Wytyczne społeczności

Nasza misja
 • Stworzyliśmy Pinteresta z myślą o tym, by pomóc Ci odkrywać pomysły i robić to, co kochasz. W związku z tym prezentujemy Ci pomysły, które mogą Cię zainteresować, i dbamy o to, by nie trafiały do Ciebie nieodpowiednie treści ani spam.

  Niniejsze wytyczne stanowią naszą politykę dopuszczalnego użycia i dotyczą tego, co jest na Pintereście dozwolone, a co nie. Jeśli natrafisz na Pina, komentarz lub wiadomość, które Twoim zdaniem naruszają te zasady, możesz nam to zgłosić.Aby dbać o bezpieczeństwo na Pintereście, korzystamy z niezależnych badań i wytycznych ekspertów z danej dziedziny, jeśli to możliwe.

Bezpieczeństwo
 • Nasz zespół dokłada starań, by na Pintereście nie pojawiały się treści prowokacyjne, wywołujące strach lub wzburzenie czy stwarzające zagrożenie. Część takich treści usuwamy, inne po prostu ukrywamy z publicznych obszarów.

 • Usuwamy treści pornograficzne. Możemy ukrywać nagość lub treści erotyczne.

  Usuwamy treści pornograficzne. Możemy ukrywać nagość lub treści erotyczne.

  Większość nagości prezentowanej w celach artystycznych, naukowych lub edukacyjnych jest na Pintereście dopuszczona. Możemy ukrywać takie treści lub inne treści prezentujące nagość przed dostępem publicznym, tak by nie były dostępne dla osób, dla których nie są przeznaczone. Obrazy, posągi i inne rzeczywiste dzieła sztuki oraz treści prezentujące kobiety karmiące piersią lub po mastektomii są zawsze dozwolone.

  W każdym przypadku usuwamy obrazy wyraźnie prezentujące czynności o charakterze seksualnym lub fetysze oraz osoby nagie lub częściowo obnażone, przyjmujące sugestywne pozycje.

  Usuwamy wszelkie treści stanowiące wykorzystanie fizyczne lub seksualne. Współpracujemy z organami ścigania w celu badania przypadków seksualizacji małoletnich.

  Usuwamy wszelkie treści stanowiące wykorzystanie fizyczne lub seksualne. Współpracujemy z organami ścigania w celu badania przypadków seksualizacji małoletnich.

  Wszelkie treści promujące usługi seksualne, takie jak usługi osób do towarzystwa, prostytucja lub masaże erotyczne, są zabronione.

  Jesteśmy szczególnie wrażliwi w kwestii wykorzystywania małoletnich oraz treści o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich. Jeśli takie znajdziemy, zgłosimy je do Amerykańskiego Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Ponadto usuwamy nagie fotografie każdego, kto wydaje się być małoletnim (oprócz niemowląt).

  Usuwamy wszelkie obrazy przedstawiające nieuzasadnioną przemoc lub gloryfikujące przemoc.

  Usuwamy wszelkie obrazy przedstawiające nieuzasadnioną przemoc lub gloryfikujące przemoc.

  Nie ma nic złego w zapisywaniu Pinów o charakterze historycznym lub dotyczących nośnych medialnie tematów czy treści mających na celu zwiększanie świadomości na temat bieżących wydarzeń. Możemy ukrywać te treści z obszarów publicznych, tak by trafiali na nie tylko użytkownicy, którzy są nimi zainteresowani.

  Usuwamy wszelkie treści, które gloryfikują przemoc. Piny, które bez wyraźnego uzasadnienia przedstawiają przemoc lub brutalne treści, są zakazane.

  Usuwamy treści, które pokazują lub usprawiedliwiają samobójstwo, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia lub zachęcają do nich.

  Usuwamy treści, które pokazują lub usprawiedliwiają samobójstwo, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia lub zachęcają do nich.

  Usuwamy treści, które prezentują lub usprawiedliwiają popełnianie samobójstw, samookaleczanie się, zaburzenia odżywiania lub uzależnienia, albo zachęcają do takich zachowań.

  Zawartość taka obejmuje między innymi drastyczne obrazy, przedstawienia przyrządów lub narzędzi służących do samookaleczania się, a także treści, które drwią z osób zmagających się z samookaleczaniem lub wyśmiewają je.

  Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z myślami samobójczymi lub rozważa samookaleczenie, pamiętaj, że w naszym Centrum pomocy znajdziesz zasoby umożliwiające uzyskanie bezpłatnej, poufnej i natychmiastowej pomocy.

  Usuwamy treści zawierające mowę nienawiści i treści dyskryminujące oraz grupy i osoby, które propagują mowę nienawiści i dyskryminację.

  Usuwamy treści zawierające mowę nienawiści i treści dyskryminujące oraz grupy i osoby, które propagują mowę nienawiści i dyskryminację.

  Mowa nienawiści to między innymi poważne ataki wymierzone w inne osoby ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność lub stan zdrowia. Nie należy też atakować osób ze względu na ich wiek, wagę ciała, status imigranta czy weterana.

  Usuwamy treści, których celem jest grożenie przemocą, jej planowanie lub wspieranie organizacji stosujących przemoc.

  Usuwamy treści, których celem jest grożenie przemocą, jej planowanie lub wspieranie organizacji stosujących przemoc.

  Wszelkie treści stanowiące realne ryzyko zagrożenia dla osoby lub mienia są zabronione. Nie chcemy też, by ktokolwiek stosował groźby, planował przemoc lub zachęcał do niej inne osoby.

  Osoby lub grupy, których celem jest wyrządzenie krzywdy innym, nie są mile widziane na Pintereście. Należą do nich organizacje terrorystyczne i zorganizowane grupy przestępcze. Współpracujemy z przedstawicielami branży, agencjami rządowymi i specjalistami ds. bezpieczeństwa, którzy pomagają nam identyfikować takie grupy.

  Usuwamy treści służące atakowi na osoby prywatne oraz treści zawierające dane osobowe.

  Usuwamy treści służące atakowi na osoby prywatne oraz treści zawierające dane osobowe.

  Usuwamy wszelkie treści, które wskazują na konkretną osobę prywatną i ją atakują, ponieważ uznajemy taką praktykę za nękanie. Ponadto nie dopuszczamy treści, które ujawniają dane osobowe określonej osoby lub służą pozyskaniu takich danych od osoby małoletniej.

  Jeśli natrafisz na Pina, który zawiera Twoje zdjęcie, na którego publikację nie wyrażasz zgody, lub Twoje dane osobowe, zwróć się do Pinnera o jego usunięcie. Jeśli tego nie zrobi, możesz zgłosić nam taki przypadek. Nasz zespół przyjrzy się sprawie i powiadomi Cię, gdy postanowi usunąć takie treści.

  Zgromadziliśmy też pewne zasoby, dzięki którym możesz chronić się przed takimi atakami.

  Usuwamy treści służące sprzedaży lub zakupowi towarów objętych regulacjami, takich jak narkotyki, alkohol, tytoń, broń palna bądź inne materiały niebezpieczne.

  Usuwamy treści służące sprzedaży lub zakupowi towarów objętych regulacjami, takich jak narkotyki, alkohol, tytoń, broń palna bądź inne materiały niebezpieczne.

  Towary objęte regulacjami to produkty, które w przypadku niewłaściwego stosowania mogą zaszkodzić ich właścicielowi lub osobom w jego otoczeniu. Wiele krajów stosuje przepisy i regulacje w odniesieniu do takich produktów.

  Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoje i naszej społeczności, nie dopuszczamy sprzedaży ani kupna przez podmioty prywatne towarów objętych regulacjami, takich jak narkotyki, alkohol, tytoń, broń czy sprzedaż produktów wytworzonych z zagrożonych gatunków. W przypadku zgłoszenia nam takiej działalności usuniemy wątpliwe treści i możemy też zawiesić konto użytkownika.

  Usuwamy konta, które służą podszyciu się pod jakąkolwiek osobę lub organizację.

  Usuwamy konta, które służą podszyciu się pod jakąkolwiek osobę lub organizację.

  Konta służące podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub organizację lub fałszywemu reprezentowaniu powiązań z nimi nie są dozwolone. Jeśli prowadzisz konto jako fan lub osoba komentująca działalność danej osoby publicznej lub marki, wyraźnie zaznacz, że nie łączą Cię z nią żadne powiązania.

  Usuwamy szkodliwe porady, treści skierowane do osób lub grup chronionych oraz treści utworzone w ramach kampanii dezinformacyjnych.

  Usuwamy szkodliwe porady, treści skierowane do osób lub grup chronionych oraz treści utworzone w ramach kampanii dezinformacyjnych.

Własność intelektualna i inne prawa
 • Aby zapewnić poszanowanie praw użytkowników Pinteresta oraz innych osób:

 • Nie naruszaj praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw jakiejkolwiek osoby.

  Nie podejmuj żadnych działań ani nie publikuj żadnych treści naruszających przepisy lub regulacje.

  Nie używaj nazwy, logo ani znaku towarowego Pinteresta w sposób mylący odbiorców (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w naszych wytycznych brandingowych).

Bezpieczeństwo witryny i dostęp do niej
 • Aby dbać o bezpieczeństwo Pinteresta, prosimy naszych użytkowników o:

 • Nie próbuj uzyskać dostępu do naszych systemów ani systemów dostawców technicznych, nie używaj ich ani nie modyfikuj.

  Nie łam ani nie obchodź naszych środków bezpieczeństwa, ani nie testuj odporności naszych systemów lub sieci, jeśli nie uczestniczysz w autoryzowanym programie znajdowania błędów na Pintereście.

  Nie używaj jakiejkolwiek nieudokumentowanej lub nieobsługiwanej metody dostępu, przeszukiwania, scrapingu, pobierania bądź zmieniania Pinteresta oraz jakiejkolwiek jego części.

  Nie podejmuj prób stosowania inżynierii wstecznej na oprogramowaniu Pinteresta.

  Nie podejmuj prób utrudniania korzystania z Pinteresta innym, a także zakłócania działania hostów lub sieci, na przykład poprzez wysłanie wirusa, przeciążanie, spamowanie lub mail-bombing.

  Nie zbieraj ani nie przechowuj danych osobowych pochodzących z Pinteresta lub od jego użytkowników bez ich zgody.

  Nie udostępniaj swojego hasła, nie udzielaj dostępu do konta ani nie rób niczego, co może narazić Twoje konto na niepotrzebne ryzyko.

  Nie próbuj sprzedawać dostępu do swojego konta, tablic i nazwy użytkownika ani nie przenoś funkcji konta za wynagrodzeniem w inny sposób.

 • Nie możesz korzystać z Pinteresta, jeśli jest to zabronione na mocy sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Konta osobiste i firmowe są obecnie niedostępne w Korei Północnej.  Konta firmowe są obecnie niedostępne na Krymie, Kubie, w Iranie, Korei Północnej i Syrii.

Spam
 • Chcemy, by inspiracje i pomysły na Pintereście były przydatne i wysokiej jakości, dlatego usuwamy znaleziony spam. Prosimy o niezakłócanie korzystania z Pinteresta innym użytkownikom i nierozpowszechnianie spamu oraz nieangażowanie się w działania z nim związane. 

  Nasze wytyczne dotyczące spamu:

 • Nie korzystaj z rozwiązań w zakresie automatyzacji, które nie zostały jednoznacznie zaakceptowane przez Pinteresta. Dotyczy to również nieautoryzowanych usług, w ramach których w Twoim imieniu wykonywane są automatycznie pewne czynności. Informacje na temat zatwierdzonych narzędzi dla partnerów znajdziesz w naszejwitrynie dla partnerów.

  Nie zakładaj fałszywych kont ani nie korzystaj z nich. Nie twórz kont masowo ani nie twórz nowych kont w celu naruszenia niniejszych wytycznych.

  Nie twórz ani nie zapisuj treści, które się powtarzają, wprowadzają w błąd lub są nieistotne, w celach zarobkowych. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć świetne Piny, zapoznaj się z najlepszymi praktykami kreatywnymi.

 • Nie próbuj zarabiać na Pinnerach lub ruchu Pinnerów w sieci w sposób wprowadzający w błąd lub utrudniający Pinnerom korzystanie z Pinteresta. Nie dodawaj też wartości dla Pinnerów.

  Nie podawaj linków do witryn, które są niebezpieczne, niewiarygodne, nieoryginalne lub które wprowadzają w błąd, ułatwiają spamowanie lub zachęcają do niego. Witryny powinny zawierać oryginalne treści, które są wartościowe dla Pinnerów.

  Nie wysyłaj niechcianych wiadomości ani nie zamieszczaj nieistotnych komentarzy zbiorczo, zwłaszcza gdy wprowadzają w błąd lub mają charakter handlowy.

  Nie próbuj manipulować dystrybucją, kliknięciami ani innymi wskaźnikami, w tym między innymi: nie kupuj ani nie sprzedawaj zaangażowania, nie „upychaj” słów kluczowych niezwiązanych z danym tematem, nie generuj nieautentycznego ruchu, nie przekierowuj istniejących Pinów do nowych miejsc docelowych, nie używaj fałszywych kont lub kont z naruszonymi zabezpieczeniami do wykonywania skoordynowanych działań.

  Nie próbuj omijać naszych systemów antyspamowych — na przykład za pomocą skrótów linków, przekierowań lub witryn pośrednich — w celu ukrycia ostatecznego miejsca docelowego, do którego prowadzi link.

Wytyczne dotyczące płatnego partnerstwa
 • Czym jest płatne partnerstwo?

  Płatne partnerstwo to dowolna treść na Pintereście, która promuje partnera biznesowego lub na którą partner biznesowy ma wpływ w zamian za wynagrodzenie, tj. gdy np. partner biznesowy zapłacił lub zachęcił użytkownika do zapisania treści.

  Jakie są wytyczne?

  Wszystkie partnerstwa płatne muszą ujawniać komercyjny charakter ich treści. Oprócz przestrzegania Wytycznych społeczności użytkownicy, którzy uczestniczą w płatnych partnerstwach, są odpowiedzialni za przestrzeganie:

  • wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym między innymi wszystkich przepisów dotyczących reklamy i przepisów Federalnej Komisji Handlu, w tym Wytycznych FTC dotyczących zatwierdzania;
  • wszystkich stosownych klauzul informacyjnych wymaganych do tego, by wskazać na komercyjny charakter Twoich treści (np. użycie #ad do wskazania, że Twoje treści zawierają płatne partnerstwo).
  • Reklamy muszą być zgodne z naszymi Wytycznymi dotyczącymi reklam.

  Aby dopilnować, by na Pintereście nie pojawiały się nieautentyczne treści i zachowania:

  • Upewnij się, że udostępniasz właściwą treść na właściwych tablicach. 
  • Utrzymuj wysoką jakość postów i unikaj spamowania. 
  • Zapisuj treści, które naprawdę Cię interesują.

  Nie wynagradzaj użytkowników ani nie płać im za rozpowszechnianie treści na szeroką skalę, w sposób spamerski ani na zasadzie opłaty za każdego zapisanego przez nich Pina.

  • Na przykład firmy nie mogą płacić użytkownikom za obserwowanie tablic lub zapisywanie Pinów. Firmy mogą płacić występującym gościnnie blogerom za wsparcie tablicy ze swoją marką lub korzystać ze struktur płatności za liczbę kliknięć (takich jak linki afiliacyjne), ale nie można płacić dużym grupom osób za zapisywanie konkretnych Pinów z myślą o sztucznym tworzeniu wrażenia ich dużej popularności.
Wytyczne dla partnerów
 • Linki afiliacyjne ułatwiają twórcom treści mierzenie wpływu współautorów oraz otrzymywanie wynagrodzenia za pracę, którą wykonują, aby udostępniać Pinnerom inspirujące treści. Niemniej jednak programy afiliacyjne mogą stać się celem spamerów, którzy usiłują zarabiać, wykorzystując program i manipulując platformą Pinterest.

  Poniżej znajdziesz nasze wytyczne dla partnerów:

  • Zawsze przestrzegaj naszych Wytycznych dotyczących płatnego partnerstwa.
  • Zasadniczo można korzystać tylko z jednego konta na Pintereście, które powinno być przejawem Twojej autentycznym obecności na Pintereście.
  • Treści partnerów powinny być oryginalne i wartościowe dla Pinnerów.
  • Nie ukrywaj komercyjnego charakteru swoich treści. Nie używaj skrótów linków ani przekierowań, które ukrywają domenę docelową linku lub przekierowują do innej witryny w celu ukrycia parametrów partnera.
  • Nie manipuluj algorytmami Pinteresta ani ruchem Pinnerów. Oto kilka przykładów niedozwolonych działań:
   • Korzystanie z fałszywych kont w celu tworzenia lub zapisywania linków afiliacyjnych.
   • Proszenie innych użytkowników o zapisywanie Pinów afiliacyjnych w zamian za korzyści.
   • Proszenie innych użytkowników o tworzenie Pinów z linkami, które zawierają Twój identyfikator partnera.
   • Wielokrotne tworzenie tych samych Pinów afiliacyjnych lub tworzenie takich Pinów w dużej ilości — specjaliści od marketingu powinni stosować się do naszych zasad dotyczących spamu oraz używać linków afiliacyjnych w sposób umiarkowany.
Wytyczne konkursowe
 • Nie wymagaj od użytkowników zapisywania konkretnego zdjęcia. Daj użytkownikom możliwość wybierania Pinów według ich gustów i preferencji, nawet jeśli ma to być wybór z określonej grupy lub witryny internetowej.

  Nie zezwalaj na więcej niż jedno zgłoszenie na osobę.

  Nie sugeruj, że Pinterest sponsoruje lub wspiera Ciebie lub daną promocję.

  Zapoznaj się z naszymi wytycznymi brandingowymi, które zawierają ogólne zasady korzystania z marki Pinterest.

 • Upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami.