Podmienky používania údajov z reklám
 • Tieto podmienky používania údajov z reklám sú dodatkom k zmluve medzi vami a spoločnosťou Pinterest, Inc. alebo jej pridruženou spoločnosťou (podľa vašej situácie) (ďalej len „Pinterest“, „my“ alebo „nás“), ktorou sa riadi používanie reklamnej služby Pinterestu, vrátane dodatku o zdieľaní údajov medzi vami a Pinterestom (ďalej spolu len „Podmienky používania reklám“). Používaním akýchkoľvek funkcií reklamnej služby Pinterestu týkajúcich sa reklamných údajov (definované nižšie) vyjadrujete súhlas s týmto dodatkom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto dokumente, sú definované v Podmienkach používania reklám.

1. Všeobecné
  • Reklamné údaje“ predstavujú osobné údaje, ktoré jedna strana získa od druhej, v súvislosti s vaším prístupom k reklamnej službe a s jej používaním.
  • V súlade s Podmienkami používania reklám musíte jasne informovať o zhromažďovaní, zdieľaní a používaní reklamných údajov, ktoré nám poskytujete (vrátane ich používania Pinterestom) a tiež musíte získať zákonom vyžadovaný súhlas na zhromažďovanie, zdieľanie a používanie týchto reklamných údajov v súlade s týmito podmienkami.
  • Neposkytujte nám reklamné údaje súvisiace s citlivými kategóriami, ako je napríklad zdravotný stav alebo etnický pôvod, ani informácie zhromaždené z lokality či aplikácie zameranej na deti, alebo informácie od používateľov do 13 rokov, prípadne od používateľov, ktorý nedosiahli zákonný vek spôsobilosti na udelenie súhlasu podľa vášho právneho poriadku (ak je tento vek vyšší).
  • Pinterest prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti a dôvernosti reklamných údajov, ktoré nám poskytujete, a dodrží pravidlá ochrany súkromia Pinterestu, ktorých znenie sa nachádza na stránke policy.pinterest.com/privacy-policy  (alebo na novšej URL adrese) , v súvislosti s používaním reklamných údajov.
  • Pinterest nebude zdieľať vami poskytnuté reklamné údaje s treťou stranou (okrem pridružených spoločností, zmluvných strán a zástupcov, ktorí podliehajú povinnosti zachovať dôvernosť), okrem prípadov, v ktorých si to vyžaduje zákon alebo ak nám udelíte súhlas.
2. Reklamné údaje
  • Reklamné údaje, ktoré nám poskytujete, využívame na meranie efektivity a poskytovanie reklám, na vykazovanie, na zlepšenie bezpečnosti a zabezpečenia na Pintereste, na výskum a vývoj produktov a na iné použitie, na ktoré nám dáte povolenie (vrátane použití uvedených v oddiele 3).
  • Reklamné údaje tiež používame na zlepšenie generovania agregovaných a anonymných meraní použitia reklamnej služby Pinterestu, napríklad na výpočet celkového počtu konverzií, ktoré Pinterest pomohol zvýšiť. Tieto merania neidentifikujú vás ani vašich zákazníkov.
  • Niektoré funkcie reklamnej služby vám umožňujú poskytnúť Pinterestu zoznam jedinečných identifikátorov, akými sú napríklad hashované e-mailové adresy či mobilné reklamné identifikátory ako IDFA (ďalej súhrnne len „Identifikátory používateľov“), na účely priraďovania. Ak sa pre danú možnosť rozhodnete, identifikátory používateľov použijeme na nájdenie príslušných účtov na Pintereste a po ukončení procesu priraďovania zoznam identifikátorov používateľov, ktorý ste nám poskytli, odstránime a necháme si iba zoznam už priradených účtov na Pintereste.
  • Ak nám identifikátory používateľov poskytnete prostredníctvom funkcie niektorej z reklamných služieb (ako je napríklad zacielenie na zoznam zákazníkov alebo značka Pinterestu) určenej na vytvorenie cieľovej skupiny zákazníkov alebo návštevníkov webovej stránky či aplikácie, Pinterest nikomu ďalšiemu nepovolí používať vami vytvorenú skupinu na zacieľovanie ani optimalizáciu reklám a my vami vytvorenú skupinu nebudeme používať na iné účely, než je poskytovanie reklamnej služby pre vás.
3. Značka Pinterestu, aktivita v aplikácii a súprava SDK.
  • Keď nám odošlete reklamné údaje prostredníctvom značky reklamnej služby Pinterestu, koncového bodu rozhrania API alebo inej funkcie reklamnej služby, ktorá vám umožňuje zdieľať údaje o aktivite na webových lokalitách, v obchode alebo v mobilnej aplikácii (ako je napríklad meranie offline predaja alebo integrácia partnera pre merania v mobilných aplikáciách (MMP)) (tieto reklamné údaje ďalej ako „Údaje o aktivite“), okrem ostatných povinností vyplývajúcich z dodatku (vrátane povinností uvedených v sekcii 1), tieto informácie:
   • jasne a zreteľne informovať o nastavovaní a čítaní súborov cookie a iných identifikátorov používateľov (definované nižšie) a získať zákonom vyžadovaný súhlas na nastavovanie a čítanie súborov cookie a iných identifikátorov používateľov, v zákonom vyžadovaných prípadoch;
   • jasne a dôrazne oznámiť návštevníkom svojej webovej lokality či aplikácie, že ich informácie budete zdieľať s tretími stranami na účely online behaviorálnej reklamy;
   • oznámiť návštevníkom svojej webovej lokality či aplikácie, že zhromažďovanie informácií na účely online behaviorálnej reklamy môžu odmietnuť prostredníctvom nastavení prispôsobenia na Pintereste, webovej lokality AdChoices optout.aboutads.info (ak nám odošlete aktivitu na webovej lokalite prostredníctvom značky Pinterestu) alebo nastavení mobilného reklamného identifikátora (ak s nami zdieľate údaje o aktivite v aplikácii, napríklad prostredníctvom programu Mobile measurement partner alebo súpravy SDK aplikácie).
  • Udeľujete Pinterestu právo používať údaje o aktivite na účely optimalizácie odporúčaní a reklám poskytovaných Pinterestom, ale výhradne v takej kombinácii s údajmi z Pinterestu alebo iných zdrojov, ktorá neprezrádza vašu (ani nikoho iného) identitu tretej strane.
  • Pinterest nevytvorí žiadnu funkciu reklamnej služby ani cieľovú skupinu vychádzajúcu výhradne z vašich údajov o aktivite, iba ak by daná funkcia či skupina bola poskytnutá výhradne pre vaše použitie.
4. Reklamné údaje Pinterestu.
  • Ak od Pinterestu dostanete reklamné údaje (ako napríklad údaje o kampani prepojené s identifikátorom používateľa):
   • nesmiete používať na zacieľovanie reklám, predaj produktov či služieb (napríklad prostredníctvom zacielenia na vhodné publikum alebo modelovania) ani na nič iné, než je meranie výkonnosti vašich reklamných kampaní na Pintereste;
   • nesmiete priraďovať k žiadnym osobným údajom ani ich zdieľať s tretími stranami; a
   • musíte ich odstrániť alebo anonymizovať najneskôr do 6 mesiacov od ich získania, ak už pre ne nemáte legitímne obchodné využitie.