Mga alituntunin ng komunidad

Ang aming misyon
 • Sa Pinterest, ang aming misyon ay tulungan kang tumuklas at gawin ang gusto mo. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapakita sa iyo ng mga ideyang may kaugnayan, interesante, at personal sa iyo, at pagtiyak na hindi ka makakakita ng anumang bagay na spam o hindi naaangkop.

  Ang mga alituntuning ito ay ang aming tinatanggap na patakaran ng paggamit at nililinaw ng mga ito ang pinapayagan at hindi namin pinapayagan sa Pinterest. Kung makakita ka ng Pin, komento, o mensaheng mukhang lumalabag sa mga patakarang ito, maaari mo itong iulat sa amin. Kapag available, gumagamit kami ng mga pananaliksik at gabay mula sa labas mula sa mga eksperto ng usapin para mapanatili naming ligtas ang Pinterest.

Kaligtasan
 • Lubos na nagsusumikap ang aming team na panatilihing malinis ang Pinterest mula sa content na mapanghati, nakakabagabag, o hindi ligtas. Dine-delete namin ang ilang uri ng content, habang ang iba naman ay itinatago lang namin mula sa publiko.

 • Inaalis namin ang porn. Maaari naming itago ang paghuhubad o erotica.

  Inaalis namin ang porn. Maaari naming itago ang paghuhubad o erotica.

  Ang karamihan ng makasining, siyentipiko o edukasyonal na paghuhubad ay ayos sa Pinterest. Maaari namin itong itago at ang iba pang content mula sa mga pampublikong lugar para hindi ito makaharap ng mga tao nang hindi sinasadya. Ang mga painting, istatuwa at iba pang art sa tunay na mundo, at ang content na nagpapakita ng pagpapasuso o mga mastectomy ay palaging ayos.

  Palagi naming inaalis ang mga larawan ng malinaw na nagpapakita ng sekswal na aktibidad o mga fetish, at nakahubad o bahagyang nakahubad na mga tao sa malaswang pose.

  Inaalis namin ang content na pisikal o sekswal na nanamantala ng mga tao. Nakikipagtulungan kami sa nagpapatupad ng batas para matugunan ang sekswalisasyon ng mga menor de edad.

  Inaalis namin ang content na pisikal o sekswal na nanamantala ng mga tao. Nakikipagtulungan kami sa nagpapatupad ng batas para matugunan ang sekswalisasyon ng mga menor de edad.

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagpo-promote ng mga sekswal na serbisyo, tulad ng mga escort, prostitusyon o mga senswal na mensahe.

  Partikular kaming maingat sa pananamantala at malaswang content na kinabibilangan ng mga menor de edad. Kung makikita namin ito, ire-report namin ito sa National Center for Missing and Exploited Children. Aalisin din namin ang mga hubad na litrato ng sinuman na mukhang menor de edad (maliban sa mga sanggol).

  Inaalis namin ang mga larawan na nagpapakita ng walang dahilan na karahasan o pinupuri ang karahasan.

  Inaalis namin ang mga larawan na nagpapakita ng walang dahilan na karahasan o pinupuri ang karahasan.

  Ayos na mag-save ng makasaysayan at sikat na mga Pin o mga bagay na nagbibigay ng kaalaman para sa mga kasalukuyang pangyayari. Maaari naming itago ang content na ito mula sa mga pampublikong lugar para hindi ito makaharap ng mga tao nang hindi sinasadya.

  Inaalis namin ang anumang bagay na pumupuri sa karahasan, at hindi namin pinapayagan ang mga Pin na nagpapakita ng karahasan o pumupuri sa mga bagay nang walang mabuting dahilan.

  Inaalis namin ang content na nagpapakita, nagpapaliwanag o nanghihikayat ng pagpapakamatay, pananakit sa sarili, mga abnormal na gawi sa pagkain o paggamit ng droga o pag-inom ng alak.

  Inaalis namin ang content na nagpapakita, nagpapaliwanag o nanghihikayat ng pagpapakamatay, pananakit sa sarili, mga abnormal na gawi sa pagkain o paggamit ng droga o pag-inom ng alak.

  Inaalis namin ang content na nagpapakita, nagpapaliwanag o nanghihikayat ng pagpapakamatay, pananakit sa sarili, mga abnormal na gawi sa pagkain o paggamit ng droga o pag-inom ng alak.

  Kasama rito ang mga larawang nagpapakita ng karahasan, mga larawan ng mga instrumento o mga tool na ginagamit ng mga tao para sa pananakit sa sarili at content na pinagtatawanan o hinahamak ang mga taong pinaglalabanan ang pananakit sa sarili.

  Kung ikaw o ang kakilala mo ay may pinagdadaanang mga pag-iisip ng pagpapakamatay o pinag-iisipang saktan ang kanilang mga sarili, mayroon kaming mga mapagkukunan sa aming Help Center kung saan makakakuha ka ng libre, kumpidensyal at agarang suporta.

  Inaalis namin ang mapoot na salita at pandidiskrimina o mga grupo at mga tao na nagtataguyod ng alinman sa mga ito.

  Inaalis namin ang mapoot na salita at pandidiskrimina o mga grupo at mga tao na nagtataguyod ng alinman sa mga ito.

  Kasama sa mapoot na salita ang mga seryosong pang-aatake sa mga tao batay sa kanilang lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, kapansanan o medikal na kondisyon. Mangyaring huwag ring i-target ang mga tao batay sa kanilang edad, timbang, status sa imigrasyon o pagiging beterano.

  Inaalis namin ang content na ginagamit para magbanta o gumawa ng karahasan o suportahan ang mga marahas na organisasyon.

  Inaalis namin ang content na ginagamit para magbanta o gumawa ng karahasan o suportahan ang mga marahas na organisasyon.

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagdudulot ng tunay na panganib sa mga tao o ari-arian. Ayaw din namin sa sinumang gumagawa ng mga pagbabanta, gumagawa ng karahasan o hinihikayat ang iba na maging marahas.

  Sinumang tao o grupo na nakatuon sa pagdudulot ng panganib sa iba ay hindi tinatanggap sa Pinterest. Kasama roon ang mga organisasyon ng terorista at mga gang. Nakikipagtulungan kami sa industriya, pamahalaan at mga eksperto sa seguridad para tulungan kaming matukoy ang mga grupong ito.

  Inaalis namin ang mga pang-aatake sa mga pribadong tao o ang pagbabahagi ng impormasyon na personal na kumikilala.

  Inaalis namin ang mga pang-aatake sa mga pribadong tao o ang pagbabahagi ng impormasyon na personal na kumikilala.

  Inaalis namin ang anumang bagay na tumutukoy at nang-aatake sa mga pribadong tao dahil itinuturing namin itong pangbu-bully. Hindi rin namin pinapayagan ang anumang bagay na nagbubunyag sa impormasyong personal na kumikilala o hinihingi ang menor de edad para rito.

  Kung may makakaharap kang Pin na may hindi ninanais na litrato mo o ang impormasyon na personal na kumikilala, dapat mong hilingin sa Tao na alisin ito. Kung hindi iyon gumagana, pwede mo itong i-report sa amin. Titignan ito ng aming team at ipapaalam sa iyo kung aalisin namin ito.

  Bumuo rin kami ng ilang mapagkukunan para protektahan ang sarili mo mula sa ganitong uri ng pang-aatake.

  Inaalis namin ang content na ginagamit para ibenta o bilhin ang mga kontroladong produkto, tulad ng mga droga, alak, tabako, armas at iba pang mapanganib na materyales.

  Inaalis namin ang content na ginagamit para ibenta o bilhin ang mga kontroladong produkto, tulad ng mga droga, alak, tabako, armas at iba pang mapanganib na materyales.

  Ang mga kontroladong produkto ay mga produkto na maaaring magdulot ng pinsala sa may-ari o sa mga taong nasa paligid ng mga ito kapag ginamit nang mali. Maraming bansa ang may mga tuntunin at regulasyon na ginagamit sa ganitong mga uri ng produkto.

  Para panatilihin kang ligtas at ang ating komunidad, hindi namin pinapayagan ang pribadong pagbebenta o pagbili ng mga kontroladong produkto tulad ng mga gamot, alak, tabako, baril o ang pagbebenta ng mga produkto mula sa mga nanganganib na hayop. Kung ire-report sa amin ang ganitong uri ng aktibidad, aalisin namin ang nilalaman at maaaring suspindihin ang may-ari ng account.

  Inaalis namin ang mga account na nanggagaya ng sinumang tao o organisasyon.

  Inaalis namin ang mga account na nanggagaya ng sinumang tao o organisasyon.

  Hindi namin pinapayagan ang mga account na nanggagaya o maling kumakatawan sa kanilang pagiging nauugnay sa sinumang tao o organisasyon. Kung mayroon kang tagahanga o account para sa pagkokomento para sa isang pampublikong personalidad o brand, linawin na hindi ka nauugnay sa kanila.

  Inaalis namin ang nakakasamang payo, content na tina-target ang mga indibiduwal o mga protektadong grupo at content na ginawa bilang bahagi ng mga campaign na may maling impormasyon.

  Inaalis namin ang nakakasamang payo, content na tina-target ang mga indibiduwal o mga protektadong grupo at content na ginawa bilang bahagi ng mga campaign na may maling impormasyon.

  Huwag maglagay ng nakakasamang maling impormasyon sa Pinterest.

  • Hindi namin pinapayagan ang payo kapag mayroon itong napipinto at nakapipinsalang mga epekto sa kalusugan ng pinner o sa kaligtasan ng publiko. Kasama rito ang pagpo-promote ng mga maling lunas para sa nagtataning o hindi gumagaling na mga karamdaman at payo kontra sa bakuna.
  • Hindi namin pinapayagan ang maling impormasyon tungkol sa mga protektadong grupo na nagpo-promote ng takot, galit at panganib. Ito at ang iba pang patakaran, kasama ang aming mga alituntunin sa mapoot na salita, ay dinisenyo para panatilihing positibo at magiliw na kapaligiran ang Pinterest para sa mga tao na may iba't ibang pinagmulan.
  • Hindi namin pinapayagan ang maling impormasyon na nang-aatake ng mga indibiduwal at na ginagawang mga target ng pangha-harass o karahasan ang mga ito, ang kanilang mga pamilya o ang kanilang mga ari-arian.
  • Hindi namin pinapayagan ang content na nagmumula sa mga campaign na may maling impormasyon na tina-target sa Pinterest o iba pang platform.

  ​​​​​​

Intelektwal na pag-aari at iba pang karapatan
 • Para igalang ang mga karapatan ng mga tao sa loob at labas ng Pinterest, mangyaring:

 • Huwag lumabag sa intelektwal na pag-aari, privacy, o iba pang karapatan ng sinuman.

  Huwag gumawa ng anumang bagay o mag-post ng anumang content na lumalabag sa mga batas o regulasyon.

  Huwag gamitin ang pangalan, logo, o trademark ng Pinterest sa paraang makakalito sa mga tao (tingnan ang aming mga alituntunin ng brand para sa higit pang detalye).

Seguridad at access sa site
 • Para protektahan ang Pinterest platform, hinihiling namin sa iyo na mangyaring:

 • Huwag i-access, gamitin, o pakialaman ang aming mga system o mga system ng aming mga teknikal na provider.

  Huwag labagin o iwasan ang aming mga hakbang panseguridad o subukan ang kahinaan ng aming mga system o network, maliban kung bahagi ng awtorisadong bug bounty program ng Pinterest.

  Huwag gumamit ng anumang hindi dokumentado o hindi suportadong paraan para mag-access, maghanap, mag-scrape, mag-download, o magbago ng anumang bahagi ng Pinterest.

  Huwag subukang i-reverse engineer ang aming software.

  Huwag subukang makagambala sa mga tao sa Pinterest o sa aming mga host o network, tulad ng pagpapadala ng virus, pagpapabigat, pag-spam, o pagpapadala ng masyadong maraming mail.

  Huwag mangolekta o mag-store ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan mula sa Pinterest o mga tao sa Pinterest nang walang pahintulot.

  Huwag ibahagi ang iyong password, huwag hayaan ang sinuman na ma-access ang iyong account o gumawa ng anumang bagay na maaaring mailagay ang iyong account sa panganib.

  Huwag magbenta ng access sa iyong account, mga board, o username, o kung hindi man ay ilipat ang mga feature ng account kapalit ng bayad.

 • Hindi mo maaaring gamitin ang Pinterest kung pagbabawalan ito ng mga paghihigpit ng US. Ang mga personal na account at mga business account ay kasalukuyang hindi available sa North Korea.  Kasalukuyang hindi available ang mga business account sa Crimea, Cuba, Iran, North Korea o Syria.

Spam at kalidad
 • Gusto naming maging mataas ang kalidad ng Pinterest at maging kapaki-pakinabang ito, kaya inuuna namin ang mga bagay na maaaring aksyunan at nagbibigay kami ng magkakatugma at magagandang karanasan. Kabilang dito ang:

 • Orihinal na nilalaman na nagdaragdag ng natatanging halaga. 

  Format na madali para sa user para mas madali niyang makita ang kanyang hinahanap. 
   

  Consistent na landing page na tumutugma sa nilalaman ng Pin.

 • Inaalis din namin ang spam at iba pang nakakaantalang nilalaman, kabilang ang:

 • Mga hindi hinihinging komersyal na mensahe.

  Mga pagtatangkang artipisyal na gumawa ng mga pagtingin at iba pang sukatan.

  Mga paulit-ulit o hindi kanais-nais na post.

  Mga pag-redirect sa labas ng domain, pagkukunwari, o iba pang paraan para mapagtakpan kung saan hahantong ang Pin.

  Mapanlinlang na content o gawi. Halimbawa, mapanlinlang na mga element ng disenyo o kahina-hinalang mga pop-up. 

Mga alituntunin sa Bayad na Partnership
 • Ano ang Bayad na Partnership?

  Para sa amin, ang Bayad na Partnership ay anumang content sa Pinterest na nagtatampok sa isang partner sa negosyo o naiimpluwensyahan nito kapalit ng bayad, gaya ng kung nagbayad o nagbigay ng insentibo ang partner sa negosyo sa isang user para i-save ang content.

  Ano ang Mga Alituntunin?

  Dapat ipahayag ng lahat ng Bayad na Partnership ang komersyal na katangian ng kanilang content. Bukod sa pagsunod sa Mga Alituntunin ng Komunidad, responsibilidad ng mga user na lalahok sa Mga Bayad na Partnership ang pagsunod sa:

  • Lahat ng naaangkop na batas at regulasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, lahat ng batas sa pag-advertise at regulasyon ng Federal Trade Commission kabilang ang Mga Alituntunin ng FTC sa Pag-eendorso.
  • Lahat ng naaangkop na pahayag na kailangan para isaad ang komersyal na katangian ng iyong content (gaya ng paggamit ng #ad para isaad na ang content mo ay isang Bayad na Partnership).
  • Dapat ding sumunod ang Mga Na-promote na Pin sa aming Mga Alituntunin sa Pag-a-advertise.

  Para makaiwas sa hindi totoong content at aktibidad:

  • Tiyaking nagpo-post ka ng mga may kaugnayang content sa mga may kaugnayang board. 
  • Panatilihing mataas ang kalidad ng iyong mga post at iwasan ang ma-spam na aktibdad. 
  • I-save ang content na tunay mong kinaiinteresan.
 • Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Halimbawa, hindi maaaring bayaran ng negosyo ang mga tao para sa bawat board na pina-follow nila o Pin na sine-save nila. Ayos lang na bayaran ng isang negosyo ang isang bisitang blogger para pamahalaan ang isang board para sa kanilang brand o sa pamamagitan ng pagbabayad sa bawat pag-click na mga istraktura (tulad ng mga affiliate link), pero hindi sila maaaring magbayad ng mga grupo ng mga tao para mag-save ng mga partikular na Pin para artipisyal na dagdagan ang kasikatan ng kanilang nilalaman.

  Huwag mag-atubiling gumamit ng mga affiliate link at iba pang pay-per-click na istruktura ng pagbabayad basta't hindi ka nagdudulot ng maraming spam. Tandaan, sinusuportahan lang namin ang ilang third-party analytics sa ngayon.

Mga alituntunin sa paligsahan
 • Huwag hingin sa mga tao na mag-save ng isang partikular na larawan. Bigyan ang mga tao ng kakayahang pumili ng mga Pin batay sa kanilang mga kagustuhan, kahit na ito ay mula sa isang seleksyon o isang ibinigay na website.

  Huwag pahintulutan ang higit sa isang entry bawat tao.

  Huwag imungkahing ikaw o ang iyong promosyon ay sino-sponsor o ineendorso ng Pinterest.

  Basahin ang aming mga alituntunin ng brand para sa mga pangkalahatang panuntunan tungkol sa paggamit sa brand ng Pinterest.

 • Panghuli, siguraduhing sundin ang lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon.