Mga alituntunin ng komunidad

Ang aming misyon
 • Sa Pinterest, ang aming misyon ay tulungan kang tumuklas at gawin ang gusto mo. Ang ibig sabihin nito ay magpakita sa iyo ng mga ideyang may kaugnayan, interesante at personal sa iyo, at titiyaking hindi ka makakakita ng anumang bagay na hindi naaangkop o spammy.

  Ang mga alituntuning ito ay ang aming tinatanggap na patakaran ng paggamit at nililinaw ang pinapayagan at hindi namin pinapayagan sa Pinterest. Kung may makikita kang Pin na mukhang lumalabag sa mga tuntuning ito, maaari mo itong iulat sa amin.

Kaligtasan
 • Nagsusumikap mabuti ang aming team para pigilan ang naghahati, nakakabahala o hindi ligtas na nilalaman sa Pinterest. Ang ilang uri ng nilalaman ay dine-delete namin, ang ibang bagay naman ay itinatago lang namin sa mga pampublikong lugar.

 • Inaalis namin ang pornograpiya. Maaari naming itago ang paghuhubad o erotika.

  Inaalis namin ang pornograpiya. Maaari naming itago ang paghuhubad o erotika.

  Ang karamihan sa paghuhubad na makasining, siyentipiko o edukasyonal ay okay sa Pinterest. Maaari namin itong itago at ang iba pang malaswang nilalaman para hindi makita sa mga pampublikong lugar para hindi ito makita ng mga tao nang hindi sinasadya. Palaging okay ang mga painting, istatuwa at iba pang mga sining sa tunay na buhay, at nilalaman na nagpapakita ng pagpapasuso o mga mastectomy (pag-alis ng suso).

  Palagi naming inaalis ang mga larawan ng malaswang sekswal na aktibidad o mga fetish, at ang hubad o bahagyang nakahubad na mga tao sa mga malaswang seskwal na pose.

  Inaalis namin ang nilalaman na pisikal o sekswal na nananamantala sa mga tao. Nakikipagtulungan kami sa nagpapatupad ng batas para matugunan ang sekswalisasyon ng mga menor de edad.

  Inaalis namin ang nilalaman na pisikal o sekswal na nananamantala sa mga tao. Nakikipagtulungan kami sa nagpapatupad ng batas para matugunan ang sekswalisasyon ng mga menor de edad.

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagtataguyod ng mga sekswal na serbisyo, tulad ng mga escort, prostitusyon o senswal na mga mensahe.

  Kami ay partikular na sensistibo tungkol sa pananamantala at malaswang nilalaman na kinabibilangan ng mga menor de edad. Kung makikita namin ito, iuulat namin ito sa National Center for Missing and Exploited Children. Inaalis din namin ang mga larawang hubad ng sinumang menor de edad (maliban sa mga sanggol).

  Inaalis namin ang mga larawan na nagpapakita ng hindi pinahihintulutang karahasan o na pumupuri sa karahasan.

  Inaalis namin ang mga larawan na nagpapakita ng hindi pinahihintulutang karahasan o na pumupuri sa karahasan.

  Okay na mag-save ng mga sikat na Pin o mga bagay na nagbibigay ng kamalayan para sa mga kasalukuyang nangyayari. Maaari naming itago ang nilalaman na ito mula sa mga pampublikong lugar para hindi ito makita ng mga tao nang hindi sinasadya.

  Inaalis namin ang anumang bagay na pumupuri sa kaharasan, at hindi namin pinapayagan ang mga Pin na nagpapakita ng marahas o madugong bagay nang walang mabuting dahilan.

  Inaalis namin ang anumang bagay na nagtataguyod ng pananakit sa sarili, tulad ng pagputol sa bahagi ng sariling katawan, mga karamdaman sa pagkain o pang-aabuso sa droga.

  Inaalis namin ang anumang bagay na nagtataguyod ng pananakit sa sarili, tulad ng pagputol sa bahagi ng sariling katawan, mga karamdaman sa pagkain o pang-aabuso sa droga.

  Tinatanggap namin ang mga taong gumagamit ng Pinterest para suportahan ang isa't isa sa panahon ng mga kagipitan, kabilang ang pag-iisip ng pagpapakamatay, mga karamdaman na may kaugnayan sa pagkain at pang-aabuso ng droga. Kung ikaw o ang isang kaibigan ay nakakaranas ng kagipitan, pakitingan ang listahan ng mga mapagkukunang ito para sa tulong.

  We remove any content that promotes harmful behavior, or anything that encourages or suggests self-harm. We’ll take action on content spreading medical misinformation that could lead to serious harm to Pinners - for example, misleading claims around curing chronic or terminal diseases.

  Inaalis namin ang mga salitang nang-iinsulto at nandidiskrimina, o mga grupo at mga tao na nagtataguyod ng alinman sa mga ito.

  Inaalis namin ang mga salitang nang-iinsulto at nandidiskrimina, o mga grupo at mga tao na nagtataguyod ng alinman sa mga ito.

  Kasama sa mga salitang nang-iinsulto ang mga seryosong pang-aatake sa mga tao batay sa kanilang lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, kapansanan o medikal na kondisyon. Gayundin, mangyaring huwag i-target ang mga tao batay sa kanilang edad, timbang, katayuan sa imigrasyon o katuyan bilang beterano.

  Inaalis namin ang nilalaman na ginagamit para magbanta o mag-organisa ng karahasan o suportahan ang mga marahas na organisasyon.

  Inaalis namin ang nilalaman na ginagamit para magbanta o mag-organisa ng karahasan o suportahan ang mga marahas na organisasyon.

  Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagpapakita ng tunay na panganib ng pagdudulot ng pinsala sa mga tao o ari-arian. Hindi rin namin pinapayagan ang sinuman na gumawa ng mga pagbabanta, mag-organisa ng karahasan o hikayatin ang iba na maging marahas.

  Sinumang tao o grupo na dedikado sa pagdudulot ng pinsala sa iba ay hindi tinatanggap sa Pinterest. Kasama rito ang mga organisasyon ng terorista at mga gang. Nakikipagtulungan kami sa industriya, pamahalaan at mga eksperto ng seguridad para tulungan kaming makilala ang ganitong mga grupo.

  Inaalis namin ang mga pang-aatake sa mga pribadong tao o pagbabahagi ng personal na kumikilalang impormasyon.

  Inaalis namin ang mga pang-aatake sa mga pribadong tao o pagbabahagi ng personal na kumikilalang impormasyon.

  Inaalis namin ang anumang kumikilala at nang-aatake sa mga pribadong tao dahil itinuturing namin itong pang-aapi. Hindi namin pinapayagan ang anumang bagay na nagsisiwalat ng personal na kumikilalang impormasyon o na humihiling nito sa isang menor de edad.

  Kung makakatagpo ka ng isang Pin na mayroong hindi ninanais na litrato mo o iyong personal na kumikilalang impormasyon, dapat mong hilingin sa Pinner na alisin ito. Kung hindi iyon gagana, maaari mong iulat ito sa amin. Titingnan ito ng aming team at ipapaalam sa iyo kung aalisin namin ito.

  Pinagsama-sama rin namin ang ilang mapagkukunan para protektahan ang iyong sarili mula sa ganitong uri ng pang-aatake.

  Inaalis namin ang nilalaman na ginagamit para magbenta o bumili ng mga kontroladong bagay, tulad ng mga droga, alak, tabako, baril at iba pang mga mapanganib na materyal.

  Inaalis namin ang nilalaman na ginagamit para magbenta o bumili ng mga kontroladong bagay, tulad ng mga droga, alak, tabako, baril at iba pang mga mapanganib na materyal.

  Ang mga kontroladong bagay ay mga produkto na maaaring magdulot ng pinsala sa may-ari o mga taong nasa paligid ng mga ito kapag ginamit nang mali. Maraming bansa ang may mga tuntunin at regulasyon na naaangkop sa mga uri ng mga produktong ito.

  Para panatilihin kang ligtas at ang ating komunidad, hindi namin pinapayagan ang pribadong pagbebenta o pagbili ng mga kontroladong bagay tulad ng mga droga, alak, tabako at baril. Kung iuulat sa amin ang ganitong uri ng aktibidad, aalisin namin ang nilalaman at maaaring suspindihin ang may-ari ng account.

  Inaalis namin ang mga account na nanggagaya ng sinumang tao o organisasyon.

  Inaalis namin ang mga account na nanggagaya ng sinumang tao o organisasyon.

  Hindi namin pinapayagan ang mga account na nanggagaya o nagsisinungaling tungkol sa kanilang kaugnayan sa sinumang tao o organisasyon. Kung mayroon kang fan o commentary account para sa isang pampublikong personalidad o brand, linawin na wala kang kaugnayan sa mga ito.

Intelektwal na pag-aari at iba pang karapatan
 • Para igalang ang mga karapatan ng mga tao sa Pinterest at wala sa Pinterest, mangyaring:

 • Huwag lumabag sa intelektwal na pag-aari, pagkapribado o iba pang karapatan ng sinuman.

  Huwag mag-post ng anumang bagay o mag-post ng anumang nilalaman na lumalabag sa mga batas o mga regulasyon.

  Huwag gamitin ang pangalan, logo o tatak-pangkalakal ng Pinterest sa isang paraan na nakakalito sa mga tao (tingnan ang mga alituntunin ng aming brand para sa karagdagang detalye).

Seguridad at access ng site
 • Para panatilihing secure ang Pinterest, hinihiling namin sa iyo na mangyaring:

 • Huwag i-access, gamitin o pakialamanan ang aming mga system o ang mga system ng aming mga teknikal na provider.

  Huwag lumabag sa o dayain ang aming mga pamamaraan sa seguridad o subukan ang kahinaan ng aming mga system o network.

  Huwag gumamit ng anumang paraan na walang dokumento o hindi sinusuportahan para i-access, hanapin, sirain, i-download o baguhin ang anumang bahagi ng Pinterest.

  Huwag subukang i-reverse engineer ang aming software.

  Huwag subukang makialam sa mga tao sa Pinterest o sa aming mga host o network, tulad ng pagpapadala ng virus, pag-o-overload, pagpapadala ng spam o pagpapadala ng maraming mail.

  Huwag mangolekta o mag-store ng personal na nagpapakilalang impormasyon mula sa Pinterest o mga tao sa Pinterest nang walang pahintulot.

  Huwag ibahagi ang iyong password, hayaan ang sinuman na i-access ang iyong account o gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa iyong account sa panganib.

  Huwag magbenta ng access sa iyong account, mga board o username, o dili kaya'y maglipat ng mga feature ng account para bayaran.

Spam at kalidad
 • Gusto naming maging mataas ang kalidad at kapaki-pakinabang ang Pinterest, kaya inuuna namin ang mga bagay na maaaring aksyunan at nagbibigay ng hindi nagbabago at nagpapagandang mga karanasan. Kabilang dito ang:

 • Orihinal na nilalaman na nagdaragdag ng natatanging halaga. 

  Format na madali para sa user na pinadadali sa mga taong mahanap ang kanilang hinahanap. 
   

  Hindi nagbabagong landing page na tumutugma sa nilalaman ng Pin.

 • Inaalis din namin ang spam at iba pang nakakaantalang nilalaman kabilang ang:

 • Mga hindi hinihinging pangkomersyal na mensahe.

  Pagsubok na artipisyal na i-boost ang mga pagtingin at iba pang metrics.

  Paulit-ulit o hindi ninanais na mga post.

  Mga pag-redirect nang wala sa domain, pagkukubli o iba pang mga paraan ng pagkukubli kung saan pupunta ang isang Pin.

  Nakakalinlang na nilalaman o pag-uugali. Halimbawa, nakakalinlang na mga element ng design o kahina-hinalang mga pop-up. 

Mga contest at may bayad na nilalaman
 • Ang mga ideya sa Pinterest ay kinokolekta ng mga tunay na tao na totoong nasasabik na subukan ang mga ito. Para maiwasan ang hindi tunay na nilalaman at gawi: 

 • Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Huwag bigyan ng insentibo o bayaran ang mga tao para mamahagi ng nilalaman nang marami at sa mga paraan na nagdudulot ng maraming spam o para sa bawat Pin na sine-save nila.

  Halimbawa, hindi maaaring bayaran ng negosyo ang mga tao para sa bawat board na pina-follow nila o Pin na sine-save nila. Ayos lang na bayaran ng isang negosyo ang isang bisitang blogger para pamahalaan ang isang board para sa kanilang brand o sa pamamagitan ng pagbabayad sa bawat pag-click na mga istraktura (tulad ng mga affiliate link), pero hindi sila maaaring magbayad ng mga grupo ng mga tao para mag-save ng mga partikular na Pin para artipisyal na dagdagan ang kasikatan ng kanilang nilalaman.

  Malayagang gumamit ng mga affiliate link at iba pang pagbabayad sa bawat pag-click na mga istraktura basta't hindi ka nagdudulot ng maraming spam. Tandaan, sinusuportahan lang namin ang ilang third-party analytics sa ngayon.

 • Kung nagpapatakbo ka ng isang contest:

 • Huwag hilingin sa mga tao na mag-save ng partikular na larawan. Bigyan ng kakayahan ang mga tao na pumili ng mga Pin batay sa kanilang mga panlasa at kagustuhan, kahit na ito ay mula sa isang seleksyon o partikular na website.

  Huwag payagan ang mahigit sa isang entry bawat tao.

  Huwag imungkahi na ini-sponsor o iniendorso ka ng Pinterest o ang promosyon.

  Suriin ang mga alituntunin ng aming brand para sa mga pangkalahatang tuntunin tungkol sa paggamit ng Pinterest brand.

 • At panghuli, tiyaking sundin ang lahat ng may kaugnayang batas at regulasyon.