Warunki dotyczące danych reklamowych
 • Niniejsze Warunki dotyczące danych reklamowych stanowią uzupełnienie umowy między użytkownikiem a firmą Pinterest, Inc. lub jej podmiotem stowarzyszonym (stosownie do przypadku) (dalej „Pinterest”, „my” lub „nas”), które reguluje korzystanie z usługi reklamowej Pinteresta, co obejmuje również Załącznik dotyczący udostępniania danych między Tobą a Pinterestem (dalej zbiorczo „Warunki dotyczące reklam”). Korzystanie z funkcji usługi reklamowej Pinteresta związanych z danymi reklamowymi (zdefiniowanymi poniżej) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego załącznika. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, są zdefiniowane w Warunkach dotyczących reklam.

1. Informacje ogólne
  • Dane reklamowe” oznaczają dane osobowe, które jedna strona otrzymuje od drugiej w związku z dostępem do usługi reklamowej i korzystaniem z niej.
  • Zgodnie z Warunkami dotyczącymi reklam musisz wyraźnie ujawnić i uzyskać prawnie wymaganą zgodę na zbieranie, udostępnianie i używanie (w tym używanie przez Pinteresta) danych reklamowych, które nam przekazujesz, zgodnie z opisem w niniejszych warunkach.
  • Nie przekazuj nam informacji należących do kategorii wrażliwych — takich jak stan zdrowia czy pochodzenie etniczne — ani też takich, które zostały zebrane ze stron lub aplikacji przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia lub w wieku, w którym jest wymagane wyrażenie zgody w Twojej jurysdykcji (jeżeli jest wyższy).
  • Pinterest zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony poufności przekazywanych nam danych reklamowych i będzie przestrzegać Polityki prywatności Pinteresta na stronie policy.pinterest.com/privacy-policy (lub na stronie pod adresem URL zastępującym wskazany) w związku z korzystaniem z danych reklamowych.
  • Pinterest nie udostępni dostarczanych nam danych reklamowych podmiotom trzecim (z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów i agentów, których obowiązują zasady poufności), chyba że wymaga tego prawo lub za Twoją zgodą.
2. Dane reklamowe
  • Danych reklamowych, które nam przekazujesz. używamy w celu pomiaru skuteczności reklam, dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa na Pintereście, badań i rozwoju produktów oraz innych zastosowań, na które wyrażasz zgodę (co obejmuje również przypadki opisane w sekcji 3).
  • Z danych reklamowych korzystamy również, aby generować zbiorcze i anonimowe pomiary dotyczące korzystania z usługi reklamowej Pinteresta, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem Pinteresta. Pomiary te nie będą identyfikować Ciebie ani Twoich klientów.
  • Niektóre funkcje usługi reklamowej umożliwiają przekazanie Pinterestowi listy unikatowych identyfikatorów, takich jak zaszyfrowane adresy e-mail lub identyfikatory reklam mobilnych IDFA (łącznie „Identyfikatory użytkownika”) w celu dopasowania. Gdy to zrobisz, użyjemy Identyfikatorów użytkownika, aby znaleźć odpowiednie konta na Pintereście, a po zakończeniu procesu dopasowywania usuniemy listę przekazanych nam Identyfikatorów użytkownika i zachowamy wyłącznie listę dopasowanych kont na Pintereście.
  • Jeśli przekażesz nam Identyfikatory użytkownika za pomocą funkcji usługi reklamowej (np. kierowania do listy klientów lub tagu na Pintereście) w celu utworzenia grupy docelowej klientów, albo odwiedzających witrynę lub aplikację, Pinterest nie pozwoli nikomu innemu wykorzystać utworzonej grupy odbiorców do kierowania lub optymalizacji reklam, a sami nie będziemy wykorzystywać tworzonej grupy odbiorców do celów innych niż świadczenie usługi reklamowej na Twoją rzecz.
3. Tag Pinterest, aktywność w aplikacjach i zestaw SDK
  • Przekazując nam dane reklamowe za pomocą tagu usługi reklamowej Pinteresta, punktu końcowego API lub innej usługi reklamowej, która umożliwia udostępnianie danych o aktywności w witrynie lub w aplikacjach mobilnych (takich jak pomiar sprzedaży offline czy integracja z usługą partnerską w zakresie pomiaru aktywności mobilnej) (niniejsze dane reklamowe, „dane aktywności“), oprócz innych zobowiązań wynikających z załącznika (w tym obowiązków określonych w sekcji 1):
   • wyraźnie i jednoznacznie ujawnić oraz uzyskać prawnie wymaganą zgodę na ustawianie i odczytywanie plików cookie oraz innych identyfikatorów użytkownika (zdefiniowanych poniżej) zgodnie z przepisami prawa;
   • jednoznacznie i w widocznym miejscu poinformować osoby odwiedzające Twoją witrynę i aplikację, że ich dane zostaną udostępnione podmiotom trzecim na potrzeby reklam behawioralnych online;
   • poinformować osoby odwiedzające Twoją witrynę i aplikację, że mogą zrezygnować z reklam behawioralnych online za pośrednictwem ustawień personalizacji Pinteresta, witryny AdChoices pod adresem optout.aboutads.info (jeśli przesyłasz nam informacje o aktywności w witrynie internetowej za pośrednictwem tagu Pinteresta) lub ustawień identyfikatora reklam mobilnych (jeśli udostępniasz nam dane o aktywności w aplikacjach, np. za pośrednictwem usługi partnerskiej w zakresie pomiaru aktywności mobilnej lub zestawu SDK aplikacji).
  • Udzielasz Pinterestowi zezwolenia na korzystanie z danych aktywności w celu optymalizacji rekomendacji i reklam dostarczanych przez Pinteresta, ale tylko w połączeniu z danymi z Pinteresta lub z innych źródeł w sposób, który nie identyfikuje Ciebie ani jakiejkolwiek osoby względem podmiotu trzeciego.
  • Pinterest nie utworzy żadnej funkcji usługi reklamowej ani kierowania do grupy odbiorców, używając wyłącznie Twoich danych aktywności, z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnimy Ci taką usługę tylko do użytku własnego.
4. Dane reklamowe na Pintereście
  • Jeśli otrzymujesz jakiekolwiek dane reklamowe z Pinteresta (na przykład raporty z kampanii powiązane z identyfikatorem użytkownika):
   • nie możesz wykorzystywać tych informacji do kierowania reklam lub promowania produktów i usług (na przykład poprzez kierowanie lub modelowanie odbiorców), ani do innych celów niż ocena skuteczności kampanii reklamowych na Pintereście;
   • nie możesz kojarzyć ich z żadnymi danymi osobowymi ani udostępniać ich jakimkolwiek osobom trzecim, oraz
   • musisz je usunąć lub zanonimizować, gdy nie będziesz już mieć uzasadnionego celu biznesowego do ich przetwarzania, nie później niż 6 miesięcy po ich otrzymaniu.