Usmernenia pre vývojárov

Naše poslanie

 • Naším poslaním v Pintereste je inšpirovať ľudí k vytvoreniu života, po akom túžia. Ako vývojár môžete v tomto úsilí zohrať významnú úlohu. Toto sú usmernenia týkajúce toho, čo robíme a čo nepovoľujeme pri vytváraní aplikácií a služieb pomocou materiálov služby Pinterest. Od vývojárov vyžadujeme, aby tieto usmernenia dodržiavali a aby sa riadili aj ďalšími podmienkami a pravidlami, ako sú Podmienky používania týkajúce sa vývojárov a rozhraní APIUsmernenia pre komunitu

  Ak vašu aplikáciu pre porušovanie našich usmernení odstránime, upozorníme vás. Ak zistíte, že niektorá aplikácia vývojára porušuje naše usmernenia, oznámte nám to.
   

Základné informácie

 • Bez ohľadu na účel vašej aplikácie sa musíte riadiť týmito základnými princípmi:

  • Vo vzťahu k službe Pinterest a koncovým používateľom sa pri poskytovaní informácii o funkciách a prvkoch svojej služby riaďte princípmi čestnosti a transparentnosti. Nič nezamieňajte, nezavádzajte ani sa používateľov nesnažte prekvapiť.
  • Okrem údajov analytiky kampane vo svojom účte nesmiete mať uložené žiadne informácie, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom akýchkoľvek materiálov služby Pinterest vrátane rozhrania API. Vždy, keď budete chcieť k týmto údajov získať prístup, volajte namiesto toho rozhranie API.
  • Pri prístupe do účtu iného používateľa používajte autorizáciu, napríklad pomocou prístupového tokenu. Nežiadajte prihlasovacie údaje, nezhromažďujte ich, neprihlasujte sa pomocou nich do účtov iných ľudí ani ich nepoužívajte na vykonávanie akcií v ich mene. 
  • Informácie z ich účtov používajte iba na to, aby ste im poskytovali služby.
  • Nekombinujte informácie z ich účtov s informáciami z účtov iných používateľov alebo z iných služieb.
  • Nezdieľajte informácie z nášho rozhrania API s treťou stranou (vrátane inej inzertnej služby) ani jej ich nepredávajte. (Môžete zdieľať informácie s osobou, z ktorej účtu dané informácie pochádzajú.)
  • Prihlasovacie údaje prístupu k rozhraniu API uchovajte v súkromí. Nepoužívajte prihlasovacie údaje rozhrania API inej osoby ani nikomu inému nedovoľte, aby používal vaše.
  • Nepokúšajte sa obchádzať naše systémy na presadzovanie pravidiel. Ak napríklad odstránime vašu aplikáciu, nepokúšajte sa o opätovné pripojenie tejto aplikácie ani žiadnej inej, ktorá je jej do veľkej miery podobná, pomocou iného účtu alebo pod iným menom.
  • Riaďte sa príslušnými pokynmi v našej technickej dokumentácii.
    

Čo robiť

 • Prijateľné spôsoby používania materiálov služby Pinterest, ako sú nástroje a rozhrania API pre vývojárov vrátane vytvárania integrácií zahŕňajú tieto príklady:

  • Nástroje inzercie, napríklad aplikácie na správu kampaní vo viacerých kanáloch
  • Nástroje na správu publika, ktoré pomáhajú inzerentom používať rozšírené funkcie zacielenia
  • Nástroje na predaj obsahu, akú sú plánovače pinov
  • Kreatívne nástroje, ako sú aplikácie na tvorbu obrázkov alebo úpravu videa
  • Platformy pre autorov, napríklad tie, ktoré uľahčujú komunikáciu medzi autormi a značkami
  • Dynamické kreatívne nástroje, ako sú aplikácie, ktoré umožňujú automatické vytváranie obsahu
  • Nástroje na správu noviniek, ktoré pomáhajú koncovým používateľom optimalizovať zoznamy ich produktov
  • Platformy pre predajcov, ako sú tie, ktoré hostia obchody elektronického predaja
  • Nástroje na meranie, vďaka ktorým získajú inzerenti prehľad o účinnosti ich kampaní
  • Nástroje obchodného prostredie, napríklad tie, ktoré umožňujú používateľom nakupovať tovar zobrazený vo vašom obsahu

  Môžete si prezrieť náš Web pre partnerov, kde sa dozviete viac o niektorých existujúcich integráciách, ktoré vývojári vytvorili na platforme služby Pinterest. Náš Web pre vývojárov obsahuje dokumentáciu, ktorá vám umožní začať a v ktorej nájdete aj osvedčené postupy na prácu s platformou služby Pinterest.
   

Čo robiť

 • Medzi neprijateľné spôsoby používania materiálov služby Pinterest (napríklad nástrojov a rozhraní API pre vývojárov) patria:

  • Vytváranie alebo poskytovanie aplikácie na účely, ktoré porušujú pravidlá služby Pinterest.
  • Vykonávanie akcií v mene koncových používateľov bez ich výslovného vedomia a súhlasu. Patria sem okrem iných tieto akcie: upravovanie profilov pinnerov, vytváranie, ukladanie a upravovanie pinov, sledovanie a jeho deaktivácia, odosielanie správ a písanie komentárov.
  • Ponúkanie funkcií, ktoré koncovým používateľom umožnia automaticky začínať akcie bez špecifického zváženia každej z nich.
   • Ak napríklad vaša aplikácia umožňuje koncovým používateľom naplánovať vydanie pinu, koncový používateľ musí mať možnosť vybrať každý pin, ktorý má byť vydaný. A podobne, ak vaša aplikácia umožňuje koncovým používateľom sledovať účty na Pintereste, koncový používateľ musí mať možnosť vybrať, každý účet, ktorý chce sledovať. 
   • Jednoducho povedané, koncoví používatelia sú zodpovední za akcie, ktoré v službe Pinterest vykonávajú, a my chceme, aby boli tieto akcie originálne, preto nevytvárajte automatizácie znižujúce autentickosť interakcií alebo nabádajúce používateľov vykonať akciu, ktorej nerozumejú alebo ju nemajú v úmysle vykonať.
  • Vyhlasovanie, že môžete poskytnúť funkcie štatistík platformy, štandardných hodnôt alebo prieskumu konkurentov (alebo pokúsiť sa o ich poskytnutie), ak nemáte výslovnú písomnú autorizáciu od služby Pinterest. Neuvádzajte napríklad vyhlásenia o celkovej výkonnosti služby Pinterest vo vzťahu k určitému konkurentovi alebo štandardným hodnotám určitého odvetvia. To isté platí aj vo vzťahu k značkám alebo účtom.
  • Používanie akýchkoľvek automatických prostriedkov alebo foriem získavania obsahu či extrakcie údajov na získanie prístupu k informáciám služby Pinterest okrem prípadov, kedy to Pinterest výslovne povoľuje.
  • Klamlivé opisovanie vášho vzťahu so službou Pinterest alebo vašej úrovne prístup k jej materiálom.
  • Používanie informácií zo služby Pinterest na zacielenie reklamy na ľudí mimo Pinterestu, či už priamo alebo v balíku s údajmi tretích strán. Obsah ani údaje zo služby Pinterest napríklad nezoskupujte ani nepredávajte v iných reklamných sieťach, a to ani prostredníctvom obchodníkov s informáciami, ani cez žiadne iné služby reklamy či speňažovania.
  • Používanie prístupu k rozhraniu API alebo nástrojov pre vývojárov na testovanie miery obmedzení služby Pinterest alebo iných systémov na prevenciu zneužívania bez konkrétnej autorizácie od služby Pinterest.
  • Ponúkanie akýchkoľvek funkcií umožňujúcich obchádzanie obmedzení služby Pinterest. Neponúkajte napríklad funkciu, ktorá koncovým používateľom v určitej oblasti umožní prístup k obsahu, ktorý služba Pinterest pre túto oblasť zakázala (nazýva sa aj blokovaný na základe oblasti).
  • Vyžadovanie interakcií alebo nabádanie k nim. Nevyžadujte napríklad od koncových používateľov, aby vytvorili či uložili pin na určitej webovej lokalite alebo uložili určitý pin a získali za to nejakú výhodu.
  • Pokúšanie sa o obchádzanie našich mechanizmov na získanie súhlasu a súčasné zhromažďovanie súhlasu od používateľov na účely poskytovania informácií v rozhraní API.
  • Aplikácie určené deťom do 13 rokov sú zakázané.
    

Zverejnenie obsahu

 • Ak vaša aplikácia zverejňuje obsah zo služby Pinterest, musíte:

  • Prepojiť piny s ich zdrojmi na Pintereste (napríklad https://www.pinterest.com/pin/424605071126047814/) a skontrolovať, či je zrejmé, že daný obsah pochádza zo služby Pinterest.
  • Obsah zo služby Pinterest neskrývajte ani nezakrývajte. Piny napríklad nefiltrujte.
  • Nevytvárajte nový obsah z pinov, ktoré možno distribuovať prostredníctvom vašej aplikácie alebo služby.
    

Služby pre publikum a inzerentov

 • Ak v rámci svojej reklamnej služby poskytujete registráciu publika, musíte dodržať povinnosti súvisiace so súhlasom používateľa a obmedzenia týkajúce sa údajov uvedené v Podmienkach používania údajov z reklámUsmerneniach pre reklamu

  Pokiaľ inzerenti použijú údaje, ktoré ste im poskytli na účely online behaviorálnej reklamy, bude tiež potrebné:

  • Jasne a dôrazne oznámte všetkým používateľom, od ktorých zhromažďujete údaje, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami na účely online behaviorálnej reklamy.
  • Dajte im pokyny na to, ako zrušiť používanie ich informácií na online behaviorálnu reklamu prostredníctvom webovej lokality AdChoices optout.aboutads.info.
  • Neodosielať službe Pinterest informácie o ľuďoch, ktorí sa z tejto možnosti odhlásili alebo si ju nezaregistrovali.
  • Pravidelne aktualizujte údaje a odstraňujte používateľov, ktorí takéto použitie údajov odmietli.

  Ak na poskytovanie reklamnej služby používate informácie z akéhokoľvek rozhrania API Pinterestu, postupujte podľa uvedených pokynov, ako aj podľa našich Podmienok používania údajov z reklámUsmernení pre reklamu, a vykonajte tieto kroky:

  • V správach s metrikami atribúcie založenými na poslednom kliknutí musíte vedľa nich rovnako výrazne zobraziť metriky založené na viacdotykových bodoch, ktoré atribúciu rovnomerne rozdeľujú medzi jednotlivé služby, ktoré sú do atribúcie zahrnuté.
  • Prehľadne a oddelene zobrazujte poplatky, ktoré si účtujete za inzerciu na Pintereste, a poplatky, ktoré si účtujeme my (úplnú sumu a aj podľa našich metrík, ako je napríklad CPM alebo CPC), a nekombinujte svoje poplatky s našimi.
  • Informácie z nášho rozhrania API používajte výhradne na poskytovanie a vyhodnocovanie úspešnosti reklamy danej osoby na Pintereste.
    

Zneužívanie aplikácií

 • Chceme, aby aplikácie vývojárov pomáhali všetkým nachádzať inšpiráciu a vytvárať taký život, po akom túžia. Aplikácie, ktorých účelom je obťažovať používateľov (napríklad tie, ktoré sú vytvorené na rozširovanie spamu), nie sú povolené. Okrem toho od vývojárov očakávame, že budú zodpovednými partnermi v boji proti obťažovaniu a podniknú príslušné kroky na zmiernenie rizika, že ich aplikácie budú koncoví používatelia používať škodlivým spôsobom. Neponúkajte napríklad funkcie, ktoré umožňujú rozširovanie spamu v službe Pinterest alebo medzi inými používateľmi. Takéto aplikácie môžeme kedykoľvek odstrániť, aby sme pinnerov ochránili.