Dziękujemy za korzystanie z Pinteresta!

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu („Warunki”) regulują Twój dostęp do witryny, aplikacji, usługi, technologii, interfejsów API, widżetów, platformy, kanału Pinteresta, a także wszelkich produktów lub funkcji będących w posiadaniu Pinteresta, obsługiwanych przez Pinteresta, oznaczonych marką Pinteresta lub oferowanych przez Pinteresta („Pinterest” lub „Usługa”), a także obejmują ich użytkowanie przez Ciebie, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie wskazano, że obowiązują odrębne (a nie niniejsze) warunki. Na potrzeby niniejszych Warunków sformułowania „my” lub „nasze” odnoszą się do strony, z którą zawierasz niniejszą umowę zgodnie z sekcją 13(e) (Strony). Uważnie przeczytaj niniejsze Warunki i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania. 

Nie możesz korzystać z Usługi w celu podejmowania jakichkolwiek działań lub udostępnienia jakichkolwiek materiałów, które naruszają niniejsze Warunki. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Warunki obejmują poniższe dokumenty na zasadzie odniesienia:

 • Wytyczne społeczności, które wyjaśniają, co jest, a co nie jest dozwolone na Pintereście;
 • Wytyczne dotyczące reklam i Wytyczne dla sprzedawców, które wskazują dodatkowe zasady mające zastosowanie wobec reklam i sprzedawców na Pintereście; i
 • wytyczne dotyczące egzekwowania zasad, które opisują, jak w praktyce stosujemy nasze zasady, w tym ograniczenia, które możemy nakładać na Twoje treści bądź na korzystanie przez Ciebie z Pinteresta.
 • Uzyskując dostęp do Pinteresta lub korzystając z tej platformy, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie próbuj uzyskać dostępu do Pinteresta i nie korzystaj z niego.

  Mówiąc prościej

  Każda firma ma swoje zasady. Oto nasze zasady. Obejmują one niniejsze Warunki korzystania z serwisu i inne zasady wymienione powyżej.

  1. Usługa

  Pinterest inspiruje użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. W tym celu pokazujemy Ci rzeczy, które naszym zdaniem będą użyteczne, ciekawe i dopasowane do Ciebie w oparciu o Twoje działania w naszej witrynie internetowej i poza nią. Abyśmy mogli świadczyć tę Usługę, musimy mieć możliwość identyfikowania Ciebie i Twoich zainteresowań. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Niektóre z wyświetlanych przez nas treści są promowane przez reklamodawców. W ramach świadczonej Usługi staramy się, aby promowane treści również były dla Ciebie użyteczne i interesujące. Promowane treści poznasz po wyraźnym oznakowaniu.

  Mówiąc prościej

  Pinterest inspiruje użytkowników do tworzenia wymarzonej rzeczywistości. Będziemy korzystać z Twoich zainteresowań, aby wyświetlać Ci na Pintereście treści i reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie.

  2. Korzystanie z Pinteresta
  a. Kto może korzystać z Pinteresta?

  Możesz korzystać z Pinteresta tylko wtedy, gdy przestrzegasz niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie z Pinteresta może wymagać pobrania oprogramowania na komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie. Zgadzasz się, abyśmy mogli automatycznie aktualizować takie oprogramowanie, a niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich aktualizacji. Tworząc konto na Pintereście, musisz podać nam prawdziwe i kompletne informacje. 

  Korzystanie z Pinteresta i używanie go przez osoby poniżej 13. roku życia jest niedozwolone. Osoby powyżej 13. roku życia mogą korzystać z Pinteresta, pod warunkiem że osiągnęły obowiązujący w danym kraju minimalny wiek wyrażenia zgody. Osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z Usługi jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Upewnij się, że Twój rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z niniejszymi Warunkami i omówił je z Tobą. 

   Jeśli Twoje konto zostało wcześniej wyłączone z powodu naruszenia niniejszych Warunków, naszych zasad lub przepisów prawa, nie możesz utworzyć nowego konta na Pintereście bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, której możemy udzielić wedle własnego uznania. 

  Korzystając z Pinteresta, zobowiązujesz się nie dokonywać scrapingu danych ani treści z Pinteresta, nie zbierać ich, nie wyszukiwać, nie kopiować ani w inny sposób nie uzyskiwać do nich dostępu przy wykorzystaniu nieautoryzowanych metod, np. w sposób zautomatyzowany (bez naszej wyraźnej wcześniejszej zgody), ani nie uzyskiwać dostępu do danych, do których nie masz uprawnień, ani nie podejmować prób takich działań. 

  Nie możesz korzystać z Usługi, uzyskiwać do niej dostępu, pobierać treści z Usługi ani w inny sposób z niej korzystać (w tym również z odnośnego oprogramowania), chyba że robisz to zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami w handlu, w tym między innymi stosownie do mechanizmów kontroli wywozu i sankcji stosowanych w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii. Zobowiązujesz się nie wykorzystywać Usługi do jakiegokolwiek celu, który jest niedopuszczalny zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami w handlu.

  Korzystanie z Pinteresta w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Warunków, stanowi naruszenie niniejszych Warunków i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego lub innych przepisów prawa.

  b. Licencja, której Ci udzielamy

  Pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami i naszymi zasadami przyznajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwołalną licencję na dostęp do Usługi i korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszymi zasadami.

  Nie możesz zezwolić na korzystanie z Pinteresta przez nieautoryzowane osoby trzecie ani na ich korzyść. Nie należy interpretować żadnych z postanowień niniejszych Warunków jako udzielenia użytkownikowi prawa do przekazania lub przyznania praw do dostępu do Pinteresta lub korzystania z niego. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Tobie, są zastrzeżone przez nas i naszych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji 3(b), nie możesz: (i) modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usługi; (ii) odtwarzać kodu źródłowego Usługi ani uzyskiwać do niego dostępu; ani (iii) kopiować jakichkolwiek cech lub funkcji Usługi.

  c. Komercyjne zastosowanie Pinteresta

  Jeśli chcesz korzystać z Pinteresta w celach komercyjnych, musisz utworzyć konto firmowe i zaakceptować nasze Warunki korzystania z serwisu dla firm. Jeśli utworzysz konto firmy, organizacji lub innego podmiotu, określenie „Ty” dotyczy Ciebie i takiego podmiotu. Ponadto oświadczasz i zapewniasz, że posiadasz upoważnienie do udzielania wszystkich zgód i licencji przewidzianych w ramach niniejszych Warunków, a także do zaakceptowania niniejszych Warunków i wyrażenia zgody na ich przestrzeganie w imieniu takiego podmiotu. W zakresie, w jakim jakiekolwiek postanowienia Warunków korzystania z serwisu dla firm są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, w przypadku takiej sprzeczności nadrzędny charakter mają Warunki korzystania z serwisu dla firm.

  Mówiąc prościej

  Niniejsze Warunki stanowią umowę zawartą między Tobą a nami. Nie możesz korzystać z Pinteresta, jeśli nie masz co najmniej 13 lat (lub więcej w przypadku niektórych krajów). Jeśli używasz Pinteresta do pracy, musisz skonfigurować konto firmowe. Udzielamy Ci odwołalnej licencji na korzystanie z Pinteresta, którą regulują niniejsze Warunki oraz zasady określone powyżej.  O ile nie określiliśmy inaczej, jeśli Twoje konto zostało zawieszone, nie możesz wrócić do Pinteresta.

  3. Treści użytkownika
  a. Publikowanie Treści użytkownika

  Pinterest zezwala Ci na zamieszczanie treści, w tym zdjęć, filmów, komentarzy, linków i innych materiałów. Na potrzeby niniejszych Warunków wszystko, co publikujesz lub w inny sposób udostępniasz na Pintereście, jest określane jako „Treści użytkownika”. Zachowujesz wszelkie prawa do Treści użytkownika publikowanych przez siebie na Pintereście oraz ponosisz za nie wyłączną odpowiedzialność. Wszystkie Treści użytkownika muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami i naszymi zasadami, w tym z Wytycznymi społeczności

  Możesz publikować tylko Treści użytkownika, do których publikacji masz prawo, i nie możesz publikować Treści użytkownika, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób (chodzi np. o naruszenie praw autorskich, naruszenie znaku towarowego lub jego podrabianie) lub są w inny sposób niezgodne z prawem, chyba że na mocy obowiązującego prawa zastosowanie ma wyłączenie lub ograniczenie. Możemy podjąć działania w stosunku do Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub nasze zasady, bądź w sytuacjach, w których jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani zgodnie z prawem, np. usunąć treści, ograniczyć ich zasięg, ograniczyć dostęp do nich lub ograniczyć ich rozpowszechnianie. Możemy również zawiesić lub zamknąć konta użytkowników, którzy wielokrotnie lub poważnie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, naruszają przepisy prawa, niniejsze Warunki lub nasze zasady, bądź zrobić to w sytuacjach, w których jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani zgodnie z prawem. Jesteśmy neutralnym pośrednikiem i nie weryfikujemy wszystkich Treści użytkownika przed ich publikacją ani po ich opublikowaniu za pośrednictwem Usługi, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość ani prawdziwość jakichkolwiek Treści użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub innych użytkowników Pinteresta. Więcej informacji na temat tego, jak egzekwujemy nasze zasady bądź jakie działania podejmujemy wobec treści na Pintereście, znajdziesz na stronie dotyczącej egzekwowania zasad.

  Mówiąc prościej

  Jeśli publikujesz własne treści na Pintereście, wciąż należą one do Ciebie. Korzystając z Pinteresta, zobowiązujesz się publikować wyłącznie Treści użytkownika, które są zgodne z niniejszymi Warunkami, naszymi zasadami i przepisami prawa oraz nie naruszają praw innych osób. Jeśli publikujesz Treści użytkownika, które naruszają nasze Warunki lub zasady bądź będą niezgodne z przepisami prawa, możemy podjąć działania wobec takich Treści użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, wobec Twojego konta.

  b. W jaki sposób my i inni użytkownicy możemy korzystać z Treści użytkownika

  Publikując jakiekolwiek Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi, udzielasz nam, naszym jednostkom stowarzyszonym, usługodawcom i użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, globalnej licencji w zakresie wykorzystywania, przechowywania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, powielania, zapisywania, modyfikowania, monetyzacji, pobierania, tłumaczenia i rozpowszechniania Treści użytkownika na Pintereście oraz w zakresie tworzenia na ich podstawie utworów zależnych, w tym w celu promowania części lub całości Usługi Pinterest bądź jej redystrybucji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków (i) nie upoważnia Cię do otrzymywania jakichkolwiek płatności ani nie daje Ci prawa udziału w jakichkolwiek przychodach wynikających z monetyzacji Treści użytkownika ani (ii) nie ogranicza innych praw, które możemy posiadać wobec Treści użytkownika, na przykład na mocy innych licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści użytkownika, ograniczenia ich rozpowszechniania, dokonania ich modyfikacji lub dokonania zmiany sposobu ich wykorzystywania na Pintereście z dowolnego powodu według naszego uznania i bez powiadomienia. Dotyczy to nie tylko Treści użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki, ale również stoją w sprzeczności z Wytycznymi społeczności, Zasadami dotyczącymi praw autorskich, Zasadami dotyczącymi znaków towarowych lub dowolnymi z naszych innych zasad, lub dotyczy innych okoliczności, w przypadku których mamy poczucie, że działania takie są w najlepszym interesie Pinteresta lub naszych użytkowników. W stosownych przypadkach możesz odwołać się od decyzji, która Twoim zdaniem jest błędna.

  Rekomendacje dotyczące treści na Pintereście dokonywane są na podstawie kombinacji różnych czynników. Na otrzymywane przez Ciebie rekomendacje wpływa głównie to, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszą Usługą, jakimi tematami naszym zdaniem się interesujesz i w jakim stopniu, a także to, co podoba się innym użytkownikom, których cechy i zainteresowania są podobne do Twoich. Relatywne znaczenie tych kryteriów zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszą Usługą, w tym częstotliwość takich interakcji, zapisania i ukrycia.

  W ustawieniach prywatności i danych oraz przy wykorzystaniu Narzędzia dostosowywania aktualności możesz dopasować otrzymywane rekomendacje.

  Mówiąc prościej

  Jeśli publikujesz swoje Treści użytkownika na Pintereście, możemy wyświetlać je innym osobom, które z kolei mogą używać tych treści i je zapisywać. Pinterest wyświetla użytkownikom treści na podstawie kombinacji różnych czynników, zwracając szczególną uwagę na to, co naszym zdaniem uznasz za interesujące. Jeśli jakieś treści naruszają niniejsze Warunki, możemy podjąć wobec nich działania, a stosownych przypadkach możesz odwołać się od takich działań.

  c. Jak długo przechowujemy Treści użytkownika

  Po zamknięciu lub dezaktywacji konta lub usunięciu Treści użytkownika z Pinteresta możemy przechowywać Treści użytkownika przez uzasadniony czas w celu stworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzenia audytów. My i nasi użytkownicy możemy zachować i dalej używać, przechowywać, wyświetlać, odtwarzać, przepinać, modyfikować, wykonywać i rozpowszechniać Treści użytkownika, które inni użytkownicy zachowali lub udostępnili na Pintereście, oraz tworzyć na ich podstawie dzieła pochodne.

  Mówiąc prościej

  Publikując Treści użytkownika, zezwalasz nam na korzystanie z nich w celu oferowania i ulepszania Pinteresta. Kopie Treści użytkownika udostępnione innym osobom mogą pozostać dostępne, nawet po ich usunięciu lub po usunięciu konta.

  e. Twoja opinia zwrotna

  Cenimy sobie kontakt z użytkownikami i zawsze interesują nas sposoby, dzięki którym Pinterest mógłby być jeszcze bardziej niesamowity. Przesyłając nam komentarze, pomysły lub opinie, wyrażasz zgodę na to, że nie jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w zakresie takich opinii ani do przekazania Ci za nie wynagrodzenia. Nie przesyłaj opinii, które są poufne lub są własnością osób trzecich. Akceptując Twoje zgłoszenie, nie zrzekamy się żadnych praw do korzystania z podobnych lub pokrewnych opinii znanych nam wcześniej, opracowanych przez naszych pracowników bądź uzyskanych ze źródeł innych niż od Ciebie.

  e. Kanały zgłaszania treści

  Pinterest udostępnia kanały zgłaszania treści, dzięki którym możesz informować nas o treściach na Pintereście naruszających Twoim zdaniem niniejsze Warunki, nasze zasady lub przepisy prawa miejscowego. Weryfikujemy raporty i podejmujemy stosowne działania w odpowiednim czasie.  Korzystając z takich możliwości, zobowiązujesz się przekazywać raporty w  dobrej wierze i nie nadużywać kanałów przeznaczonych do zgłaszania treści lub przesyłania odwołań, wysyłając bezpodstawne raporty bądź odwołania. Odwiedź Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej na temat zgłaszania treści na Pintereście.

  Mówiąc prościej

  Jesteśmy wdzięczni za Twoje opinie, a przesłane sugestie i raporty wykorzystujemy, by nieustannie udoskonalać Pinteresta.

  4. Własność intelektualna
  a. Zasady dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

  Pinterest przyjął i wdrożył Zasady Pinteresta dotyczące ochrony praw autorskich oraz Zasady Pinteresta dotyczące znaków towarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi praw autorskich oraz Zasadami dotyczącymi znaków towarowych.

  b. Własność intelektualna Pinteresta

  Potwierdzasz i akceptujesz, że — w relacjach pomiędzy Tobą a nami — przysługują nam wszelkie prawa do Pinteresta, tytuł własności do niego i prawo do czerpania z niego pożytków, a także wszelkie zawarte w nim prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz patenty („Własność intelektualna Pinteresta”), a Ty nie możesz korzystać z żadnej Własności intelektualnej Pinteresta, chyba że jest to konieczne na potrzeby dozwolonego korzystania z Pinteresta. W celu uniknięcia wątpliwości Własność intelektualna Pinteresta nie obejmuje Treści użytkownika.

  Jeśli będziesz korzystać z Własności intelektualnej Pinteresta w sposób stanowiący naruszenie niniejszych Warunków, utracisz prawo do korzystania z Pinteresta ze skutkiem natychmiastowym oraz, wedle naszego uznania, będziesz mieć obowiązek zwrócenia lub zniszczenia wszelkich utworzonych przez Ciebie kopii Własności intelektualnej Pinteresta. Na podstawie niniejszych Warunków nie otrzymujesz żadnych praw do Pinteresta ani do Własności intelektualnej Pinteresta, tytułów własności do nich ani praw do czerpania z nich pożytków, a my zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane.

  Mówiąc prościej

  Szanujemy własność intelektualną, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych. Oczekujemy tego samego od użytkowników.

  5. Bezpieczeństwo

  Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Treściom użytkownika i kontom, nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie obejść naszych zabezpieczeń. Zabezpiecz swoje hasło i nie zdradzaj go żadnym osobom ani podmiotom. Poinformuj nas natychmiast w razie nieuprawnionego dostępu do Twojego konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zabezpieczeń.

  Mówiąc prościej

  Możesz pomóc nam chronić swoje konto i Pinteresta, postępując zgodnie z tymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

  6. Linki, witryny i usługi zewnętrzne

  Pinterest może zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, reklamodawców, usług, komponentów oprogramowania, ofert specjalnych i innych zdarzeń lub działań, które nie są własnością Pinteresta ani nie są przez nas kontrolowane. Nie promujemy tego typu witryn zewnętrznych, informacji, materiałów, produktów lub usług ani nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Jeśli uzyskujesz dostęp do jakiejkolwiek zewnętrznej witryny internetowej, usługi lub treści itd. za pośrednictwem Pinteresta, robisz to na własne ryzyko i przyjmujesz do wiadomości, że Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Ciebie z zewnętrznej witryny, usługi lub treści, za dokonanie za ich pośrednictwem zakupu ani za uzyskanie do nich dostępu.

  Mówiąc prościej

  Zezwalamy użytkownikom na dodawanie na platformę linków do treści spoza Pinteresta. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści wyświetlane lub wykorzystywane w witrynach lub usługach zewnętrznych.

  7. Wypowiedzenie

  Możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twoje prawo do uzyskania dostępu do Pinteresta lub korzystania z niego z powodu jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków. W sytuacjach, w których jest to prawnie wymagane, otrzymasz od nas pisemne powiadomienie. Możesz również w dowolnym momencie zamknąć lub usunąć swoje konto. Więcej informacji na temat tego, jak usunąć konto, znajdziesz w Centrum pomocy.

  Po wypowiedzeniu umowy sekcje 3, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 niniejszych Warunków nadal pozostają w mocy.

  Mówiąc prościej

  Pinterest jest usługą oferowaną bezpłatnie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług wybranym użytkownikom. Jeżeli będzie to prawnie wymagane, przekażemy użytkownikowi wypowiedzenie umowy.

  8. Odszkodowania

  Jeśli używasz Pinteresta w celach komercyjnych bez wyrażenia zgody na nasze Warunki korzystania z serwisu dla firm wymaganej na mocy sekcji 2(c) niniejszych Warunków, zobowiązujesz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności spółki Pinterest, Inc., Pinterest Europe Ltd. oraz ich jednostki stowarzyszone w przypadku jakichkolwiek roszczeń (w tym uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego) związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej Usługi.  Pinterest zastrzega sobie prawo, aby na własny koszt podjąć się wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi zabezpieczeniu, w którym to przypadku będziesz w pełni współpracować z Pinterestem.

  Mówiąc prościej

  Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym i Pinterest zostanie pozwany ze względu na to, jak korzystasz z naszych Usług, będziesz ponosić odpowiedzialność finansową.

  9. Wyłączenie odpowiedzialności

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo usługa i wszystkie treści na Pintereście są dostarczane w stanie znanym użytkownikowi, bez jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych.

  Pinterest w szczególności zrzeka się udzielania wszelkich, dowolnych gwarancji oraz zasad sprzedaży, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności i wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub handlu.

  Pinterest nie ponosi i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści użytkownika, które publikujesz lub wysyłasz za pośrednictwem Usługi bądź które publikują lub wysyłają inni użytkownicy lub osoby trzecie. Rozumiesz i akceptujesz to, że możesz mieć styczność z Treściami użytkownika, które mogą być nieprecyzyjne, nieodpowiednie do sytuacji, nieodpowiednie dla dzieci bądź w inny sposób nieodpowiednie do Twojego celu.

  Nie gwarantujemy, że Pinterest, dowolna część Usługi ani dowolne materiały lub treści oferowane za pośrednictwem Pinteresta są poprawne, kompletne lub aktualne, ani że będą one w sposób nieprzerwany dostępne, bezpieczne lub wolne od błędów, wirusów czy innych szkodliwych elementów.

  Z różnych powodów możemy dokonywać zmian na Pintereście. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne zmiany na Pintereście ani za zawieszenie bądź zakończenie dostępu do Pinteresta lub możliwości korzystania z niego.

  Ograniczenia, wykluczenia i zastrzeżenia zawarte w niniejszej sekcji mają zastosowanie w jak największym zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem.

  Jeśli jesteś konsumentem na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, nie wykluczamy ani nie ograniczamy żadnej odpowiedzialności za rażące zaniedbanie, zamierzone działanie, śmierć ani uszczerbek na zdrowiu spowodowane naszym zaniedbaniem lub rozmyślnym działaniem.

  Mówiąc prościej

  Codziennie pracujemy nad tym, by ulepszać naszą Usługę, i mamy nadzieję, że daje Ci ona masę radości. Od czasu do czasu i z różnych powodów możemy dokonywać zmian w Pintereście poprzez dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie funkcji oraz tego, jak działają nasze usługi. Takie serwisy jak Pinterest nie są jednak idealne, więc zgadzasz się korzystać z naszej platformy „w stanie znanym użytkownikowi” i bez żadnych gwarancji.

  10. Ograniczenie odpowiedzialności

  W maksymalnym zakresie zgodnym z prawem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, uboczne, szczególne, wynikowe ani z nawiązką, ani za utratę zysków lub przychodów niezależnie od tego, czy poniesiono je bezpośrednio, czy pośrednio, ani za utratę danych, właściwości użytkowych, wartości firmy ani za inne straty niematerialne, które wynikają z (a) Twojego dostępu do Usługi, skorzystania z takiego dostępu, niemożności uzyskania takiego dostępu lub niemożności skorzystania z takiego dostępu, (b) jakichkolwiek zachowań bądź treści osób trzecich w ramach Usługi, w tym między innego jakichkolwiek zniesławiających, obraźliwych lub nielegalnych zachowań innych użytkowników lub osób trzecich, lub (c) nieautoryzowanego dostępu do Twoich transmisji lub treści, ich nieautoryzowanego wykorzystania lub modyfikacji.

  W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń związanych z Usługą nie może przekroczyć stu dolarów amerykańskich (100,00 USD). Powyższe nie ma wpływu na odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

  Powyższe nie ma zastosowania, jeśli poniesiesz spowodowaną przez nas szkodę i jesteś konsumentem na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii. Zamiast tego odpowiedzialność Pinteresta będzie ograniczona do przewidywalnych szkód wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych typowych dla tego rodzaju umowy. Pinterest nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z nieistotnego naruszenia jakichkolwiek innych mających zastosowanie obowiązków w zakresie zachowania należytej staranności. To ograniczenie odpowiedzialności nie będzie mieć zastosowania do żadnej odpowiedzialności ustawowej, której nie można ograniczyć, ani do odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowanych naszym zaniedbaniem lub rozmyślnym działaniem, ani nie może to wykluczyć naszej odpowiedzialności za coś, co wyraźnie zobowiązaliśmy się Ci dostarczyć.

  Mówiąc prościej

  Tworzymy możliwie najlepszą usługę, ale nie możemy obiecać, że będzie ona idealna. Nie możemy odpowiadać za różne straty lub szkody.

  11. Arbitraż

  Jeśli jesteś konsumentem na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, sekcja 11 nie dotyczy Cię w przypadku sporów wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszych Warunków.

  W przypadku jakichkolwiek sporów z nami zobowiązujesz się w pierwszej kolejności skontaktować się z nami i podjąć próbę rozwiązania sporu w sposób nieformalny. Żadna ze stron nie może podjąć kroków prawnych — w ramach podstępowania sądowego, arbitrażowego ani innego rodzaju — do momentu zakończenia procedur dotyczących zawiadomienia o sporze i nieformalnego rozwiązywania sporów, które opisano poniżej. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie uniemożliwia jednak którejkolwiek ze stron dochodzenia tymczasowego zabezpieczenia roszczeń na drodze sądowej (lub w ramach postępowania arbitrażowego) w celu utrzymania statusu quo lub wyegzekwowania postanowień niniejszej klauzuli arbitrażowej w momencie pojawienia się jakichkolwiek sporów.

  Jako strona sporu masz obowiązek najpierw przesłać nam zawiadomienie o sporze, które musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko, nazwę Twojego profilu na Pintereście (która rozpoczyna się od @), adres e-mail powiązany z Twoim kontem na Pintereście, Twój kraj zamieszkania, Twój stan zamieszkania (jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych), Twojego pełnomocnika (jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik), szczegółowy opis sporu i domniemanej szkody, a także Twój podpis. Informacje te powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres litigation [at] pinterest.com (litigation[at]pinterest[dot]com).  Zawiadomienie może zostać przesłane wyłącznie w imieniu jednej osoby. Zawiadomienie dotyczące dochodzenia praw przez więcej niż jedną osobę jest nieskuteczne.  Po otrzymaniu zawiadomienia o sporze Pinterest odpowie w ciągu 60 dni, aby podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Po upływie wspomnianego 60-dniowego okresu każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe. 

  Arbitraż: Jeśli nie uda nam się rozstrzygnąć sporu w ramach powyższych obowiązkowych procedur, zarówno Ty, jak i my zobowiązujemy się do tego, aby rozstrzygać wszelkie roszczenia, spory lub kwestie wynikające z niniejszych Warunków lub z Usługi bądź związane z nimi zagadnienia w ramach wiążącego postępowania arbitrażowego lub (w przypadku kwalifikujących się do tego roszczeń) w sądzie ds. drobnych roszczeń. 

  Postępowanie arbitrażowe jest bardziej nieformalnym sposobem rozwiązywania sporów niż proces sądowy. Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się na to, by amerykańska federalna ustawa arbitrażowa (U.S. Federal Arbitration Act) regulowała interpretację i egzekwowanie niniejszej sekcji, a Ty i Pinterest rezygnujecie z prawa do procesu sądowego przed ławą przysięgłych i prawa do udziału w pozwie zbiorowym. Arbiter ma wyłączne kompetencje w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wykładni, stosowania lub wykonalności niniejszej wiążącej umowy w sprawie arbitrażu. 

  Każde postępowania arbitrażowe będzie prowadzone przez stowarzyszenie American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z regulaminem arbitrażu obowiązującym w danym czasie w AAA. Jeśli regulamin AAA będzie w jakikolwiek sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami, nadrzędny charakter będą miały niniejsze Warunki. Formularze AAA dostępne są pod adresem www.adr.org. Arbitrzy wydają uzasadnioną decyzję w formie pisemnej zawierającą najważniejsze ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Orzeczenie arbitrażowe może być podstawą do wydania wyroku w dowolnym sądzie właściwym. W przypadku obowiązywania regulaminu arbitrażu konsumenckiego AAA jeśli arbiter stwierdzi, że roszczenie strony jest bezpodstawne bądź zostało złożone w niewłaściwym celu, musi on obciążyć taką stronę wszystkimi opłatami i kosztami związanymi z arbitrażem. 

  Strona musi wnosić wszelkie spory na własny rachunek, nie zaś w ramach pozwu zbiorowego bądź postępowania grupowego. Akceptując niniejsze Warunki, potwierdzasz, że rezygnujesz z prawa do procesu sądowego przed ławą przysięgłych i prawa do udziału w pozwie zbiorowym.

  Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na niezbywalne ustawowe prawa, które Ci przysługują. W zakresie, w jakim dane roszczenie nie może zostać objęte postępowaniem arbitrażowym zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych powodów, zgadzasz się, aby takie roszczenie zostało rozstrzygnięte wyłącznie zgodnie z sekcją 12 niniejszych Warunków.

  Arbitraż skonsolidowany: W celu usprawnienia procedury arbitrażowej zarówno Ty, jak i my wyrażamy zgodę na to, że jeśli w ciągu 60 dni lub przy wsparciu tej samej kancelarii prawnej bądź grupy kancelarii zgłoszonych zostanie co najmniej 50 podobnych wniosków arbitrażowych, AAA dokona konsolidacji takich wniosków arbitrażowych. W odniesieniu do każdej skonsolidowanej partii wniosków arbitrażowych AAA określi jeden zestaw opłat z tytułu zgłoszenia i opłat administracyjnych dla takiej partii, a ponadto wyznaczy jednego arbitra, który rozwiąże spór w ramach każdej partii objętej pojedynczym skonsolidowanym postępowaniem arbitrażowym. Wnioski arbitrażowe są do siebie podobne, jeśli wynikają z podobnych okoliczności faktycznych i dotyczą podobnych zagadnień prawnych oraz zawierają podobne żądania. Wszelkie spory dotyczące takiego podobieństwa mogą być przedkładane jednemu arbitrowi, a my pokryjemy jego wynagrodzenie.

  Mówiąc prościej

  Zobowiązujesz się nas powiadomić o wszelkich sporach i podjąć próbę ich polubownego rozwiązania. Jeśli to się nie uda, spór zostanie skutecznie rozstrzygnięty w ramach postępowania arbitrażowego, a nie sądowego.

  12. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Jeśli jesteś konsumentem na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, niniejsze Warunki oraz sposób, w jaki korzystasz z Usługi, podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz, a wszelkie roszczenia, spory lub kwestie wynikające z niniejszych Warunków lub z Usługi lub związane z nimi zagadnienia muszą być rozstrzygane w sądach kraju Twojego zamieszkania.

  We wszystkich innych przypadkach niniejsze Warunki oraz sposób, w jaki korzystasz z Usługi, regulowane są prawem stanu Kalifornia z wyłączeniem zawartych w nim przepisów kolizyjnych. W przypadku wszelkich pozwów niepodlegających sekcji 11 (Arbitraż) wyłącznym sądem właściwym w przypadku wszystkich roszczeń, sporów lub kwestii wynikających z niniejszych Warunków lub związanych z nimi zagadnień jest sąd hrabstwa San Francisco, stan Kalifornia, lub Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii, a spory takie będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

  Mówiąc prościej

  W Bay Area zawsze jest pięknie. Nie ma znaczenia, jaką mamy porę roku! Wszelkie spory będziemy rozwiązywać w Kalifornii. Jeśli jesteś konsumentem na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, spory możesz przekazać do sądów krajowych.

  13. Warunki ogólne
  a. Procedury powiadamiania i zmiany niniejszych Warunków

  Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, usuwać dowolne lub wszystkie ich fragmenty bądź dodawać nowe postanowienia. Najbardziej aktualna wersja dokumentu zawsze będzie dostępna w naszej witrynie internetowej. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, powiadomimy Cię o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian w niniejszych Warunkach, zanim jakakolwiek aktualizacja zacznie obowiązywać.  Dalszy dostęp do Pinteresta lub korzystanie z platformy po takiej aktualizacji oznacza wiążącą akceptację takich zmian. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozwiązywane zgodnie z wersją Warunków obowiązującą w momencie powstania sporu. W celu uniknięcia wątpliwości kontynuacja korzystania z Pinteresta oznacza, że zgadzasz się przestrzegać obowiązującej w danym momencie wersji niniejszych Warunków.

  Mówiąc prościej

  Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszych zasadach, poinformujemy Cię o nich z wyprzedzeniem. Jeśli nie akceptujesz takich nowych warunków, musisz przestań korzystać z Pinteresta.

  b. Cesja

  Jeśli jesteś konsumentem na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, zarówno Ty, jak i my możemy dokonać cesji niniejszej umowy oraz wszelkich praw i licencji udzielonych na jej mocy na rzecz osoby trzeciej. We wszystkich innych przypadkach niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą zostać przez Ciebie scedowane ani przeniesione, ale mogą bez ograniczeń zostać scedowane przez nas. Wszelkie próby dokonania cesji lub przeniesienia z naruszeniem niniejszych Warunków są nieskuteczne.

  W sytuacji gdy dokonamy takiej cesji, masz prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację swojego konta. Poinformujemy Cię o takiej cesji z odpowiednim wyprzedzeniem.

  c. Całość umowy / rozdzielność postanowień

  Niniejsze Warunki stanowią całość umowy zawartej między użytkownikiem a nami w związku z Usługą. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, postanowienie to zostanie usunięte lub ograniczone do niezbędnego minimum, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

  d. Brak odstąpienia

  Żadne odstąpienie od któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie może zostać uznane za dalsze lub trwałe odstąpienie od takiego lub innego postanowienia, a niemożność dochodzenia przez nas praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od takich praw lub postanowień.

  e. Strony

  Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest, Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych, niniejsze Warunki stanowią umowę miedzy Tobą a podmiotem Pinterest Europe Ltd., irlandzką spółką z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Ponieważ Pinterest to usługa świadczona na całym świecie, wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie prawa i licencje udzielane na mocy niniejszej umowy przysługiwały podmiotowi Pinterest Inc. oraz wszystkim jego jednostkom zależnym i stowarzyszonym na całym świecie.

  Mówiąc prościej

  Od tego, gdzie mieszkasz, zależy, z kim będziesz mieć do czynienia.

  Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2023 r.