Ak sa nachádzate v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku, aktuálne podmienky používania si môžete pozrieť tu. Nižšie uvedené podmienky používania nadobudnú pre EHP, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko účinnosť 30. apríla 2024.

Ďakujeme, že používate Pinterest.

Týmito podmienkami používania („podmienky“) sa riadi vaše používanie a váš prístup k webovej lokalite, aplikácii, službe, technológii, rozhraniu API, miniaplikácii, platforme, kanálu a ľubovoľným iným produktom a funkciám, ktoré vlastní, prevádzkuje, označuje svojou značkou alebo ponúka spoločnosť Pinterest („Pinterest“ alebo „služba“), s výnimkou prípadov, keď výslovne uvádzame, že platia osobitné podmienky (a nie tieto). Na účely týchto podmienok pojem „my“ predstavuje stranu, s ktorou uzatvárate túto zmluvu, podľa článku 13 písm. e) (Strany). Pozorne si prečítajte tieto podmienky a v prípade otázok nás kontaktujte. 

Službu nesmiete používať na vykonávanie ani zdieľanie ničoho, čo je v rozpore s týmito podmienkami. Kvôli prehľadnosti tieto podmienky zahŕňajú a odkazujú na nasledujúce pravidlá:

 • naše usmernenia pre komunitu, ktoré vysvetľujú, čo je a čo nie je na Pintereste povolené,
 • naše usmernenia pre reklamuusmernenia pre obchodníkov, ktoré vysvetľujú ďalšie pravidlá, ktoré sa vzťahujú na reklamy a obchodníkov na Pintereste,
 • naše postupy presadzovania, ktoré vysvetľujú, ako uplatňujeme naše pravidlá v praxi, vrátane obmedzení, ktoré môžeme uplatniť na váš obsah alebo používanie Pinterestu.
 • Prístupom k Pinterestu a jeho používaním vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak s našimi podmienkami nesúhlasíte, nebudete mať prístup k Pinterestu ani ho nebudete môcť používať.

  Jednoducho povedané

  Každá spoločnosť má svoje podmienky. Toto sú naše. Zahŕňajú tieto podmienky používania a ďalšie pravidlá uvedené vyššie.

  1. Služba

  Pinterest pomáha inšpirovať ľudí k tomu, aby si vytvorili život podľa vlastných predstáv. Na základe vašej aktivity na lokalite a mimo nej vám ukazujeme obsah, ktorý považujeme za relevantný, zaujímavý a osobný. Aby sme mohli službu poskytovať, musíme byť schopní identifikovať vás a vaše záujmy. Na tento účel používame vaše osobné údaje. Ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách ochrany súkromia. Niektoré z vecí, ktoré vám zobrazujeme, sú propagované inzerentmi. V rámci služby sa snažíme zabezpečiť, aby bol aj propagovaný obsah relevantný a zaujímavý pre vás. Propagovaný obsah rozpoznáte, pretože bude jasne označený.

  Jednoducho povedané

  Pinterest pomáha inšpirovať ľudí k tomu, aby si vytvorili život podľa vlastných predstáv. Vaše záujmy použijeme na to, aby sme vám na Pintereste zobrazovali obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantné.

  2. Používanie Pinterestu
  a. Kto môže používať Pinterest

  Pinterest môžete používať len v prípade, že dodržíte tieto podmienky a všetky príslušné zákony. Používanie Pinterestu môže zahŕňať sťahovanie softvéru do počítača, telefónu, tabletu alebo iného zariadenia. Súhlasíte s tým, že tento softvér môžeme automaticky aktualizovať, pričom sa tieto podmienky budú vzťahovať na všetky aktualizácie. Pri vytváraní účtu na Pintereste nám musíte poskytnúť presné a úplné informácie. 

  Používanie Pinterestu a prístup k nemu nemajú povolené osoby mladšie ako 13 rokov. Ak máte viac ako 13 rokov, môžete Pinterest používať, ak ste dosiahli minimálny požadovaný vek na poskytnutie súhlasu vo svojej krajine. Ak máte 13 až 18 rokov, môžete služby používať len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Uistite sa, že si váš rodič alebo zákonný zástupca tieto podmienky prečítal a prediskutoval ich s vami. 

  Ak sme v minulosti zablokovali váš účet z dôvodu porušenia týchto podmienok, našich pravidiel alebo zo zákonných dôvodov, nový účet na Pintereste si nebudete môcť vytvoriť bez nášho výslovného písomného súhlasu, ktorý poskytujeme na základe vlastného uváženia. 

  Používaním Pinterestu vyjadrujete súhlas s tým, že nebudete neoprávneným spôsobom získavať, zbierať, vyhľadávať, kopírovať alebo inak pristupovať k údajom alebo obsahu z Pinterestu, napríklad používaním automatických prostriedkov (bez nášho výslovného predchádzajúceho súhlasu) s cieľom získať prístup alebo sa pokúsiť získať prístup k údajom, na ktorý nemáte povolenie. 

  Službu (vrátane súvisiaceho softvéru) nesmiete používať, získavať k nej prístup, sťahovať ju ani ju inak sprístupňovať s výnimkou prípadov, keď to povoľujú platné obmedzenia obchodnej činnosti, okrem iného vrátane sankcií a kontrol vývozu zo strany USA, EÚ a Spojeného kráľovstva. Súhlasíte s tým, že službu nebudete používať na účely, ktoré zakazujú platné obmedzenia obchodnej činnosti.

  Používanie Pinterestu, ktoré nie je výslovne povolené v týchto podmienkach, je ich porušením a môže porušovať autorské práva, práva týkajúce sa ochranných známok a ďalšie zákony.

  b. Naša licencia pre vás

  Pod podmienkou, že budete dodržiavať tieto podmienky a naše zásady, vám týmto udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu bez možnosti udelenia sublicencie na prístup a používanie služby v súlade s týmito podmienkami a našimi zásadami.

  Nesmiete dovoliť, aby Pinterest používali neoprávnené tretie strany alebo bol používaný v ich prospech. Žiadne ustanovenie týchto podmienok sa nebude vykladať tak, že vám udeľuje právo na prevedenie alebo postúpenie práv na prístup alebo používanie Pinterestu. Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené, si vyhradzujeme my a naši poskytovatelia licencie. S výnimkou prípadov opísaných v oddiele 3 písm. b) nesmiete: (i) upravovať službu ani vytvárať na nej založené odvodené diela; (ii) spätne analyzovať službu ani (iii) kopírovať akékoľvek vlastnosti alebo funkcie služby.

  c. Komerčné využívanie Pinterestu

  Ak chcete Pinterest používať na komerčné účely, musíte si vytvoriť firemný účet a odsúhlasiť naše podmienky používania pre firmy. Ak si otvoríte účet pre spoločnosť, organizáciu alebo iný subjekt, pojem „vy“ bude zahŕňať vás a daný subjekt a vy vyhlasujete a zaručujete, že máte oprávnenie udeliť všetky povolenia a licencie uvedené v týchto podmienkach a zaviazať daný subjekt týmito podmienkami a že v jeho mene súhlasíte s týmito podmienkami. Ak budú niektoré ustanovenia podmienok používania pre firmy v rozpore s týmito podmienkami, budú v rozsahu nesúladu rozhodujúce ustanovenia podmienok používania pre firmy.

  Jednoducho povedané

  Tieto podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a nami. Pinterest nesmiete používať, ak máte menej ako 13 rokov (v niektorých krajinách platí vyššia veková hranica). Ak Pinterest používate na prácu, musíte si vytvoriť firemný účet. Udeľujeme vám odvolateľnú licenciu na používanie Pinterestu, ktoré podlieha našim podmienkam a zásadám, ako je uvedené vyššie. Ak sme sa nedohodli inak a váš účet bol pozastavený, na Pinterest sa už nemôžete vrátiť.

  3. Váš používateľský obsah
  a. Zverejňovanie používateľského obsahu

  Pinterest vám umožňuje zverejňovať obsah vrátane fotiek, videí, komentárov, odkazov a ďalších materiálov. Na účely týchto podmienok sa všetko, čo zverejníte alebo inak sprístupníte na Pintereste, označuje ako „používateľský obsah“. Ponechávate si všetky práva na používateľský obsah, ktorý uverejníte na Pintereste, a nesiete zaň výhradnú zodpovednosť. Všetok používateľský obsah musí byť v súlade s týmito podmienkami a našimi pravidlami vrátane našich usmernení pre komunitu

  Budete zverejňovať len taký používateľský obsah, na ktorého zverejnenie máte právo, a nebudete zverejňovať používateľský obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb (napr. porušenie autorských práv, porušenie ochrannej známky alebo falšovanie) alebo ktorý je inak nezákonný, pokiaľ sa neuplatňuje výnimka alebo obmedzenie na základe platných právnych predpisov. Môžeme podniknúť kroky proti používateľskému obsahu, ktorý porušuje tieto podmienky alebo naše pravidlá, alebo ak to umožňuje alebo vyžaduje zákon, napríklad odstránením, vyhradením alebo obmedzením prístupu k obsahu alebo jeho distribúcie. Môžeme tiež pozastaviť alebo zrušiť účty používateľov, ktorí opakovane alebo závažne porušia práva duševného vlastníctva tretích strán, zákon, tieto podmienky alebo naše zásady, prípadne ak to povoľuje alebo vyžaduje zákon. Sme neutrálnym sprostredkovateľom a pred zverejnením v službe ani po ňom nepreverujeme všetok používateľský obsah. Preto nenesieme zodpovednosť voči žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý ste zverejnili vy alebo iný používateľ Pinterestu. Viac informácií o tom, ako presadzujeme naše pravidlá alebo inak prijímame opatrenia v súvislosti s obsahom na Pintereste, nájdete na našej stránke týkajúcej sa presadzovania. V prípade potreby sa môžete odvolať proti rozhodnutiam, ktoré boli podľa vás prijaté pochybením. Ak sa domnievate, že sme tieto pravidlá porušili odstránením alebo obmedzením prístupu k používateľskému obsahu alebo jeho distribúcii, prípadne pozastavením alebo zrušením vášho účtu podľa miestnych právnych predpisov, môžete mať právo vzniesť nárok voči porušeniu zmluvy. Pinterest vám nemôže poskytovať služby právneho poradenstva.

  Jednoducho povedané

  Ak zverejníte svoj obsah na Pintereste, naďalej patrí vám. Používaním Pinterestu vyjadrujete súhlas s tým, že budete zverejňovať len taký používateľský obsah, ktorý je v súlade s týmito podmienkami a našimi pravidlami, je zákonný a neporušuje práva iných používateľov. Ak zverejníte používateľský obsah, ktorý porušuje autorské práva, je nezákonný alebo porušuje naše podmienky alebo zásady, môžeme proti nemu podniknúť kroky a prípadne môžeme zakročiť aj proti vášmu účtu. Vo vhodných prípadoch sa voči takémuto konaniu môžete odvolať.

  B. Akým spôsobom môžeme my a ďalší používatelia používať váš používateľský obsah

  Poskytnutím používateľského obsahu v službe udeľujete nám, našim pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb a našim používateľom licenciu, ktorá je nevýhradná, bez licenčných poplatkov, prevoditeľná, s možnosťou udelenia sublicencie a celosvetová. Táto licencia umožňuje používanie, ukladanie, verejné predvádzanie alebo zobrazovanie, reprodukciu, ukladanie, úpravu, vytváranie odvodených diel, speňažovanie, sťahovanie, prekladanie a distribúciu vášho používateľského obsahu, a to aj na účely propagácie a šírenia celej služby Pinterest alebo jej časti. Nič v týchto podmienkach: (i) vás neoprávňuje na príjem platieb alebo právo podieľať sa na príjmoch zo speňaženia používateľského obsahu; alebo (ii) neobmedzuje iné zákonné práva, ktoré môžeme mať k používateľskému obsahu, napríklad na základe iných licencií. Vyhradzujeme si právo odstrániť používateľský obsah, obmedziť jeho šírenie alebo ho upraviť, prípadne zmeniť spôsob, akým sa na Pintereste používa. Týka sa to okrem iného používateľského obsahu, ktorý podľa nás porušuje tieto podmienky, prípadne naše usmernenia pre komunitu, pravidlá týkajúce sa autorských práv, pravidlá týkajúce sa ochranných známok alebo akékoľvek iné naše pravidlá, respektíve iné okolnosti, ak sa domnievame, že takéto konanie je v najlepšom záujme spoločnosti Pinterest alebo našich používateľov.

  Odporúčania obsahu na Pintereste sa vytvárajú na základe kombinácie faktorov. Vaše odporúčania sú ovplyvnené najmä spôsobom vašej interakcie s našou službou, témami, ktoré vás podľa nás zaujímajú, a mierou záujmu, ktorý o ne prejavíte, a preferenciami ďalších používateľov, ktorí majú rovnaké charakteristiky a záujmy ako vy. Relatívna dôležitosť týchto kritérií je ovplyvnená spôsobom vašej interakcie s našou službou vrátane frekvencie interakcií a obsahu, ktorý ukladáte a skrývate.

  Spôsob vytvárania odporúčaní môžete upraviť v nastaveniach súkromia a údajov a v ladení noviniek.

  Jednoducho povedané

  Ak zverejníte svoj používateľský obsah na Pintereste, môžeme ho ukázať ostatným a tí ho môžu použiť a uložiť si ho. Pinterest zobrazuje obsah používateľom na základe kombinácie faktorov. Zameriava sa na to, čo by vás podľa nášho názoru mohlo zaujímať. Keď obsah porušuje tieto podmienky, môžeme v súvislosti s ním podniknúť kroky.

  c. Ako dlho uchovávame váš používateľský obsah

  Po zrušení alebo deaktivácii vášho účtu alebo odstránení používateľského obsahu z Pinterestu môžeme váš používateľský obsah uchovávať primeraný čas na účely zálohovania, archivácie alebo auditu. Váš používateľský obsah, ktorý ste vy alebo iní používatelia uložili alebo zdieľali na Pintereste, si môžeme my a naši používatelia ponechať a naďalej ho používať, ukladať, zobrazovať, reprodukovať, opätovne pripínať, upravovať, vytvárať na jeho základe odvodené diela, predvádzať a distribuovať.

  Jednoducho povedané

  Ak sa rozhodnete zverejniť používateľský obsah, dáte nám povolenie používať ho na poskytovanie a zdokonaľovanie Pinterestu. Kópie používateľského obsahu zdieľaného s ostatnými môžu zostať zachované aj po vymazaní používateľského obsahu alebo vášho účtu.

  d. Vaša spätná väzba

  Vážime si názory našich používateľov a vždy nás zaujíma, ako môžeme Pinterest urobiť ešte úžasnejším. Ak sa rozhodnete odoslať pripomienku, nápad alebo spätnú väzbu, súhlasíte s tým, že nie sme povinní zachovať dôvernosť vašej spätnej väzby ani vám na ňu odpovedať. Neodosielajte spätnú väzbu, ktorá je dôverná alebo ju vlastní tretia strana. Prijatím vašej spätnej väzby sa nevzdávame žiadnych práv na použitie podobnej alebo súvisiacej spätnej väzby, ktorá nám bola predtým známa, ktorú vytvorili naši zamestnanci alebo ktorú sme získali z iných zdrojov ako od vás.

  e. Naše kanály nahlasovania

  Pinterest ponúka kanály nahlasovania, ktoré môžete využiť na to, aby ste nám nahlásili obsah na Pintereste, ktorý podľa vás porušuje tieto podmienky, naše pravidlá alebo miestne zákony. Vaše hlásenie preveríme a včas podnikneme primerané kroky. Pri používaní týchto kanálov súhlasíte s tým, že budete podávať hlásenia v dobrej viere a nebudete zneužívať žiadny kanál nahlasovania alebo odvolania podávaním neopodstatnených hlásení alebo odvolaní. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako nahlásiť obsah na Pintereste, navštívte naše Centrum pomoci.

  Jednoducho povedané

  Ceníme si vašu spätnú väzbu. Vaše návrhy a hlásenia použijeme na zlepšenie Pinterestu.

  4. Duševné vlastníctvo
  A. Pravidlá týkajúce sa autorských práv a ochranných známok

  Spoločnosť Pinterest prijala a zaviedla pravidlá týkajúce sa autorských práv a ochranných známok spoločnosti Pinterest, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi o duševnom vlastníctve. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany autorských právpravidlách týkajúcich sa ochranných známok.

  b. Duševné vlastníctvo Pinterestu

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vo vzťahu medzi vami a nami vlastníme všetky práva, nároky a záujmy na spoločnosti Pinterest a všetky práva duševného vlastníctva (okrem iného vrátane autorských práv, ochranných známok a patentov) (ďalej len „duševné vlastníctvo spoločnosti Pinterest“). Vy nesmiete používať žiadne duševné vlastníctvo spoločnosti Pinterest s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné v záujme vášho povoleného používania Pinterestu. Duševné vlastníctvo spoločnosti Pinterest nezahŕňa používateľský obsah.

  Ak použijete duševné vlastníctvo spoločnosti Pinterest v rozpore s týmito podmienkami, vaše právo používať Pinterest sa okamžite ukončí a budete musieť na základe nášho rozhodnutia vrátiť alebo zneškodniť všetky kópie duševného vlastníctva spoločnosti Pinterest, ktoré ste vytvorili. Na základe týchto podmienok sa na vás neprevádza žiadne právo, nárok ani záujem na spoločnosti Pinterest ani duševné vlastníctvo spoločnosti Pinterest a vyhradzujeme si všetky práva, ktoré neboli výslovne udelené.

  Jednoducho povedané

  Rešpektujeme duševné vlastníctvo vrátane autorských práv a ochranných známok. Aj vy by ste mali.

  5. Bezpečnosť

  Záleží nám na bezpečnosti našich používateľov. Aj keď pracujeme na zabezpečení vášho používateľského obsahu a účtu, nemôžeme zaručiť, že neoprávnené tretie strany neprekonajú naše bezpečnostné opatrenia. Heslo uchovávajte v bezpečí a neoznámte ho žiadnej inej osobe ani subjektu. Ihneď nás informujte o neoprávnenom prístupe k vášmu účtu alebo inom narušení bezpečnosti.

  Jednoducho povedané

  Môžete nám pomôcť zabezpečiť váš účet a Pinterest tým, že budete mať na pamäti tieto bezpečnostné tipy.

  6. Odkazy, stránky a služby tretích strán

  Pinterest môže obsahovať odkazy na webové lokality, inzerentov, služby, softvérové komponenty, špeciálne ponuky alebo iné udalosti alebo aktivity tretích strán, ktoré nevlastníme ani ich nemáme pod kontrolou. Nepodporujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne takéto webové lokality, informácie, materiály, produkty alebo služby tretích strán. Ak z Pinterestu pristupujete k webovej lokalite, službe alebo obsahu tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania danej webovej lokality, služby alebo obsahu tretích strán alebo z vášho nákupu na nich, prístupu k nim atď.

  Jednoducho povedané

  Používateľom umožňujeme zahrnúť odkazy na obsah mimo Pinterestu. Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý vidíte alebo používate na webových lokalitách alebo v službách tretích strán.

  7. Ukončenie

  Z dôvodu porušenia týchto podmienok môžeme zrušiť alebo pozastaviť vaše právo na prístup k Pinterestu alebo na jeho používanie. Vo vhodných prípadoch vám poskytneme písomné oznámenie a ak sa budete domnievať, že rozhodnutie bolo chybné, môžete sa proti nemu odvolať. Viac informácií o tom, ako presadzujeme naše pravidlá alebo inak prijímame opatrenia v súvislosti s obsahom na Pintereste, nájdete na našej stránke týkajúcej sa presadzovania.  Môžete tiež kedykoľvek zrušiť alebo odstrániť svoj účet. Informácie o tom, ako odstrániť účet, nájdete v našom Centre pomoci.

  Články 3, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 týchto podmienok budú naďalej platné aj po zrušení.

  Jednoducho povedané

  Pinterest vám poskytujeme zadarmo. Vyhradzujeme si právo komukoľvek odmietnuť poskytnúť túto službu. Ak to bude vhodné, poskytneme oznámenie o ukončení poskytovania služby.

  8. Odškodnenie

  Ak používate Pinterest na komerčné účely bez toho, aby ste súhlasili s našimi podmienkami používania pre firmy, ako sa požaduje v článku 2 písm. c) týchto podmienok, súhlasíte s tým, že zbavíte spoločnosti Pinterest, Inc., Pinterest Europe Ltd. a ich pridružené spoločnosti zodpovednosti za nároky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) súvisiace s používaním našej služby. Spoločnosť Pinterest si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu. V takomto prípade budete so spoločnosťou Pinterest plne spolupracovať.

  Jednoducho povedané

  Ak ste firemný používateľ a spoločnosť Pinterest je zažalovaná z dôvodu vášho používania služby, finančnú zodpovednosť nesiete vy.

  9. Odmietnutie zodpovednosti

  V rozsahu povolenom platnými zákonmi sa služba a všetok obsah na Pintereste poskytujú v stave, v akom sú, bez žiadnej záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej.

  PINTEREST ŠPECIFICKY VYLUČUJE AKÚKOĽVEK ZÁRUKU A PODMIENKY SPÔSOBILOSTI NA PREDAJ, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU OBCHODU ALEBO POUŽITIA OBCHODU.

  Pinterest nezodpovedá a neručí za žiadny používateľský obsah, ktorý vy, iný používateľ alebo tretia strana zverejníte alebo odošlete pomocou služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že môžete prísť do kontaktu s používateľským obsahom, ktorý je nepresný, nežiaduci, nevhodný pre deti alebo inak nevhodný na vaše účely.

  Nezaručujeme, že Pinterest ani akákoľvek časť služby, materiál alebo obsah ponúkaný prostredníctvom Pinterestu sú presné, úplné alebo aktuálne, alebo budú fungovať bez prerušenia, sú bezpečné alebo bez chýb, vírusov a iných škodlivých prvkov.

  Na Pintereste môžeme vykonávať zmeny z rôznych dôvodov. Nenesieme zodpovednosť za zmeny na Pintereste ani za pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu k Pinterestu alebo v používaní Pinterestu.

  Obmedzenia, vylúčenia a vyhlásenia uvedené v tomto článku platia v plnom rozsahu, ktorý povoľuje platné právo.

  Jednoducho povedané

  Každý deň pracujeme na zlepšení našich služieb a dúfame, že sa vám budú páčiť. Na Pintereste môžeme príležitostne a z rôznych dôvodov vykonávať zmeny vrátane pridania, odstránenia alebo zmeny funkcií a spôsobu fungovania našich služieb. Služby ako Pinterest však nie sú dokonalé a vy súhlasíte s používaním našich služieb „takých, aké sú“, bez záruk.

  10. Obmedzenie zodpovednosti

  V maximálnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon, nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo sankčné náhrady škody, ani za priamo alebo nepriamo vzniknutú stratu zisku alebo príjmov, za stratu údajov, používania, dobrého mena alebo iné nehmotné straty, ktoré vyplývajú z (a) vášho prístupu k službe, jej používania alebo nemožnosti prístupu k nej alebo jej používania; (b) správania alebo obsahu tretej strany v službe vrátane okrem iného hanlivého, urážlivého alebo nezákonného správania iných používateľov alebo tretích strán; alebo (c) neoprávneného prístupu, používania alebo zmeny vašich prenosov alebo obsahu.

  Naša celková zodpovednosť za všetky nároky súvisiace so službou nesmie v žiadnom prípade presiahnuť sto amerických dolárov (100,00 USD). Uvedené neovplyvňuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť na základe platného práva.

  Ak vám spôsobíme škodu a ste spotrebiteľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve, vyššie uvedené sa neuplatňuje. Namiesto toho bude zodpovednosť spoločnosti Pinterest obmedzená na predvídateľné škody vzniknuté v dôsledku porušenia podstatných zmluvných povinností typických pre tento typ zmluvy. Spoločnosť Pinterest nezodpovedá za škodu, ktorá je výsledkom nezávažného porušenia akejkoľvek inej príslušnej povinnosti starostlivosti. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zákonnú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť, na zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním, ani na vylúčenie našej zodpovednosti za niečo, čo sme vám výslovne prisľúbili.

  Jednoducho povedané

  Vytvárame najlepšie služby, aké dokážeme, ale nebudú vždy dokonalé. Nenesieme zodpovednosť za rôzne straty ani škody.

  11. Rozhodcovské konanie

  Ak ste spotrebiteľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve, oddiel 11 sa na vás nevzťahuje.

  Súhlasíte s tým, že v prípade sporu s nami nás najprv kontaktujete a pokúsite sa ho s nami vyriešiť neformálnym spôsobom. V rozsahu prípustnom zákonom žiadna zo strán nesmie začať právny proces, či už na súde, v rozhodcovskom konaní alebo na inom fóre, kým sa neukončia procesy oznámenia o spore a neformálneho riešenia sporov opísané nižšie. Nič uvedené v tomto článku však nebráni vám ani nám, aby sme sa na začiatku sporu na súde (alebo v rozhodcovskom konaní) domáhali dočasného súdneho príkazu na zachovanie statusu quo alebo na pomoc pri presadzovaní tejto rozhodcovskej doložky.

  Strana v spore nám musí najprv poslať oznámenie o spore, v ktorom musí byť uvedené vaše celé meno, názov vášho profilu na Pintereste (začína sa znakom @), e‑mailová adresa priradená k vášmu účtu na Pintereste, krajina vášho trvalého pobytu a ak máte pobyt v USA, štát vášho bydliska, váš právny zástupca, ak vás zastupuje právny zástupca, podrobný opis sporu a údajnej škody a váš podpis. Tieto informácie je potrebné poslať e‑mailom na adresu litigation [at] pinterest.com (litigation[at]pinterest[dot]com). Oznámenie možno zaslať len v mene konkrétnej strany. Oznámenie o spore, ktoré uplatňuje práva viac ako jednej strany, je neúčinné. Po prijatí oznámenia o spore spoločnosť Pinterest odpovie do 60 dní a pokúsi sa spor vyriešiť zmierom. Po uplynutí 60‑dňového obdobia môže ktorákoľvek zo strán začať rozhodcovské konanie. 

  Rozhodcovské konanie: ak sa nám nepodarí vyriešiť spor prostredníctvom povinných procesov uvedených vyššie, vy aj my sa zaväzujeme vyriešiť každý nárok, spor alebo kontroverziu vyplývajúcu z týchto podmienok alebo služieb alebo súvisiacu s nimi prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania alebo v prípade oprávňujúcich nárokov, prostredníctvom súdneho konania s nízkou hodnotou sporu. 

  Rozhodcovské konanie je menej formálny spôsob riešenia sporov ako žaloba na súde. Súhlasom s týmito podmienkami súhlasíte s tým, že interpretovanie a presadzovanie tohto článku sa riadi Americkým federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní (Federal Arbitration Act – FAA) a že vy a spoločnosť Pinterest sa vzdávate práva na súdny proces pred porotou alebo na účasť na skupinovej žalobe. Rozhodca má tiež výhradnú právomoc vyriešiť akýkoľvek spor týkajúci sa interpretácie, uplatniteľnosti alebo vykonateľnosti tejto záväznej zmluvy o rozhodcovskom konaní. 

  Akékoľvek rozhodcovské konanie bude spravované Americkou asociáciou pre zmierovacie konanie (American Arbitration Association, „AAA“) podľa aktuálne platných pravidiel pre AAA. Ak sú pravidlá AAA akýmkoľvek spôsobom v rozpore s týmito podmienkami, rozhodujúce sú tieto podmienky. Formuláre AAA nájdete na stránke www.adr.org. Rozhodca vydá zdôvodnené písomné rozhodnutie, v ktorom vysvetlí základné zistenia a závery, na ktorých je založená náhrada škody. Rozsudok na základe rozhodnutia rozhodcu môže vyniesť ktorýkoľvek príslušný súd. Ak sa uplatňujú rozhodcovské pravidlá AAA pre spotrebiteľov a rozhodca dospeje k záveru, že nárok strany bol neopodstatnený alebo podaný s nesprávnym úmyslom, rozhodca musí danej strane priradiť všetky poplatky a náklady spojené s rozhodcovským konaním. 

  Všetky spory musí strana viesť ako súkromná osoba a nie ako člen v skupinovom alebo zastupiteľskom konaní. Súhlasíte s tým, že prijatím týchto podmienok sa vzdávate práva na súdny proces pred porotou alebo na účasť na skupinovej žalobe.

  Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na neodňateľné zákonné práva, ktoré sa na vás vzťahujú. Súhlasíte s tým, že spor, ktorý nie je predmetom rozhodcovského konania na základe platných zákonov alebo iným spôsobom, sa bude riešiť výlučne v súlade s článkom 12 týchto podmienok.

  Skupinové rozhodcovské konanie: s cieľom zabezpečiť efektívnejší proces rozhodcovského konania vy aj my súhlasíme s tým, že ak bude v priebehu 60 dní podaných 50 alebo viac podobných žiadostí o rozhodcovské konanie, alebo ich podá tá istá právnická firma alebo skupina právnických firiem, AAA tieto žiadosti o rozhodcovské konanie zlúči. Pre každú skupinu podaní bude AAA spravovať jeden súbor dokumentácie a administratívnych poplatkov na stranu a na skupinu. AAA vymenuje jedného rozhodcu, ktorý bude riešiť každú skupinu ako jedno konsolidované rozhodcovské konanie. Žiadosti o rozhodcovské konanie sú považované za podobné, ak vyplývajú z podobných faktov, vyplývajú z nich podobné právne otázky a zároveň sa na ich základe požaduje podobná úľava. Každý spor týkajúci sa podobnosti bude predložený jednému rozhodcovi, ktorému zaplatíme my.

  Jednoducho povedané

  Súhlasíte s tým, že nás informujete o každom spore a pokúsite sa ho vyriešiť zmierom. Ak to nebude fungovať, bude sa o spore efektívne rozhodovať prostredníctvom rozhodcovského konania, nie na súde.

  12. Rozhodné právo a jurisdikcia

  Ak ste spotrebiteľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve, tieto podmienky a vaše používanie služby sa riadia právom krajiny, v ktorej žijete, a všetky nároky, spory alebo kontroverzie z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace rieši súd krajiny, v ktorej žijete.

  Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto podmienky a vaše používanie služby riadia zákonmi štátu Kalifornia bez zohľadnenia zásad kolízie právnych poriadkov. V prípade každej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje článok 11 (Rozhodcovské konanie), je pre všetky nároky, spory alebo kontroverzie vyplývajúce z týchto podmienok alebo služby, prípadne v súvislosti s nimi, výlučnou jurisdikciou okres San Francisco v Kalifornii alebo okresný súd Spojených štátov amerických pre severný okres Kalifornie (United States District Court for the Northern District of California) a takéto spory sa budú riešiť podľa kalifornského práva.

  Jednoducho povedané

  Oblasť Bay Area je krásna v tomto ročnom období. Je skvelé, že nezáleží na ročnom období! Poďme vyriešiť všetky spory v Kalifornii. Ak však ste spotrebiteľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve, môžete nás žalovať na domácom súde.

  13. Všeobecné podmienky
  a. Postupy oznamovania a zmeny týchto podmienok

  Príležitostne môžeme upraviť, doplniť alebo odstrániť ktorúkoľvek alebo všetky časti týchto podmienok. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na našej webovej lokalite. Pokiaľ to zákon nevyžaduje inak, budeme vás informovať o všetkých podstatných zmenách týchto podmienok, skôr než aktualizácia nadobudne účinnosť. Váš ďalší prístup k Pinterestu alebo jeho používanie po takejto aktualizácii predstavuje vaše záväzné prijatie týchto zmien. Spory vyplývajúce z týchto podmienok budú vyriešené v súlade s ich verziou platnou v čase vzniku sporu. Aby to bolo jasné, pokračovaním v používaní Pinterestu súhlasíte s tým, že sa budete riadiť aktuálnou verziou týchto podmienok.

  Jednoducho povedané

  Ak v podmienkach robíme zásadnú zmenu, dáme vám vedieť vopred. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, prestaňte Pinterest používať.

  b. Priradenie

  Ak ste spotrebiteľom v EHP alebo Spojenom kráľovstve, túto zmluvu a všetky práva a licencie udelené na jej základe môžete alebo môžeme postúpiť tretej strane. Vo všetkých ostatných prípadoch tieto podmienky a všetky práva a licencie udelené na ich základe nemôžu byť prevedené ani postúpené z vašej strany, ale môžu byť postúpené bez obmedzenia z našej strany. Akýkoľvek pokus o prevedenie alebo postúpenie v rozpore s uvedeným je neplatný.

  V prípade takéhoto postúpenia z našej strany máte právo s okamžitou platnosťou ukončiť platnosť tejto zmluvy prostredníctvom deaktivácie svojho účtu. O každom takom postúpení vás informujeme zodpovedajúcim spôsobom.

  c. Celá zmluva/oddeliteľnosť

  Tieto podmienky predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a nami týkajúcu sa služby. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok uzná za neplatné, bude obmedzené alebo odstránené v minimálnom potrebnom rozsahu. Ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú plne platné a účinné.

  d. Žiadne výnimky

  Žiadne zrieknutie sa ustanovenia týchto podmienok sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa tohto ustanovenia alebo iného ustanovenia. Naše zlyhanie pri uplatňovaní práva alebo ustanovenia podľa týchto podmienok nebude predstavovať zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

  e. Strany

  Ak žijete v USA, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Ak bývate mimo USA, tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a írskou spoločnosťou Pinterest Europe Ltd. so sídlom na adrese Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Keďže Pinterest je celosvetová služba, súhlasíte s tým, že všetky práva a licencie udelené na základe tejto zmluvy sú v prospech spoločnosti Pinterest Inc. a všetkých jej celosvetových dcérskych a pridružených spoločností.

  Jednoducho povedané

  To, s kým budete jednať, závisí od toho, kde žijete.

  Dátum nadobudnutia účinnosti mimo EHP a Spojeného kráľovstva: 13. marec 2024

  Dátum nadobudnutia účinnosti v EHP a Spojenom kráľovstve: 30. apríl 2024