ขอบคุณที่ใช้ Pinterest!

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ("เงื่อนไข") ควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์, แอป, บริการ, เทคโนโลยี, API, วิดเจ็ต, แพลตฟอร์ม, ช่องทาง หรือผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์อื่นๆ ที่ Pinterest ("Pinterest" หรือ "บริการ") เป็นเจ้าของ ดำเนินการ สร้างแบรนด์ หรือนำเสนอ ยกเว้นในกรณีที่เราระบุอย่างชัดแจ้งว่าเงื่อนไขอื่น (และไม่ใช่เงื่อนไขเหล่านี้) มีผลบังคับใช้ สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ "เรา" หมายถึงฝ่ายที่คุณกําลังทําข้อตกลงนี้ด้วยตามมาตรา 13(จ) (คู่สัญญา) โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนและติดต่อเราหากคุณมีคําถามใดๆ 

คุณไม่สามารถใช้บริการนี้เพื่อดำเนินการหรือแชร์สิ่งที่ขัดต่อเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้หมายรวมถึงและรวมเข้าโดยการอ้างอิงถึงนโยบายต่อไปนี้

 • แนวทางการใช้ชุมชนของเรา ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทำใน Pinterest
 • แนวทางการโฆษณาและแนวทางสำหรับผู้ค้าของเรา ซึ่งอธิบายนโยบายเพิ่มเติมที่ใช้กับโฆษณาและผู้ค้าบน Pinterest และ
 • แนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้ของเรา ซึ่งอธิบายวิธีที่เรานํานโยบายของเราไปปฏิบัติใช้ รวมถึงข้อจํากัดที่เราอาจบังคับใช้กับเนื้อหาหรือการใช้ Pinterest ของคุณ
 • การเข้าถึงหรือใช้ Pinterest หมายความว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมตามเงื่อนไขของเรา คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ Pinterest

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  ทุกบริษัทมีเงื่อนไขของตัวเอง และนี่คือเงื่อนไขของเรา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

  1. บริการ

  Pinterest ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ตนชื่นชอบ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะแสดงสิ่งที่เราคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และเหมาะสําหรับคุณโดยอิงจากกิจกรรมทั้งในและนอกเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้บริการดังกล่าว เราจําเป็นต้องสามารถระบุตัวตนและความสนใจของคุณ เราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเรา เนื้อหาบางส่วนที่เราแสดงให้คุณเห็นได้รับการโปรโมทโดยผู้โฆษณา เราให้บริการโดยพยายามทำให้แน่ใจว่าแม้แต่เนื้อหาที่โปรโมทก็มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสําหรับคุณ คุณสามารถแยกแยะเนื้อหาที่โปรโมทได้ เพราะจะมีป้ายกํากับอย่างชัดเจน

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  Pinterest ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ตนชื่นชอบ เราจะใช้ความสนใจของคุณในการแสดงเนื้อหาและโฆษณาบน Pinterest ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

  2. การใช้ Pinterest
  ก. ใครใช้ Pinterest ได้บ้าง

  คุณจะใช้ Pinterest ได้ก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น การใช้ Pinterest อาจรวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุณยินยอมว่าเราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นได้โดยอัตโนมัติและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลกับการอัปเดตใดๆ ก็ตาม เมื่อคุณสร้างบัญชี Pinterest คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แก่เรา  

  บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึง Pinterest หากมีอายุมากกว่า 13 ปี คุณจะใช้ Pinterest ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีอายุเกินอายุขั้นต่ำที่ให้ความยินยอมได้ในประเทศของคุณ หากคุณมีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี คุณจะใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น โปรดให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณตรวจสอบและพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้กับคุณให้เรียบร้อย 

   หากเราเคยปิดใช้งานบัญชีของคุณเนื่องจากมีการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายข้อใดข้อหนึ่ง หรือเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย คุณจะไม่สร้างบัญชี Pinterest ใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา ซึ่งจะให้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

  การใช้ Pinterest หมายความว่าคุณยินยอมที่จะไม่ดึงเนื้อหา รวบรวม ค้นหา คัดลอก หรือเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาจาก Pinterest ด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ด้วยการใช้วิธีการอัตโนมัติ (โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราก่อน) หรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลที่คุณไม่มีสิทธิเข้าถึง 

  คุณไม่สามารถใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือทำให้บริการนี้ (รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) ใช้งานได้ เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร และการควบคุมการส่งออก คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ต้องห้ามตามข้อจำกัดทางการค้าที่มีผลบังคับใช้

  การใช้งาน Pinterest ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ

  ข. ใบอนุญาตของเราที่ให้กับคุณ

  ภายใต้การปฏิบัติตามของคุณต่อเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายของเรา เราขอมอบสิทธิ์อย่างจำกัด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานต่อได้ และเพิกถอนได้ ให้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้บริการตามที่พิจารณาภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายของเรา

  คุณไม่สามารถอนุญาตให้มีการใช้งาน Pinterest โดยหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความเป็นการให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณในการโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ Pinterest เราและผู้ให้สิทธิ์อนุญาตของเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถ (i) แก้ไขหรือทํางานดัดแปลงที่อิงจากบริการ (ii) ทําวิศวกรรมย้อนรอยต่อบริการหรือเข้าถึงบริการ หรือ (iii) คัดลอกคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใดๆ ของบริการ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 3(ข)

  ค. การใช้ Pinterest ในเชิงพาณิชย์

  หากต้องการใช้ Pinterest เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณจะต้องสร้างบัญชีธุรกิจและยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการธุรกิจของเรา หากคุณเปิดบัญชีสําหรับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ จะถือว่า "คุณ" ประกอบด้วยคุณและหน่วยงานนั้นๆ และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิและการอนุญาตทั้งหมดที่ให้ไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้และผูกพันหน่วยงานนั้นๆ กับเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของหน่วยงานนั้น ในขอบเขตที่ข้อกําหนดใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการธุรกิจขัดแย้งกับเงื่อนไขเหล่านี้ ให้เงื่อนไขการให้บริการธุรกิจมีผลบังคับใช้ในขอบเขตของข้อขัดแย้ง

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา คุณจะใช้ Pinterest ไม่ได้หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือมากกว่าในบางประเทศ) หากคุณใช้ Pinterest สําหรับการทํางาน คุณจําเป็นต้องสร้างบัญชีธุรกิจ เรามอบสิทธิแบบเพิกถอนได้ให้แก่คุณในการใช้ Pinterest โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายของเราตามที่อธิบายไว้ข้างต้น  หากบัญชีของคุณถูกระงับ คุณจะไม่สามารถกลับมาใช้ Pinterest ได้ เว้นแต่เรายินยอมให้เป็นอย่างอื่น

  3. เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ
  ก. การโพสต์เนื้อหาผู้ใช้

  Pinterest อนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ ความคิดเห็น ลิงก์ และเนื้อหาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์หรือทําให้ใช้งานได้บน Pinterest เรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้" คุณมีสิทธิทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ไปยัง Pinterest เนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายของเรา รวมถึงแนวทางการใช้ชุมชนของเรา 

  คุณจะโพสต์เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณมีสิทธิโพสต์เท่านั้น และจะไม่โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือการปลอมแปลง) หรือที่เป็นกรณีผิดกฎหมายอื่นๆ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราสามารถดําเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายของเรา หรือในกรณีที่เราได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การลบ ยับยั้ง หรือจํากัดการเข้าถึงหรือเผยแพร่เนื้อหา นอกจากนี้ เรายังสามารถระงับหรือยุติบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือละเมิดกฎหมาย เงื่อนไขเหล่านี้ หรือนโยบายของเราอย่างร้ายแรงหรือทำซ้ำหลายครั้ง หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย เราเป็นตัวกลางที่เป็นกลางและเราไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดก่อนหรือหลังการเผยแพร่บนบริการ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้ Pinterest คนอื่นๆ ได้โพสต์ไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้นโยบายของเราหรือการดำเนินการกับเนื้อหาใน Pinterest ได้ที่หน้าการบังคับใช้

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  หากคุณโพสต์เนื้อหาของคุณบน Pinterest เนื้อหานั้นจะยังคงเป็นของคุณ การใช้ Pinterest หมายความว่าคุณยินยอมที่จะโพสต์เฉพาะเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายของเรา รวมถึงถูกกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หากคุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ ผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา เราสามารถดําเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวและบัญชีของคุณได้ตามความเหมาะสม

  ข. วิธีที่เราและผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

  การมอบเนื้อหาของผู้ใช้ในบริการนี้หมายความว่าคุณมอบสิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ ให้สิทธิใช้งานต่อได้ และครอบคลุมทั่วโลกให้แก่เรา พันธมิตรของเรา ผู้ให้บริการของเรา และผู้ใช้ของเรา ในการใช้งาน จัดเก็บ แสดงหรือนำเสนอต่อสาธารณชน ทำซ้ำ บันทึก แก้ไข สร้างงานดัดแปลง สร้างรายได้ ดาวน์โหลด แปล และเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทและเผยแพร่บริการของ Pinterest บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่ (i) ให้สิทธิคุณในการรับการชำระเงินใดๆ หรือสิทธิในการแบ่งรายได้ใดๆ จากการสร้างรายได้จากเนื้อหาของผู้ใช้ หรือ (ii) จำกัดสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราอาจมีต่อเนื้อหาของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ภายใต้การอนุญาตอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิในการลบ จำกัดการเผยแพร่ หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานเนื้อหานั้นใน Pinterest ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่เราเชื่อว่าละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางการใช้ชุมชน นโยบายลิขสิทธิ์ นโยบายเครื่องหมายการค้า หรือนโยบายอื่นใดของเรา หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เราเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Pinterest หรือผู้ใช้ของเรา คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินที่คุณคิดว่าผิดพลาดได้ตามความเหมาะสม

  การแนะนำเนื้อหาใน Pinterest จัดทำขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน การแนะนำของคุณส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวิธีที่คุณมีส่วนร่วมกับบริการของเรา หัวข้อที่เราคิดว่าคุณสนใจและคุณสนใจในบริการเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด และสิ่งที่ผู้ใช้รายอื่นซึ่งมีคุณลักษณะและความสนใจคล้ายกันกับคุณชอบ ความสำคัญเชิงสัมพัทธ์ของเกณฑ์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากวิธีที่คุณมีส่วนร่วมกับบริการของเรา รวมถึงความถี่ที่คุณมีส่วนร่วม การบันทึกของคุณ และการซ่อนของคุณ

  คุณสามารถปรับวิธีการจัดทำการแนะนำได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและข้อมูล และผ่านตัวปรับจูนฟีดหน้าหลัก

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  หากคุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณบน Pinterest เราสามารถแสดงเนื้อหานั้นให้ผู้คนเห็น และผู้อื่นสามารถใช้และบันทึกเนื้อหานั้นได้ Pinterest แสดงเนื้อหาแก่ผู้ใช้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน โดยเน้นไปที่สิ่งที่เราคิดว่าคุณจะสนใจ เมื่อเนื้อหาละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ เราสามารถดำเนินการกับเนื้อหานั้นๆ และคุณสามารถอุทธรณ์การดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

  ค. ระยะเวลาที่เราเก็บเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

  หลังจากการยุติหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณ หรือการนําเนื้อหาผู้ใช้ออกจาก Pinterest เราสามารถเก็บเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสํารองข้อมูล การเก็บถาวร หรือการตรวจสอบ เราและผู้ใช้ของเราสามารถเก็บและใช้งาน จัดเก็บ นำเสนอ ทําซ้ำ ปักพินซ้ำ แก้ไข สร้างงานดัดแปลง แสดง และเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นได้จัดเก็บหรือแชร์บน Pinterest ต่อไปได้

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  หากคุณเลือกที่จะโพสต์เนื้อหาผู้ใช้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้เนื้อหานั้นเพื่อจัดหาและปรับปรุง Pinterest สําเนาของเนื้อหาผู้ใช้ที่แชร์กับผู้อื่นอาจยังคงอยู่แม้ว่าเนื้อหาผู้ใช้หรือบัญชีของคุณจะถูกลบไปแล้ว

  ง. ความคิดเห็นที่คุณส่ง

  เราให้ความสําคัญกับการรับความเห็นจากผู้ใช้ของเรา และเราอยากเรียนรู้วิธีทําให้ Pinterest ดียิ่งขึ้นเสมอ หากคุณเลือกที่จะส่งความคิดเห็น ไอเดีย หรือคำติชม แสดงว่าคุณยินยอมว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องเก็บคำติชมของคุณไว้เป็นความลับหรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณสำหรับคำติชมนั้น ห้ามส่งคําติชมใดๆ ที่เป็นความลับหรือเป็นของบุคคลที่สาม ในการยอมรับการส่งข้อมูลของคุณ เราไม่ได้สละสิทธิ์ใดๆ ในการใช้คำติชมที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องซึ่งเรารับทราบก่อนหน้านี้ หรือจัดทำขึ้นโดยพนักงานของเรา หรือได้รับมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากคุณ

  จ. ช่องทางการรายงานของเรา

  Pinterest มีช่องทางการรายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อบอกให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาใน Pinterest ที่คุณคิดว่าละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายของเรา หรือกฎหมายท้องถิ่น โดยเราจะตรวจสอบรายงานของคุณและดำเนินการตามความเหมาะสมอย่างทันท่วงที่  การใช้ช่องทางเหล่านี้หมายความว่าคุณยินยอมที่จะส่งรายงานโดยสุจริตใจ และไม่ใช้ช่องทางการรายงานหรือการอุทธรณ์ใดๆ ในทางที่ผิดด้วยการรายงานหรือการอุทธรณ์ที่ไม่มีมูลความจริง ไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรายงานเนื้อหาใน Pinterest

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณและจะนำข้อเสนอแนะและรายงานของคุณไปใช้เพื่อปรับปรุง Pinterest ให้ดียิ่งขึ้น

  4. ทรัพย์สินทางปัญญา
  ก. นโยบายลิขสิทธิ์และนโยบายเครื่องหมายการค้า

  Pinterest ได้รับเอานโยบายลิขสิทธิ์ของ Pinterest และนโยบายเครื่องหมายการค้าของ Pinterest ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และนำมาปรับใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายลิขสิทธิ์และนโยบายเครื่องหมายการค้าของเรา

  ข. ทรัพย์สินทางปัญญาของ Pinterest

  คุณรับทราบและยินยอมว่าระหว่างคุณกับเรา เราเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งในและต่อ Pinterest และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร) ในนั้น ("Pinterest IP") และคุณต้องไม่ใช้ Pinterest IP เว้นแต่ว่าจําเป็นสําหรับการใช้งาน Pinterest ที่ได้รับอนุญาตของคุณ ทั้งนี้ Pinterest IP ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้

  หากคุณใช้ Pinterest IP โดยละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิในการใช้งาน Pinterest ของคุณจะสิ้นสุดลงทันที และหากเรากำหนด คุณจะต้องส่งคืนหรือทําลายสําเนา Pinterest IP ใดๆ ที่คุณได้ทำขึ้น ไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อ Pinterest หรือ Pinterest IP ใดๆ ที่จะโอนให้คุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า คุณก็ควรเคารพเช่นกัน

  5. ความปลอดภัย

  เราใส่ใจกับความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา แม้ว่าเราจะดำเนินการปกป้องความปลอดภัยของเนื้อหาผู้ใช้และบัญชีของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเอาชนะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้ โปรดเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ให้ปลอดภัยและอย่าเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่มีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัย

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  คุณสามารถช่วยเรารักษาให้บัญชีของคุณและ Pinterest ปลอดภัยได้โดยคํานึงถึงเคล็ดลับด้านความปลอดภัยเหล่านี้

  6. ลิงก์ เว็บไซต์ และบริการจากบุคคลภายนอก

  Pinterest อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้โฆษณา บริการ ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ข้อเสนอพิเศษ หรืองานหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือสิ่งอื่นใดของบุคคลที่สามจาก Pinterest คุณดําเนินการด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดที่เกิดจากการใช้งาน การซื้อสินค้า หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา หรือสิ่งอื่นใดของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณ

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เราอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ลิงก์ไปยังเนื้อหาภายนอก Pinterest ได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณดูหรือใช้งานบนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

  7. การยุติบัญชี

  เราสามารถสิ้นสุดหรือระงับสิทธิของคุณในการเข้าถึงหรือใช้ Pinterest หากมีการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่กฎหมายกําหนด คุณสามารถปิดหรือลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถศึกษาวิธีลบบัญชีของคุณได้ในศูนย์ความช่วยเหลือของเรา

  เมื่อมีการสิ้นสุด มาตรา 3, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  Pinterest ให้บริการแก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตาม และจะแจ้งให้ทราบถึงการสิ้นสุดในกรณีที่กฎหมายกําหนด

  8. การชดใช้ค่าเสียหาย

  หากคุณใช้ Pinterest เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้ยินยอมตามข้อกําหนดทางธุรกิจของเราตามที่กำหนดในมาตรา 2(ค) ของเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยินยอมที่จะชดใช้และยกเว้นความรับผิดของ Pinterest, Inc., Pinterest Europe Ltd. และพันธมิตรต่อการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ  Pinterest ขอสงวนสิทธิโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการป้องกันและควบคุมเรื่องอื่นใดที่ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้คุณจะให้ความร่วมมือกับ Pinterest อย่างเต็มที่

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  หากคุณเป็นผู้ใช้ธุรกิจและ Pinterest ถูกฟ้องเนื่องจากการใช้บริการของคุณ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน

  9. การสงวนสิทธิ์

  ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต บริการและเนื้อหาทั้งหมดบน Pinterest ได้รับการจัดให้มี "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

  Pinterest ปฏิเสธอย่างเฉพาะเจาะจงต่อการรับประกันและสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมด และการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทางการค้าหรือประเพณีทางการค้า

  Pinterest ไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามโพสต์หรือส่งโดยใช้บริการนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้เห็นเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง น่าท้วงติง ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ

  เราไม่รับประกันว่า Pinterest หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการนี้ หรือส่วนประกอบหรือเนื้อหาใดๆ ที่เสนอผ่าน Pinterest จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน หรือจะไม่ขัดข้อง มีความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

  เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงใน Pinterest ด้วยเหตุผลหลายประการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับ Pinterest หรือการระงับหรือการยุติการเข้าถึงหรือการใช้ Pinterest ของคุณ

  ข้อจำกัด การยกเว้น และข้อความปฏิเสธความรับผิดในมาตรานี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

  หากคุณเป็นผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK) เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ สำหรับความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจตนา หรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของเรา

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เราทำงานทุกวันเพื่อปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น และเราหวังว่าคุณจะชอบบริการของเรา เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง Pinterest เป็นครั้งคราวและด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งการเพิ่ม การลบ หรือการเปลี่ยนฟีเจอร์และวิธีการทำงานของบริการของเรา แต่บริการอย่าง Pinterest ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และคุณยอมรับการใช้งานบริการ "ตามที่เป็น" ของเราโดยไม่มีการรับประกัน

  10. ข้อจํากัดความรับผิด

  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียกำไรหรือรายได้ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญหายของข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจาก (ก) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการนี้หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถใช้บริการนี้ (ข) การกระทำหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ในบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท ก้าวร้าว หรือผิดกฎหมายของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้ หรือแก้ไขการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของเราต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะมีมูลค่ารวมไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐฯ (100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

  หากเราก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คุณและคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA หรือสหราชอาณาจักร ข้อความข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ แต่ความรับผิดของ Pinterest จะจำกัดเฉพาะความเสียหายที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่เป็นสาระสำคัญอันเป็นปกติสำหรับสัญญาประเภทนี้ Pinterest จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหลักความระมัดระวังที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ การจำกัดความรับผิดนี้จะไม่มีผลกับความรับผิดตามกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดได้ ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของเรา หรือเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของเราสำหรับสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับคุณโดยเฉพาะ

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เรากําลังสร้างบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ แต่บริการจะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป เราไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ

  11. อนุญาโตตุลาการ

  หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA หรือสหราชอาณาจักร (UK) มาตรา 11 จะไม่บังคับใช้กับคุณสำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้

  สําหรับข้อโต้แย้งใดๆ ที่คุณมีกับเรา คุณยินยอมที่จะติดต่อเราก่อนและพยายามแก้ไขข้อโต้แย้งอย่างไม่เป็นทางการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะในศาล อนุญาโตตุลาการ หรือศาลอื่นใดจนกว่ากระบวนการแจ้งข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการที่อธิบายไว้ด้านล่างจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนใดในมาตรานี้ที่ห้ามไม่ให้คุณหรือเราขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในศาล (หรือในอนุญาโตตุลาการ) เพื่อรักษาสถานภาพปัจจุบันหรือเพื่อช่วยอนุญาโตตุลาการในช่วงเริ่มต้นของการเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อขัดแย้ง

  ฝ่ายที่มีข้อพิพาทจะต้องเป็นผู้ส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทถึงเราก่อน ซึ่งจะต้องระบุชื่อนามสกุลของคุณ, ชื่อโปรไฟล์ Pinterest ของคุณ (ซึ่งขึ้นต้นด้วย @), อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Pinterest ของคุณ, ประเทศที่พำนักของคุณ และหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ต้องระบุรัฐถิ่นพำนักของคุณ หากคุณให้ที่ปรึกษาเป็นตัวแทน ต้องระบุที่ปรึกษาของคุณ คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับทั้งข้อพิพาทและอันตรายที่ถูกกล่าวหา และลายเซ็นของคุณ ข้อมูลดังกล่าวควรส่งอีเมลไปที่ litigation [at] pinterest.com (litigation[at]pinterest[dot]com)  สามารถส่งหนังสือแจ้งในนามของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเท่านั้น การแจ้งข้อพิพาทที่แสดงสิทธิของคู่สัญญามากกว่าหนึ่งฝ่ายจะไม่มีผล  หลังจากได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาทแล้ว Pinterest จะตอบกลับภายใน 60 วันเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างเป็นมิตร หลังจากพ้นระยะ 60 วันไปแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ 

  กระบวนการอนุญาโตตุลาการ: หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทผ่านกระบวนการบังคับข้างต้นได้ แสดงว่าคุณและเราต่างยินยอมที่จะแก้ไขข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการ ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน หรือในศาลคดีมโนสาเร่สำหรับข้อเรียกร้องที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ 

  อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีแก้ไขความขัดแย้งระหว่างเราที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการฟ้องร้องในศาล การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หมายความว่าคุณยินยอมว่ากฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจะควบคุมการตีความและการบังคับใช้มาตรานี้ อีกทั้งคุณและ Pinterest แต่ละฝ่ายจะสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการยังมีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ ความสามารถในการปรับใช้ หรือความสามารถในการบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันนี้ 

  อนุญาโตตุลาการจะได้รับการจัดการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน ("AAA") ภายใต้กฎที่มีผลบังคับใช้สําหรับ AAA หากกฎของ AAA ขัดกับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้ คุณสามารถดูแบบฟอร์มของ AAA ได้ที่ www.adr.org เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการจะออกคำตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรและมีเหตุผลประกอบ โดยอธิบายข้อค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญอันเป็นที่มาของคำตัดสินชี้ขาด การพิพากษาเกี่ยวกับคำตัดสินชี้ขาดของเจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการสามารถยื่นต่อศาลใดก็ได้ที่มีเขตอำนาจ ในกรณีที่กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA มีผลบังคับใช้ หากเจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการตัดสินว่าข้อเรียกร้องของคู่สัญญาไม่มีความสำคัญหรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สมควร เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการจะต้องกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

  ข้อพิพาททั้งหมดจะต้องดำเนินการในฐานะปัจเจกบุคคลของคู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ เอง ไม่ใช่ในฐานะสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีแบบมีผู้แทน คุณยินยอมว่าเมื่อเข้าร่วมเงื่อนไขเหล่านี้ หมายความว่าคุณสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายที่ไม่สามารถสละได้ซึ่งมีผลกับคุณ ในกรณีที่ข้อพิพาทใดก็ตามไม่สามารถดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรืออื่นๆ คุณยินยอมว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขตามมาตรา 12 ของเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

  กระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม: เพื่อให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณและเราต่างยอมรับว่าหากมีการยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการที่คล้ายกัน 50 คำร้องขึ้นไปภายในระยะเวลา 60 วัน หรือมีการยื่นคำร้องด้วยความช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมายหรือกลุ่มสำนักงานกฎหมายเดียวกัน AAA จะรวมคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับแต่ละกลุ่ม AAA จะจัดการค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารและการจัดการหนึ่งชุดต่อฝ่าย ต่อกลุ่ม และ AAA จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการหนึ่งคนมาแก้ไขข้อเรียกร้องแต่ละกลุ่มในฐานะอนุญาโตตุลาการแบบรวมชุดเดียว ข้อเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการจะคล้ายคลึงกันหากเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่คล้ายกันและก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่คล้ายกัน ในขณะเดียวกันก็แสวงหาการเยียวยาที่คล้ายกัน ข้อพิพาทใดก็ตามที่เกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการคนเดียว ซึ่งเราจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  คุณยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบถึงข้อพิพาทใดๆ และพยายามแก้ไขอย่างเป็นมิตร หากการแก้ไขไม่เป็นผล ข้อพิพาทจะได้รับการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ในศาล

  12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA หรือสหราชอาณาจักร เงื่อนไขเหล่านี้และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอยู่ และข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการจะได้รับการแก้ไขในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

  ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด เงื่อนไขเหล่านี้และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย สําหรับการดําเนินการใดๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรา 11 (อนุญาโตตุลาการ) เขตอํานาจศาลเฉพาะสําหรับข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือข้อขัดแย้งใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้คือเทศมณฑลซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือศาลแขวงสหรัฐอเมริกาสําหรับอาณาเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย และข้อโต้แย้งดังกล่าวจะถูกพิจารณาภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  เบย์ แอเรีย สวยมากในช่วงนี้ของปี แต่ไม่ว่าช่วงไหนของปี ที่นี่ก็สวยเสมอ นี่คือเหตุผลว่าทำไมที่นี่จึงดีเหลือเกิน! ถ้ามีข้อโต้แย้ง มาแก้ไขกันในแคลิฟอร์เนียเถอะ ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA หรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นข้อโต้แย้งได้ในศาลท้องถิ่นของคุณ

  13. ข้อกำหนดทั่วไป
  ก. ขั้นตอนการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้

  เราอาจแก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยจะโพสต์เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ของเราเสมอ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดๆ ต่อเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่การปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  การเข้าถึงหรือใช้ Pinterest ต่อของคุณหลังการปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นการยินยอมตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีผลผูกพัน ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขตามเวอร์ชันของเงื่อนไขเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เกิดข้อโต้แย้ง ทั้งนี้ เมื่อใช้ Pinterest ต่อ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน ณ ขณะนั้น

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  หากเราจะทําการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเงื่อนไข เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่ โปรดหยุดใช้ Pinterest

  ข. การมอบหมาย

  หากคุณเป็นผู้บริโภคใน EEA หรือสหราชอาณาจักร คุณหรือเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถมอบหมายข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยรวมถึงสิทธิและการอนุญาตใดๆ ที่มอบให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วย ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิและการอนุญาตใดๆ ที่มอบให้ด้านล่างนี้ได้ แต่เราสามารถมอบหมายได้โดยไม่มีข้อจำกัด การพยายามโอนหรือมอบหมายใดๆ ที่ละเมิดเอกสารนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

  ในกรณีที่เราทำการมอบหมายดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อตกลงซึ่งมีผลทันทีโดยการปิดใช้งานบัญชีของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการมอบหมายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล

  ค. ข้อตกลงทั้งหมด/การเป็นโมฆะบางส่วน

  เงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับบริการนี้ หากบทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกจํากัดหรือตัดออกในขอบเขตขั้นต่ำที่จําเป็น และบทบัญญัติที่เหลือของเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์

  ง. ไม่มีการสละสิทธิ์

  ไม่มีการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใด และความล้มเหลวของเราในการแสดงสิทธิ์หรือบทบัญญัติภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

  จ. คู่สัญญา

  หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107 หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ Pinterest Europe Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทไอร์แลนด์ที่จดทะเบียนสำนักงานที่ Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland เนื่องจาก Pinterest เป็นบริการครอบคลุมทั่วโลก คุณยินยอมว่าสิทธิและการอนุญาตใดๆ ที่มอบให้ด้านล่างนี้จะให้แก่ Pinterest Inc. รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทั่วโลกทั้งหมด

  พูดง่ายๆ ก็คือ

  คนที่คุณติดต่อด้วยจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่

  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023