Usmernenia pre vývojárov

Naše poslanie
 • Poslaním Pinterestu je pomáhať ľuďom objavovať a robiť veci, ktoré majú radi. Ako vývojár môžete v tomto úsilí zohrať významnú úlohu. Tieto pokyny vysvetľujú, čo je povolené a čo naopak zakázané pri vývoji aplikácií a služieb súvisiacich s Pinterestom. V prvom rade musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Nevytvárajte nič, čo by napodobňovalo základné funkcie Pinterestu, jeho vzhľad alebo atmosféru, ani nič, čo by nesprávne prezentovalo váš vzťah s našou spoločnosťou.

  Pozrite si naše usmernenia pre značku, ktoré obsahujú všeobecné pravidlá o používaní našej značky.

  Skôr než Pinterest spomeniete v tlači, získajte na to náš súhlas.

  Nesnažte sa klamať ani miasť používateľov Pinterestu.

  Dodržiavajte naše limity počtu volaní a nepoužívajte na Pintereste nevyžiadanú reklamu.

  Otvorene informujte o funkciách a vlastnostiach vašej služby.

  Údaje z rozhrania API používajte vo všeobecnosti len na to, aby ste používateľom pomáhali uspieť na Pintereste.

  Rešpektujte naše otvorené koncové body a na prístup k Pinterestu používajte iba podporované rozhrania API.

 • Je vašou povinnosťou riadiť sa všetkými zákonmi, predpismi a kódexmi príslušného odvetvia a tiež našimi podmienkami a pravidlami vrátane našich usmernení pre komunitupravidlami ochrany súkromia. Nezabúdajte, že naše nástroje pre vývojárov nemôžete používať, ak je vaša služba zameraná na deti do 13 rokov.

   

  A na záver: váš prístup k rozhraniu API môžeme zablokovať a našu spoluprácu môžeme ukončiť z akéhokoľvek dôvodu.

Príklady povoleného používania
 • Vývojárom v súčasnosti poskytujeme nasledujúce nástroje:

  Naše rozhranie API pre vývojárov by sa malo používať iba na integráciu služieb určených priamo spotrebiteľom, ktoré ľuďom pomôžu objavovať a robiť veci, ktoré majú radi. A aby sme sa vyhli zámene s naším programom pre marketingových partnerov, nepovoľujeme, aby naše rozhranie API pre vývojárov používali marketingové platformy. Patria sem (nielen) služby, ktorých cieľom je pomáhať marketingovým pracovníkom, inzerentom alebo používateľom, ktorí digitálne publikujú (napr. blogerom), vytvárať správy, spravovať, distribuovať alebo optimalizovať digitálny marketing platených alebo organických médií.

  Stručne povedané, naše rozhranie API pre vývojárov by ste nemali používať, ak je vaša integrovaná služba určená pre marketingových pracovníkov, inzerentov, firmy alebo jednotlivcov s finančnou motiváciou na marketingové účely. Naše rozhrania API nemôžete používať ani na ukladanie, tlač a úpravu fotiek. Ak chcete naše rozhranie API používať na niektorý z týchto účelov alebo neviete, či sa na vás tieto pravidlá vzťahujú, dajte nám vedieť ešte skôr, než svoju integrovanú službu začnete vyvíjať.

   

Prístup k rozhraniam API
 • Ak pristupujete k informáciám z našich rozhraní API:

 • Neukladajte ani nemeňte obrázky (výnimkou je, ak máte povolenie od vlastníka autorských práv) a neumožňujte používateľom tlačiť obrázky z Pinterestu.

  Neukladajte žiadne iné údaje než piny.

  Nezdieľajte údaje z účtov používateľov bez ich povolenia. Aj v prípade, že povolenie máte, nezdieľajte verejne údaje, ktoré používateľa Pinterestu identifikujú, ak tieto informácie nie sú už na Pintereste verejne dostupné.

  Nepoužívajte ani nezdieľajte žiadne údaje (vrátane odvodených údajov) s reklamnými a monetizačnými službami ani s obchodníkmi s informáciami.

  Nikomu údaje nepredávajte a nepoužívajte ich na zacielenie na používateľov mimo Pinterestu.

  Nespájajte údaje z našich rozhraní API s osobne identifikovateľnými informáciami (výnimkou je identifikácia osôb, ktoré vám poskytli prístup k svojmu účtu na Pintereste) alebo s informáciami získanými zo zariadenia (napr. súbor cookie alebo identifikátor zariadenia).

  Nepristupujte k obsahu na tajných nástenkách ani ho nemeňte, neukladajte, nezdieľajte a nepoužívajte (pokiaľ vám nedáme súhlas).

  Ak vám používateľ alebo my zakážeme prístup alebo vás požiadame o odstránenie údajov, okamžite prestaňte všetky údaje z rozhrania API používať a odstráňte ich (vrátane odvodených údajov).

  Synchronizujte svoje údaje s našimi. Ak napríklad niekto odstráni pin zo svojej nástenky, musíte ho odstrániť tiež.

  Informujte používateľov o tom, ako budete ich údaje používať, prostredníctvom pravidiel ochrany súkromia, ktoré sa dajú ľahko nájsť.

  Poskytujte používateľom jasné a prehľadné spôsoby zdieľania obsahu na Pintereste. Ak napríklad používate údaje z pinov na prispôsobenie alebo odporúčanie, uľahčite používateľom ukladanie obsahu späť na Pinterest.

Zverejňovanie obsahu alebo vytváranie správ
 • Ak vytvárate správy, zverejňujete obsah alebo podnikáte kroky v mene používateľa:

 • Pridávajte k pinom odkaz na zdroj alebo adresy URL pinov. Takisto musí byť jasné, že obrázok a údaje pinu pochádzajú z Pinterestu.

  Neskrývajte ani neschovávajte obsah z Pinterestu.

  Nevytvárajte nový obsah z pinov, ktoré možno distribuovať prostredníctvom vašej aplikácie alebo služby.

  Nezobrazujte správy z Pinterestu vedľa alebo v blízkosti správ z iných podobných služieb.

  Informujte používateľov o všetkom, čo robíte v ich mene, a získajte ich súhlas (napr. pridávanie obsahu na Pinterest, zmeny ich profilu na Pintereste alebo sledovanie či zrušenie sledovania profilov alebo násteniek).

  Rešpektujte, ak niektoré webové stránky neumožňujú ukladať obsah na Pinterest.

Poskytovanie reklamných služieb
 • Ak pristupujete k nášmu rozhraniu API pre reklamy alebo používate informácie z akéhokoľvek rozhrania API Pinterestu na poskytovanie reklamných služieb, riaďte sa pokynmi vyššie a zároveň dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

 • Riaďte sa našimi usmerneniami pre reklamu.

  S účtami používateľov pracujte s rešpektom.

  S účtami používateľov pracujte s rešpektom.

  Ako pracovať s rešpektom s účtami používateľov:

  • K účtom používateľov pristupujte iba s ich súhlasom.
  • Informácie z ich účtov používajte iba na to, aby ste im poskytovali služby.
  • Nekombinujte informácie z ich účtov s informáciami z účtov iných používateľov alebo z iných služieb.
  • Nepoužívajte informácie z rozhrania API Pinterestu, s výnimkou poskytovania a vyhodnocovania úspešnosti reklamy danej osoby na Pintereste.

  Nezdieľajte informácie z nášho rozhrania API s treťou stranou vrátane inej reklamnej služby (môžete ich zdieľať s osobou, z ktorej účtu pochádzajú).

  Nevykonávajte spätnú analýzu funkcií našich reklamných služieb (vrátane možností zacielenia) ani ich nekopírujte.

  V správach s metrikami atribúcie založenými na poslednom kliknutí musíte vedľa nich rovnako výrazne zobraziť metriky založené na viacdotykových bodoch, ktoré atribúciu rovnomerne rozdeľujú medzi jednotlivé služby, ktoré sú do atribúcie zahrnuté.

  Nezverejňujte svoje údaje o predaji súvisiace s Pinterestom vo verejných vyjadreniach ani v marketingových materiáloch.

  Riaďte sa našimi pravidlami pre fakturáciu a vykazovanie.

  Riaďte sa našimi pravidlami pre fakturáciu a vykazovanie.

  Prehľadne a oddelene zobrazujte poplatky, ktoré si účtujete za inzerciu na Pintereste, a poplatky, ktoré si účtujeme my (úplnú sumu a aj podľa našich metrík, ako je napríklad CPM alebo CPC), a nekombinujte svoje poplatky s našimi.

 • Ak v rámci reklamnej služby poskytujete registráciu publika, musíte sa riadiť nasledujúcimi pravidlami:

 • Ak používate technológiu Pinterestu, ktorá na zariadení koncového používateľa ukladá súbory cookie alebo iné informácie a pristupuje k nim, v prípadoch vyžadovaných zákonmi tento fakt zreteľne uveďte a získajte súhlas koncového používateľa s takouto aktivitou.

  Neposielajte Pinterestu informácie zhromaždené z webových stránok alebo aplikácií zameraných na deti ani od osôb, o ktorých viete, že majú menej ako 13 rokov.

  Neposkytujte Pinterestu žiadne informácie z citlivých kategórií.

  Neposkytujte Pinterestu žiadne informácie z citlivých kategórií.

  Citlivé kategórie zahŕňajú:

  • Zdravie alebo zdravotný stav
  • rasového alebo etnického pôvodu,
  • zlej finančnej situácie,
  • príslušnosti k náboženskému či filozofickému smeru alebo presvedčeniu,
  • sexuálneho správania alebo orientácie,
  • domnelého alebo skutočného spáchania trestného činu.
  • Členstvo v odborovej organizácii

  Ak budú inzerenti používať určité údaje pre online behaviorálnu reklamu, riaďte sa pri spracovaní týchto údajov našimi usmerneniami týkajúcimi sa toho, kedy nám ich máte poskytovať.

  Ak budú inzerenti používať určité údaje pre online behaviorálnu reklamu, riaďte sa pri spracovaní týchto údajov našimi usmerneniami týkajúcimi sa toho, kedy nám ich máte poskytovať.

  Dodržujte tieto pravidlá a riaďte sa nimi:

  • Jasne a dôrazne oznámte všetkým používateľom, od ktorých zhromažďujete údaje, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami na účely cielenej reklamy.
  • Uveďte, ako môže používateľ odmietnuť použitie svojich informácií na zacielenie reklamy.
  • Neposielajte nám informácie o ľuďoch, ktorí takéto použitie údajov odmietli.
  • Pravidelne aktualizujte údaje a odstraňujte používateľov, ktorí takéto použitie údajov odmietli.
  • Získajte všetky zákonom požadované súhlasy.