Ďakujeme, že používate Pinterest.

Tieto Podmienky používania („Podmienky“) upravujú prístup k webovej lokalite, aplikáciám, rozhraniam API a miniaplikáciám služby Pinterest („Pinterest“ alebo „Služba“) a ich používanie. Tieto Podmienky si pozorne prečítajte a v prípade otázok nás kontaktujte. Prístupom k službe Pinterest alebo jej používaním súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok, našich Pravidiel ochrany súkromia, Pravidiel používania súborov cookieUsmernení pre komunitu

Zjednodušene povedané

Každá spoločnosť má svoje podmienky. Toto sú naše.

1. Naša služba

Pinterest vám pomáha objavovať a robiť veci, ktoré máte radi. Aby sme to mohli splniť, zobrazujeme vám veci, ktoré by pre vás mohli byť podľa nášho názoru relevantné, zaujímavé a osobné na základe vašej aktivity na stránke i mimo nej. Aby sme mohli poskytovať našu službu, musíme byť schopní identifikovať vás a určiť vaše záujmy. Niektoré z vecí, ktoré vám zobrazujeme, sú propagované inzerentmi. V rámci našej služby sa snažíme zabezpečiť, aby bol pre vás relevantný a zaujímavý aj propagovaný obsah. Propagovaný obsah spoznáte jednoducho, pretože je jasne označený.

Zjednodušene povedané

Pinterest vám pomáha objavovať a robiť veci, ktoré máte radi. Je prispôsobený pre vás. Potrebujeme vedieť, čo máte radi, aby pre vás bolo všetko na Pintereste relevantné.

2. Používanie Pinterestu
a. Kto môže používať Pinterest

Pinterest môžete používať len vtedy, ak s ním môžete uzavrieť právne záväznú zmluvu, a len v súlade s týmito podmienkami a všetkými príslušnými právnymi predpismi. Keď si vytvoríte účet na Pintereste, musíte nám poskytnúť presné a úplné informácie. Pinterest nemôžete používať, ak to zakazujú sankcie Spojených štátov. Používanie Pinterestu ani prístup k nemu nie je povolený pre osoby mladšie než 13 rokov. Ak žijete v krajine EHP, môžete Pinterest používať, len ak ste dosiahli vek, v ktorom môžete poskytnúť súhlas so spracúvaním údajov v súlade so zákonmi vašej krajiny. Používanie Pinterestu môže zahŕňať stiahnutie softvéru do vášho počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia. Súhlasíte s tým, že tento softvér môžeme automaticky aktualizovať a že tieto podmienky budú platiť aj pre akékoľvek aktualizácie.

b. Naša licencia pre vás

Na základe týchto podmienok a našich pravidiel (vrátane našich usmernení pre komunitu) vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na používanie našej služby.

c. Komerčné využívanie Pinterestu

Ak chcete Pinterest používať na komerčné účely, musíte si vytvoriť firemný účet a súhlasiť s našimi podmienkami používania pre firmy. Ak si otvoríte účet v mene firmy, organizácie alebo iného subjektu, potom výraz „vy” zahŕňa vás a tento subjekt a zaručujete sa, že máte oprávnenie poskytnúť všetky potrebné súhlasy a licencie upravené v týchto podmienkach a zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok a že súhlasíte s týmito podmienkami v mene daného subjektu.

Zjednodušene povedané

Pinterest nesmiete používať, ak máte menej ako 13 rokov (v niektorých krajinách platí vyššia veková hranica). Ak používate Pinterest na pracovné účely, musíte si vytvoriť firemný účet.

3. Váš obsah
a. Uverejnenie obsahu

Pinterest vám umožňuje zverejňovať rôzny obsah, napríklad fotky, komentáre, odkazy a ďalšie materiály. Všetko, čo zverejníte alebo inak sprístupníte na Pintereste, označujeme ako „používateľský obsah“. Všetky práva k používateľskému obsahu vám zostávajú a za svoj používateľský obsah, ktorý zverejníte na Pintereste, nesiete výhradnú zodpovednosť.

Zjednodušene povedané

Ak svoj obsah zverejníte na Pintereste, bude vám naďalej patriť.

b. Ako môže Pinterest a iní využívať váš obsah

Pinterestu a jeho používateľom poskytujete nevýhradnú, prenosnú a celosvetovú licenciu, na ktorú sa nevzťahujú licenčné poplatky a ktorá umožňuje poskytovať sublicencie. Táto licencia sa vzťahuje na používanie, uchovávanie, zobrazovanie, reprodukciu, ukladanie, úpravu, vytváranie odvodených diel, predvádzanie a distribúciu vášho používateľského obsahu na Pintereste výhradne na účely prevádzkovania, vývoja, poskytovania a používania Pinterestu. Žiadne z ustanovení týchto podmienok neobmedzuje ďalšie právne nároky k používateľskému obsahu, ktoré môže mať Pinterest napríklad na základe ďalších licencií. Vyhradzujeme si právo používateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu odstrániť alebo upraviť či zmeniť spôsob jeho použitia. Zahŕňa to používateľský obsah, ktorý podľa nášho presvedčenia porušuje tieto podmienky, naše usmernenia pre komunitu alebo akékoľvek iné pravidlá.

Zjednodušene povedané

Ak zverejníte svoj obsah na Pintereste, môžeme ho ukázať ľuďom, ktorí si ho budú môcť uložiť. Nezverejňujte pornografický obsah ani spam a nesprávajte sa k ostatným používateľom na Pintereste nevhodne. 

c. Ako dlho uchovávame váš obsah

Po zrušení alebo deaktivovaní vášho účtu alebo v prípade, že ľubovoľný používateľský obsah odstránite z Pinterestu, môžeme váš používateľský obsah primeranú dobu uchovávať na účely zálohovania, archivácie alebo auditov. Pinterest a jeho používatelia môžu ďalej uchovávať akýkoľvek váš používateľský obsah, ktorý ostatní používatelia uložili alebo zdieľali prostredníctvom Pinterestu, a pokračovať v jeho používaní, ukladaní, zobrazovaní, reprodukovaní, preberaní, úprave, vytváraní odvodených diel, predvádzaní a distribuovaní.

Zjednodušene povedané

Ak sa rozhodnete obsah zverejniť, udeľujete nám povolenie používať ho na poskytovanie a vylepšovanie Pinterestu. Kópie obsahu, ktorý ste zdieľali s inými používateľmi, môžu na Pintereste zostať aj po tom, ako tento obsah odstránite zo svojho účtu.
 

d. Vaša spätná väzba

Vážime si názory používateľov a vždy sa radi dozvieme, ako Pinterest ešte viac vylepšiť. Ak sa nám rozhodnete poslať komentáre, nápady alebo spätnú väzbu, vyjadrujete súhlas s tým, že ich môžeme použiť bez akéhokoľvek obmedzenia či nároku na vašu odmenu. Prijatím vášho komentára, nápadu alebo spätnej väzby sa Pinterest nezrieka žiadnych práv na použitie podobnej alebo súvisiace spätnej väzby, ktorá bola Pinterestu predtým známa, vyvinutá jeho zamestnancami či získaná z iných zdrojov ako od vás.

Zjednodušene povedané

Pri vylepšovaní Pinterestu môžeme využiť vaše návrhy.

4. Pravidlá týkajúce sa autorských práv

Pinterest prijal a zaviedol pravidlá ochrany autorských práv, ktoré sú v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a ďalšími zákonmi o ochrane autorských práv. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách týkajúcich sa autorských práv

Zjednodušene povedané

Rešpektujeme autorské práva. To isté by ste mali robiť aj vy.

5. Bezpečnosť

Záleží nám na bezpečnosti používateľov. Pinterest neustále pracuje na zabezpečení vášho obsahu a účtu. Nemôžeme však zaručiť, že naše bezpečnostné opatrenia nebudú prekonané neoprávnenými tretími osobami. Svoje heslo preto uchovávajte v bezpečí. Ak sa dozviete o ohrození alebo neoprávnenom používaní vášho účtu, okamžite nás informujte.

Zjednodušene povedané

Ak budete dodržiavať tieto bezpečnostné odporúčania, pomôžete nám bojovať so spamermi.

6. Odkazy, stránky a služby tretích strán

Pinterest môže obsahovať odkazy na webové stránky, služby alebo špeciálne ponuky tretích strán, iných inzerentov alebo iné akcie či aktivity, ktoré Pinterest nevlastní alebo nad ktorými nemá kontrolu. Tieto stránky, informácie, materiály, produkty alebo služby tretích strán nepropagujeme ani za ne nepreberáme zodpovednosť. K webovým stránkam, službám a obsahu tretích strán pristupujete z Pinterestu na vlastné riziko a súhlasíte s tým, že Pinterestu nevzniká z vášho prístupu k webovým stránkam, službám alebo obsahu tretích strán žiadna zodpovednosť.

Zjednodušene povedané

Pinterest obsahuje odkazy na obsah mimo Pinterestu. Väčšina tohto obsahu je určite skvelá, no ak náhodou nie je, nenesieme za to zodpovednosť.

7. Ukončenie

Pinterest môže ukončiť alebo obmedziť vaše právo na prístup k Pinterestu alebo jeho používanie, a to z akéhokoľvek dôvodu a v primeranom predstihu. Váš prístup môžeme ukončiť alebo obmedziť okamžite bez predchádzajúceho upozornenia, ak na to máme dobrý dôvod, vrátane akéhokoľvek porušenia našich usmernení pre komunitu. V prípade odobratia licencie ste naďalej viazaní článkami 3 a 8 týchto podmienok.

Zjednodušene povedané

Pinterest vám poskytujeme zadarmo. Vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytnutie služby komukoľvek. Na odmietnutie služby upozorňujeme v dočasnom predstihu.

8. Odškodnenie

Ak budete Pinterest používať na komerčné účely (to znamená, že nie ste spotrebiteľ) bez toho, aby ste odsúhlasili naše podmienky pre firemných zákazníkov, ako sa to vyžaduje v článku 2(c) týchto podmienok, súhlasíte s tým, že spoločnosti Pinterest Inc., spoločnosti Pinterest Europe Ltd. a ich dcérskym spoločnostiam vrátane členov ich orgánov a ich vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov poskytnete odškodnenie a zbavíte ich zodpovednosti za nároky, žaloby, súdne konania, spory, požiadavky, záväzky, škody, straty, náklady a výdavky, čo okrem iného zahŕňa primerané náklady na právne zastúpenie a účtovné poplatky (vrátane nákladov na obhajobu proti nárokom, žalobám alebo súdnym konaniam začatým tretími osobami), ktoré akokoľvek súvisia s vaším prístupom k našej službe a jej používaním, vaším používateľským obsahom alebo vaším porušením týchto podmienok.

Zjednodušene povedané

Ak na nás niekto podá žalobu pre to, čo vaša firma robí na Pintereste, budete nám musieť nahradiť vzniknuté škody. V prvom rade ste si mali vytvoriť firemný účet a súhlasiť s našimi podmienkami pre firemných zákazníkov.

9. Odmietnutie zodpovednosti

Našu službu a všetok obsah, ktorý je súčasťou Pinterestu, poskytujeme „tak ako je“ bez akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky.

PINTEREST ŠPECIFICKY VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZÁRUKU A PODMIENKY SPÔSOBILOSTI NA PREDAJ, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU OBCHODU ALEBO POUŽITIA OBCHODU.

Pinterest nezodpovedá a neručí za žiadny používateľský obsah, ktorý vy, iný používateľ alebo tretia strana zverejníte alebo odošlete pomocou našej služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že môžete byť vystavení používateľskému obsahu, ktorý je nepresný, nežiaduci, nevhodný pre deti alebo inak nevhodný na vaše účely.

Ak ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, nevylučujeme ani neobmedzujeme zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť, úmysel alebo smrť či zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou či úmyselným prečinom. 
 

Zjednodušene povedané

Niektorí ľudia, žiaľ, v službách, ako je Pinterest, zverejňujú nevhodný obsah. Neberieme to na ľahkú váhu. Napriek tomu sa však môže stať, že naň narazíte skôr, než ho stihneme odstrániť. Ak na takýto obsah narazíte, nahláste nám ho

10. Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÁVNE PREDPISY, NENESIE PINTEREST ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI ZA NÁHRADU ŠKODY SO SANKČNOU FUNKCIOU ANI ZA STRATU ZISKU ALEBO TRŽIEB BEZ OHĽADU NA TO, ČI K NIM DÔJDE PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ANI ZA STRATU ÚDAJOV, POUŽITEĽNOSTI, DOBRÉHO MENA ALEBO INÉ NEHMOTNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU (A) VÁŠHO PRÍSTUPU K NAŠEJ SLUŽBE, JEJ POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU K NAŠEJ SLUŽBE ČI NEMOŽNOSTI JEJ POUŽÍVANIA; (B) SPRÁVANIA ALEBO OBSAHU TRETÍCH OSÔB V SÚVISLOSTI SO SLUŽBOU, ČO OKREM INÉHO ZAHŔŇA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ ALEBO NELEGÁLNE SPRÁVANIE INÝCH POUŽÍVATEĽOV ČI TRETÍCH OSÔB; ALEBO (C) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VAMI PRENÁŠANÝM ÚDAJOM ALEBO OBSAHU ČI ICH NEOPRÁVNENÉHO POUŽÍVANIA ČI ZMENY. ÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ PINTERESTU ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY SÚVISIACE SO SLUŽBOU V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU STO DOLÁROV (100,00 USD).

Ak vám spôsobíme škodu a ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, vyššie uvedené sa na vás nevzťahuje. Namiesto toho sa zodpovednosť spoločnosti Pinterest obmedzí na predvídateľné škody vyplývajúce z porušenia zásadných zmluvných povinností typických pre tento typ zmluvy. Pinterest nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z menej závažného porušenia akýchkoľvek ďalších uplatňovaných povinných pravidiel. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nebude vzťahovať na žiadnu inú zákonom stanovenú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť, zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou alebo úmyselným prečinom alebo v prípade vylúčenia našej zodpovednosti za niečo, čo sme konkrétne vám sľúbili.
 

Zjednodušene povedané

Snažíme sa, aby sme vám poskytovali najlepšie možné služby. Nič však nie je dokonalé. Za mnoho vecí nemôžeme prevziať zodpovednosť. Ak si myslíte, že by sme za niektorú z nich mali zodpovedať, dajte nám vedieť, a môžeme sa o tom porozprávať.

11. Rozhodcovské konanie

V prípade akýchkoľvek sporov so spoločnosťou Pinterest súhlasíte s tým, že nás najskôr budete kontaktovať, aby sme sa pokúsili danú záležitosť vyriešiť neformálne. Ak bude potrebné, aby sme vás kontaktovali, urobíme to prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vo vašom účte na Pintereste. Ak sa spoločnosti Pinterest nepodarí vyriešiť s vami spor neformálne, navzájom súhlasíme s tým, že všetky sťažnosti, spory alebo rozpory (okrem nárokov na nápravné súdne konanie alebo iný spravodlivý kompromis), ku ktorým došlo pre tieto podmienky alebo v súvislosti s nimi, budeme riešiť prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania alebo (v prípade kvalifikovaných sťažností) na súdoch pre drobné nároky.

Rozhodcovské konanie je v porovnaní so súdnym konaním neformálnejším spôsobom riešenia sporov. Rozhodcovské konanie napríklad využíva nezávislého rozhodcovského sudcu namiesto sudcu či poroty, zahŕňa obmedzenejšie dokazovanie a podlieha veľmi obmedzenej kontrole zo strany súdov. Hoci je tento postup neformálnejší, rozhodcovskí sudcovia môžu priznať rovnakú náhradu škody ako súdy. Vyjadrením svojho súhlasu s týmito podmienkami používania súhlasíte s tým, že interpretáciu a presadzovanie tohto ustanovenia riadi federálny zákon USA o rozhodcovskom konaní a že vy aj spoločnosť Pinterest sa vzájomne vzdávate práva na konanie pred porotou alebo účasť v kolektívnej žalobe. Rozhodcovský sudca má výhradné oprávnenie riešiť akékoľvek spory týkajúce sa interpretácie, použiteľnosti alebo vymáhateľnosti tejto záväznej zmluvy o rozhodcovskom konaní. Ustanovenia tohto rozhodcovského konania zostanú platné aj po skončení platnosti tejto zmluvy a odobratí licencie k vášmu účtu na Pintereste.

Akákoľvek rozhodcovské konanie uskutoční asociácia AAA (American Arbitration Association) podľa pravidiel rozhodcovského konania pre spotrebiteľov, ktorými sa asociácia AAA riadi, s výnimkou ustanovení uvedených v tomto dokumente. Príslušné formuláre nájdete na stránke www.adr.org. Ak sa vy a spoločnosť Pinterest nedohodnete inak, rozhodcovské konanie sa uskutoční v okrese alebo obci vášho pobytu. Obe strany budú zodpovedné za zaplatenie akýchkoľvek poplatkov za podanie žiadosti, správnych poplatkov a poplatkov pre rozhodcovského sudcu, ktoré asociácia AAA stanovuje, v súlade s pravidlami asociácie AAA, s výnimkou toho, že spoločnosť Pinterest zaplatí vaše primerané poplatky za podanie žiadosti, správne poplatky a poplatky pre rozhodcovského sudcu, ak váš nárok na odškodnenie nepresahuje 75 000 USD a nie je neopodstatnený (podľa štandardov uvedených vo federálnom nariadení týkajúcom sa občianskych súdnych konaní 11(b)). Ak váš nárok na odškodné nepresahuje 10 000 USD, navzájom súhlasíme s tým, že si môžete vybrať, či sa rozhodcovské konanie uskutoční výhradne na základe dokumentov predložených rozhodcovskému sudcovi, prostredníctvom telefonického vypočutia alebo prostredníctvom osobného konania, ako je to stanovené v pravidlách asociácie AAA. Ak váš nárok presahuje 10 000 USD, vaše právo na vypočutie bude určené na základe pravidiel asociácie AAA. Bez ohľadu na spôsob, akým sa rozhodcovské konanie uskutoční, rozhodcovský sudca by mal vydať písomné rozhodnutie vysvetľujúce dôležité zistenia a závery, na základe ktorých sa určí výška odškodnenia, a akékoľvek posudky týkajúce sa odškodnenia poskytnuté rozhodcovským sudcom by mali byť predložené ľubovoľnému súdu príslušnej jurisdikcie. Nič v tejto časti nesmie žiadnej strane brániť v požadovaní nápravného súdneho nariadenia alebo iného spravodlivého odškodnenie na súde vrátane záležitostí súvisiacich so zabezpečením údajov, duševným vlastníctvom alebo neoprávneným prístupom k službe. VŠETKY NÁROKY MUSIA ZMLUVNÉ STRANY PODAŤ SAMÉ ZA SEBA, A NIE Z POZÍCIE ŽALUJÚCEJ STRANY ALEBO ÚČASTNÍKA DOMNELEJ SKUPINOVEJ ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBY. AK NEBUDE DOHODNUTÉ INAK, ROZHODCOVSKÝ SUDCA TAKISTO NESMIE KONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC AKO JEDNEJ OSOBY. PRIJATÍM TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA VY AJ PINTEREST ZRIEKATE PRÁVA KONANIA PRED POROTOU ALEBO NA ÚČASŤ V KOLEKTÍVNEJ ŽALOBE.

NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA NEMÁ VPLYV NA AKÉKOĽVEK NEODVOLATEĽNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ. Do miery, v akej žiadny nárok, spor alebo rozpor týkajúci sa Pinterestu alebo našich služieb nepodlieha rozhodcovskému konaniu podľa príslušných zákonov alebo iných nariadení: vy aj Pinterest súhlasíte s tým, že akékoľvek nároky alebo spory týkajúce sa Pinterestu sa budú riešiť výhradne v súlade so sekciou 12 týchto podmienok.

Ak ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, sekcia 11 sa na vás nevzťahuje. 
 

12. Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi štátu Kalifornia s výnimkou právnych predpisov upravujúcich voľbu rozhodného práva. Ak nie ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, jediné miesto jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je San Francisco County, Kalifornia alebo iný okresný súd USA pre Severný dištrikt Kalifornie. Naše spory sa budú rozhodovať podľa kalifornských zákonov.

Ak ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, neodoberá vám to žiadne práva na ochranu, ktoré máte podľa zákonov krajiny vášho pobytu, ani prístup k súdom vo vašej krajine. 
 

Zjednodušene povedané

Oblasť okolo San Francisca je nádherná. Celý rok je tu naozaj, ale naozaj pekne. Ak nás budete chcieť žalovať, musíte to urobiť tu. 

V rámci EHS to platí, ak ste obchodník, ale nie, ak ste spotrebiteľ. Ak ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHS, môžete nás žalovať na vašom domácom súde.
 

13. Všeobecné podmienky
Postupy oznamovania a zmeny týchto podmienok

Vyhradzujeme si právo na stanovenie formy a spôsobu oznamovania. Súhlasíte s prijímaním právnych upozornení v elektronickej podobe, pokiaľ túto podobu zvolíme. Tieto podmienky môžeme príležitostne upravovať. Aktuálnu verziu vždy nájdete na našej webovej stránke. Ak budú úpravy podmienok podstatné, upozorníme vás, pričom rozhodnutie o podstatnosti je výhradne na nás. Ak budete pokračovať v prístupe k Pinterestu alebo v jeho používaní aj po tom, ako upravené podmienky vstúpia do platnosti, vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami používania Pinterestu nesúhlasíte, prestaňte ho používať.

Zjednodušene povedané

Ak podmienky výrazne zmeníme, dáme vám o tom vedieť. Ak s novými podmienkami používania Pinterestu nesúhlasíte, prestaňte ho používať.

Postúpenie

Tieto podmienky ani práva a licencie, ktoré sa na ich základe poskytujú, nesmiete preniesť ani postúpiť. Pinterest ich však môže postupovať bez akéhokoľvek obmedzenia. Akýkoľvek pokus o prenos alebo postúpenie, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami, bude považovaný za neplatný a neúčinný.

Ak ste spotrebiteľ žijúci v krajine EHP, Pinterest alebo vy môžete túto zmluvu a akékoľvek práva a licencie udelené v rámci nej postúpiť tretej strane. V prípade takéhoto postúpenia zo strany Pinterestu máte nárok na ukončenie zmluvy s okamžitou platnosťou, čo je možné vykonať deaktiváciou účtu. Pinterest vás bude o postúpení v primeranej lehote informovať.

Celá zmluva/oddeliteľnosť

Tieto zmluvné podmienky spolu s pravidlami ochrany súkromia a všetkými dodatkami a ďalšími zmluvami, ktoré s Pinterestom uzavriete, predstavujú celú zmluvu medzi vami a Pinterestom v súvislosti s našou službou. Ak by ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok bolo neplatné, dané ustanovenie sa v nevyhnutnom rozsahu obmedzí alebo zruší. Zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv a nárokov

Zrieknutie sa akýchkoľvek práv a nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok sa nebude považovať za budúce či trvalé zrieknutie sa týchto alebo iných práv a nárokov. Ak si Pinterest neuplatní niektoré zo svojich práv či nárokov podľa týchto podmienok, nebude sa to považovať za zrieknutie sa týchto práv či nárokov.

Zmluvné strany

Ak žijete v Spojených štátoch, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Ak žijete mimo Spojených štátov, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a írskou spoločnosťou Pinterest Europe Ltd. so sídlom registrovaným na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Zjednodušene povedané

To, s kým budete jednať, závisí od toho, kde žijete.

Platí od 1. mája 2018