang tao kapag mayroong pahintulot nila.
  • Gamitin lang ang impormasyon mula sa kanilang account para magbigay sa kanila ng mga serbisyo.
  • Huwag isama ang impormasyon ng kanilang account sa impormasyon mula sa mga account ng ibang tao o ng iba pang mga serbisyo.
  • Huwag gumamit ng impormasyon mula sa Pinterest API maliban kung para maglingkod at suriin ang performance ng mga ad sa Pinterest ng taong iyon.

  Huwag magbahagi ng impormasyon mula sa aming API sa third party, kabilang ang isa pang serbisyo sa pag-a-advertise (ayos lang na magbahagi sa tao na may-ari ng account kung saan ito nanggaling).

  Huwag i-reverse ang engineer o kopyahin ang mga feature mula sa aming serbisyo sa pag-a-advertise, kabilang ang mga opsyon sa pag-target.

  Kung magre-report ka ng attribution metrics para sa huling pag-click, sa tabi nito, dapat magpakita ka ng multi-touch metrics na kitang-kita at pantay na hinahati ang attribution sa bawat nauugnay na serbisyo.

  Huwag sabihin sa mga pampublikong pahayag ang bilang ng iyong mga pagbebenta sa Pinterest o sa mga pang-marketing na materyal.

  Sundin ang aming mga patakaran para sa paggawa ng invoice at pag-report.

  Sundin ang aming mga patakaran para sa paggawa ng invoice at pag-report.

  Ipakita nang malinaw at nang nakahiwalay ang mga fee na sisingilin mo para sa pag-a-advertise sa Pinterest at ang mga fee na sinisingil namin (parehong absolute na halaga at sa pamamagitan ng aming billing metrics, tulad ng CPM o CPC), at huwag isama ang iyong mga fee sa amin.

 • Kung ibibigay mo ang audience onboarding bilang bahagi ng iyong serbisyo sa pag-a-advertise, dapat sumunod ka sa mga patakarang ito:

 • Kung gagamit ka ng teknolohiya ng Pinterest na nag-i-store at nag-a-access ng cookies o iba pang impormasyon sa device ng isang mismong user, malinaw na sabihin at kumuha ng pahintulot ng mismong user para sa aktibidad na iyon kung saan hinihiling ng batas.

  Huwag ibigay sa Pinterest ang impormasyong kukunin mo mula sa isang website o app na nakatuon sa bata, o mula sa sinumang kilala mo na wala pang edad na 13.

  Huwag bigyan ang Pinterest ng anumang impormasyong tungkol sa mga sensitibong kategorya.

  Huwag bigyan ang Pinterest ng anumang impormasyong tungkol sa mga sensitibong kategorya.

  Kasama sa mga sensitibong kategorya ang:

  • Kalusugan o medikal na kondisyon
  • Pinagmulang lahi o etniko
  • Negatibong pinansyal na katayuan o kondisyon
  • Kinabibilangan na relihiyon o pilosopiya o mga paniniwala
  • Seskwal na gawi o oryentasyon
  • Inaakala o aktwal na paggawa ng krimen
  • Pagiging miyembro ng unyon sa negosyo

  Sundin ang aming mga patakaran para sa pagbibigay sa amin ng data kung gagamitin ng mga advertiser ang data na iyon para sa gawi na online na pag-a-advertise.

  Sundin ang aming mga patakaran para sa pagbibigay sa amin ng data kung gagamitin ng mga advertiser ang data na iyon para sa gawi na online na pag-a-advertise.

  Igalang at sundin ang mga patakarang ito:

  • Magbigay ng malinaw at mapapansing abiso sa lahat ng kinukunan mo ng data mula sa pagpapaalam sa kanila na ibabahagi ang kanilang impormasyon sa mga third party para sa pag-a-advertise na may tina-target.
  • Magbigay ng mga instruksyon kung paano mag-o-opt out sa paggamit ng kanilang impormasyon para sa pag-a-advertise na may tina-target.
  • Huwag magpadala sa amin ng mga impormasyon tungkol sa mga taong nag-opt out.
  • Palaging i-update ang data para alisin ang mga taong nag-opt out.
  • Kumuha ng mga pahintulot na hinihiling ng batas.