ข้อกำหนดข้อมูลโฆษณา
 • ข้อกำหนดข้อมูลโฆษณาเหล่านี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในข้อตกลงระหว่างคุณและ Pinterest, Inc. หรือบริษัทในเครือ (หากเกี่ยวข้อง) (“Pinterest” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ซึ่งจะคอยควบคุมการใช้บริการโฆษณาบน Pinterest ของคุณ รวมไปถึงข้อตกลงเพิ่มเติมในการแชร์ข้อมูลระหว่างคุณและ Pinterest (พร้อมกันกับข้อกำหนดการโฆษณา) การใช้คุณสมบัติของบริการโฆษณาของ Pinterest ที่สัมพันธ์กับข้อมูลโฆษณา (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว และข้อกำหนดใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการโฆษณา

1. ทั่วไป
  • "ข้อมูลโฆษณา" หมายถึงข้อมูลส่วนตัวที่ฝ่ายหนึ่งได้รับจากอีกฝ่าย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานบริการโฆษณา
  • ข้อกำหนดการโฆษณาบังคับให้คุณได้รับความยินยอมตามกฎหมายและเปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้ง ในการจัดเก็บ แชร์ และใช้งานข้อมูล (รวมถึงการใช้งานโดย Pinterest) ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงข้อมูลโฆษณาที่คุณส่งให้เรา
  • อย่าส่งข้อมูลโฆษณาต่อไปนี้ให้เรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่มีความละเอียดอ่อน— เช่น สภาพทางการแพทย์หรือข้อมูลชาติพันธุ์—หรือข้อมูลที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์หรือแอปที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก หรือจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของคุณ
  • Pinterest จะใช้การประเมินผลทางองค์กรและทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลโฆษณาที่คุณส่งให้เรา และเราจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ Pinterest ตามที่ระบุได้ไว้ใน policy.pinterest.com/privacy-policy  (หรือ URL ที่เชื่อมโยง) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโฆษณาของเรา
  • Pinterest จะไม่แชร์ข้อมูลโฆษณาที่คุณส่งให้เรากับบุคคลที่สาม (ยกเว้นบริษัทในเครือ คู่สัญญา และตัวแทนที่มีข้อผูกพันในการรักษาความลับ) เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบังคับหรือได้รับความยินยอมจากคุณ
2. ข้อมูลโฆษณา
  • เราใช้ข้อมูลโฆษณาจากคุณเพื่อวัดประสิทธิภาพ การส่งมอบและการรายงานของโฆษณา รวมทั้งเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงบน Pinterest เพื่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในการใช้งานอื่นๆ ตามที่คุณได้อนุญาต (รวมถึงที่ได้อธิบายไว้ในหมวดที่ 3)
  • เช่นเดียวกับที่เราจะใช้ข้อมูลโฆษณาเพื่อช่วยสร้างการวัดผลเกี่ยวกับการใช้งานบริการโฆษณาของ Pinterest โดยเป็นการวัดผลรวมและไม่เปิดเผยตัวตน ตัวอย่างเช่น การคำนวนจำนวนรวมของคอนเวอร์ชันที่ Pinterest ได้ช่วยดำเนินการ โดยการวัดผลนี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือลูกค้าของคุณ
  • คุณสมบัติบริการโฆษณาบางอย่างยอมให้คุณส่งรายการตัวระบุลักษณะเฉพาะให้กับ Pinterest เช่น อีเมลแฮช หรือตัวระบุโฆษณาทางมือถืออย่าง IDFA (พร้อมกันกับ “เลขประจำตัวผู้ใช้งาน”) เพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้าคู่กัน เมื่อได้รายการนั้นมา เราจะใช้เลขประจำตัวผู้ใช้งานเพื่อค้นหาบัญชี Pinterest ที่สัมพันธ์กัน และเมื่อเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เข้าคู่กันเสร็จสิ้นแล้ว เราจะลบรายการเลขประจำตัวผู้ใช้งาน และเก็บเฉพาะรายการบัญชี Pinterest ที่เข้าคู่กันเท่านั้น
  • หากคุณส่งเลขประจำตัวผู้ใช้งานซึ่งใช้คุณสมบัติบริการโฆษณา (เช่น การกำหนดรายการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือแท็กของ Pinterest) ให้เรา เพื่อกำหนดลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปให้เป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ทาง Pinterest จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้กลุ่มผู้ชมของคุณในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือปรับปรุงการโฆษณา นอกจากนี้เราจะไม่ใช้กลุ่มผู้ชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการโฆษณาแก่คุณ
  • นอกจากข้อมูลกิจกรรม (ดังที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3) หากคุณส่งข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินการในธุรกิจของคุณให้กับเรา เราจะใช้เพื่อการวัดผลประสิทธิภาพโฆษณาของคุณและเพื่อการที่ได้อธิบายไว้ในหมวดที่ 2 เท่านั้น
3. แท็ก Pinterest กิจกรรมในแอป และ SDK
  • หากคุณส่งข้อมูลโฆษณาโดยใช้แท็กของบริการโฆษณา Pinterest, SDK หรือคุณสมบัติบริการโฆษณาอื่นที่ยอมให้คุณแชร์ข้อมูลกิจกรรมของแอปมือถือหรือของเว็บไซต์ (เช่น การรวมตัวของคู่ค้าการวัดผลบนระบบมือถือ) (ข้อมูลโฆษณานี้ เรียกว่า “ข้อมูลกิจกรรม“) ให้กับเรา คุณจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เป็นการนอกเหนือจากข้อผูกพันเพิ่มเติมอื่นๆ (รวมถึงข้อผูกพันในหมวดที่ 1):
   • ได้รับความยินยอมทางกฎหมายและเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน ในการตั้งค่าและอ่านคุกกี้และเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง) ตามที่กฎหมายบังคับ
   • ประกาศแจ้งผู้เข้าชมเว็บไซต์และแอปอย่างชัดเจนว่าอาจมีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม เพื่อการโฆษณาออนไลน์ตามแนวพฤติกรรม
   • แจ้งผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปเกี่ยวกับการเลือกที่จะไม่ใช้การโฆษณาออนไลน์ตามแนวพฤติกรรมได้ผ่านทางการตั้งค่าส่วนบุคคลของ Pinterest ในเว็บไซต์ AdChoices optout.aboutads.info (ในกรณีที่คุณส่งกิจกรรมของเว็บไซต์ให้เราผ่านแท็กของ Pinterest) หรือผ่านทางการตั้งค่าตัวระบุโฆษณาทางมือถือ (หากคุณแชร์ข้อมูลกิจกรรมของแอปให้เราผ่านวิธีต่างๆ เช่น คู่ค้าการวัดผลบนระบบมือถือ หรือผ่านแอป SDK เป็นต้น)
  • คุณให้สิทธิ์ Pinterest ในการใช้งานข้อมูลกิจกรรมเพื่อปรับแต่งคำแนะนำและโฆษณาต่างๆ จาก Pinterest แต่ในขอบเขตของการใช้ร่วมกับข้อมูลจาก Pinterest หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นใดแก่บุคคลที่สาม
  • Pinterest จะไม่สร้างคุณสมบัติบริการโฆษณาใดๆ หรือกำหนดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมของคุณ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อคุณและเพื่อการใช้งานของคุณเพียงผู้เดียว
4. ข้อมูลโฆษณาของ Pinterest
  • หากคุณได้รับข้อมูลโฆษณาใดๆ จาก Pinterest (เช่น การรายงานเกี่ยวกับแคมเปญที่เชื่อมโยงไปยังเลขประจำตัวผู้ใช้งาน) คุณจะต้อง:
   • ไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณา หรือทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (เช่น กระทำผ่านการกำหนดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือการจำลอง) หรือเพื่อจุดประสงค์ที่นอกเหนือไปจากการประเมินประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาบน Pinterest ของคุณ
   • ไม่เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือแชร์ให้กับบุคคลที่สาม และ
   • ลบหรือปกปิดตัวตนเมื่อไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป และต้องไม่เก็บข้อมูลไว้นานกว่า 6 เดือนหลังจากที่ได้รับมา