Als je je in de EER, het VK of Zwitserland bevindt, kun je hier de Algemene voorwaarden vinden die momenteel voor jou van toepassing zijn. De onderstaande Algemene voorwaarden treden op 30 april 2024 in werking in de EER, het VK en Zwitserland.

Bedankt voor het gebruiken van Pinterest!

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen je toegang tot en gebruik van alle websites, apps, diensten, technologieën, API's, widgets, platforms, kanalen en andere aangeboden functies of producten die eigendom zijn van Pinterest, waaraan het merk van Pinterest verbonden is, of die door Pinterest worden geëxploiteerd of aangeboden ("Pinterest" of de "Dienst"), tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden (anders dan deze) van toepassing zijn verklaard. Voor de toepassing van deze Voorwaarden verwijzen de woorden "wij", "we", "ons" en "onze" naar de partij met wie je deze overeenkomst aangaat, overeenkomstig artikel 13(e) (Partijen). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als je vragen hebt. 

Je mag de Dienst niet gebruiken om dingen te doen of te delen die in strijd zijn met deze Voorwaarden. De volgende beleidslijnen maken deel uit van deze Voorwaarden, en zijn er door verwijzing in opgenomen:

 • Onze Communityrichtlijnen, waarin wordt uitgelegd wat wel en niet is toegestaan op Pinterest;
 • Onze Advertentierichtlijnen en Richtlijnen voor verkopers, die bijkomende regels bevatten voor advertenties en verkopers op Pinterest; en
 • Onze praktijken inzake Handhaving, die uitleggen hoe we ons beleid in de praktijk brengen en daarbij beperkingen kunnen opleggen op je content of je gebruik van Pinterest.
 • Door Pinterest te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met onze Voorwaarden, kun je Pinterest niet gebruiken of bezoeken.

  Samengevat

  Ieder bedrijf heeft voorwaarden. Hier zijn die van ons. Onze voorwaarden omvatten deze Algemene voorwaarden en de andere beleidslijnen waarnaar hierboven wordt verwezen.

  1. De Dienst

  Pinterest biedt mensen de inspiratie om het leven van hun dromen vorm te geven. Daarom laten we je dingen zien die volgens ons relevant en interessant zijn en die persoonlijk op jou zijn afgestemd, op basis van je activiteit binnen en buiten de website. Wij kunnen je de Dienst alleen aanbieden als we jou en je interesses kunnen identificeren. Daarvoor maken we gebruik van je persoonsgegevens. In ons Privacybeleid lees je daar meer over. Sommige dingen die we je laten zien, worden gesponsord door adverteerders. Als onderdeel van onze Dienst willen we ervoor zorgen dat zelfs gesponsorde content relevant en interessant voor je is. Je kunt gesponsorde content herkennen aan de duidelijke labels.

  Samengevat

  Pinterest biedt iedereen de inspiratie om het leven van hun dromen vorm te geven. Aan de hand van je interesses tonen we je content en advertenties op Pinterest die voor jou relevant zijn.

  2. Pinterest gebruiken
  a. Wie Pinterest kan gebruiken

  Je mag Pinterest alleen gebruiken als je deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving naleeft. Het gebruik van Pinterest kan betekenen dat je software naar je computer, telefoon, tablet of een ander apparaat moet downloaden. Je stemt ermee in dat we deze software automatisch kunnen bijwerken, en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op eventuele updates. Wanneer je een account maakt op Pinterest, moet je juiste en volledige informatie opgeven. 

  Gebruik van of toegang tot Pinterest door iemand onder de leeftijd van 13 jaar is niet toegestaan. Als je ouder bent dan 13, mag je Pinterest alleen gebruiken als je de leeftijd hebt bereikt waarop je volgens de wetgeving in jouw land toestemming kunt geven voor de verwerking van je gegevens. Als je 13 jaar of ouder bent, maar jonger bent dan 18, mag je de Dienst alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd. Zorg ervoor dat je ouder of voogd deze Voorwaarden heeft doorgenomen en met je heeft besproken. 

  Als we je account eerder hebben stopgezet op juridische gronden of vanwege inbreuken op deze Voorwaarden of ons beleid, mag je geen nieuw account op Pinterest maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die we je naar eigen goeddunken kunnen verlenen of weigeren. 

  Je stemt ermee in om bij je gebruik van Pinterest niet zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming over te gaan tot het scrapen, verzamelen, doorzoeken, kopiëren of op een andere ongeoorloofde manier toegang tot data of content van Pinterest verkrijgen, zoals met behulp van geautomatiseerde middelen. Je stemt er ook mee in dat je niet zult proberen toegang te verkrijgen tot gegevens waarvoor je geen toestemming hebt verkregen. 

  Je mag de Dienst en eventuele daaraan gerelateerde software alleen gebruiken, bekijken, downloaden of anderszins beschikbaar maken in de mate waarin dit wordt toegestaan door toepasselijke handelsbeperkingen, waaronder sancties en exportcontroles die zijn opgelegd door de VS, de EU en het VK. Je stemt ermee in de Dienst niet te gebruiken voor een doel dat niet verenigbaar is met toepasselijke handelsbeperkingen.

  Elk gebruik van Pinterest dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze Voorwaarden, maakt een schending uit van deze Voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrecht, merkrecht en andere wetgeving.

  b. Onze licentie aan jou

  Voor zover je deze Voorwaarden en ons beleid naleeft, verlenen we jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie voor toegang tot, en gebruik van, onze Dienst overeenkomstig deze Voorwaarden en ons beleid.

  Je mag niet toestaan dat Pinterest door of ten behoeve van niet-geautoriseerde derde partijen wordt gebruikt. Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden kent je enig recht toe om de toegang tot of het gebruik van Pinterest over te dragen. Alle rechten die je niet uitdrukkelijk zijn verleend, blijven door ons en onze licentiegevers voorbehouden. Behoudens het bepaalde in artikel 3(b) is het je niet toegestaan om het volgende te doen: (i) aanpassingen of afgeleide werken maken op basis van de Dienst; (ii) de Dienst onderwerpen aan reverse-engineering of (iii) functies of kenmerken van de Dienst kopiëren.

  c. Commercieel gebruik van Pinterest

  Als je Pinterest voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet je een zakelijk account maken en akkoord gaan met onze Zakelijke voorwaarden. Als je een account maakt voor een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan worden met "je"en "jij" zowel jijzelf als die entiteit bedoeld en verklaar je dat je gemachtigd bent om alle toestemmingen en licenties te verlenen waarvan sprake in deze Voorwaarden, en dat je namens de entiteit instemt en mag instemmen met deze Voorwaarden. Wanneer bepalingen van onze Zakelijke voorwaarden niet overeenstemmen met deze Voorwaarden, dan zijn de Zakelijke voorwaarden in dat verband van toepassing.

  Samengevat

  Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en ons. Je kunt Pinterest niet gebruiken als je jonger dan 13 jaar bent (in sommige landen is deze leeftijd hoger). Als je Pinterest voor je werk gebruikt, moet je een zakelijk account aanmaken. We verlenen je een herroepbare licentie om Pinterest te gebruiken, op voorwaarde dat je onze Voorwaarden en beleidslijnen naleeft. Wanneer je account is opgeschort, kun je Pinterest niet meer gebruiken (tenzij we iets anders met je hebben afgesproken).

  3. Jouw Gebruikerscontent
  a. Gebruikerscontent plaatsen

  Met Pinterest kun je content plaatsen, zoals foto's, video's, reacties, links en ander materiaal. Wat deze Voorwaarden betreft, wordt alles wat je plaatst of anderszins beschikbaar maakt op Pinterest, aangeduid als "Gebruikerscontent". Je behoudt alle rechten over, en bent zelf verantwoordelijk voor, de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst. Alle Gebruikerscontent moet voldoen aan deze Voorwaarden en aan ons beleid, met inbegrip van onze Communityrichtlijnen

  Je mag alleen Gebruikerscontent plaatsen als je daartoe het recht hebt, en je mag geen Gebruikerscontent plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen (bijvoorbeeld namaak of content die auteursrechten of merkrechten miskent) of die anderszins onwettig is, tenzij je een beroep kunt doen op een wettelijke uitzondering of beperking. We kunnen optreden tegen Gebruikerscontent die in strijd is met deze Voorwaarden of met ons beleid, of wanneer dat wettelijk is toegestaan of we daartoe wettelijk zijn verplicht. Hierbij kunnen we content verwijderen, inperken, of beperkingen instellen voor toegang en verspreiding. We kunnen ook overgaan tot het opschorten of stopzetten van accounts van gebruikers die herhaaldelijk of op een ernstige manier inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden of op wetgeving, deze Voorwaarden of ons beleid, of wanneer dat wettelijk is toegestaan of we daartoe wettelijk zijn verplicht. Omdat we een neutrale tussenpersoon zijn en niet overgaan tot het beoordelen van alle Gebruikerscontent vóór of na publicatie in de Dienst, zijn we tegenover derden niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content of nauwkeurigheid van enige Gebruikerscontent die door jou of andere Pinterest-gebruikers wordt geplaatst. Meer informatie over hoe we ervoor zorgen dat ons beleid wordt nageleefd en welke maatregelen we nemen betreffende content op Pinterest, lees je op de pagina Handhaving. In bepaalde gevallen kun je bezwaar maken tegen onze beslissingen, als je vindt dat we die ten onrechte hebben genomen. Je hebt mogelijk op grond van de lokale wetgeving het recht om een vordering in te dienen wegens contractbreuk als je van mening bent dat we deze Voorwaarden hebben geschonden door de toegang tot of distributie van je Gebruikerscontent te verwijderen, in te perken of te beperken, of door je account op te schorten of te beëindigen. Pinterest kan je geen juridisch advies geven.

  Samengevat

  Als je je content op Pinterest plaatst, is die nog steeds van jou. Door Pinterest te gebruiken, stem je ermee in om alleen Gebruikerscontent te plaatsen die voldoet aan de wetgeving en aan deze Voorwaarden en ons beleid, en die geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Als je Gebruikerscontent plaatst die inbreuk maakt op rechten van anderen, illegaal is of in strijd is met onze Voorwaarden of ons beleid, kunnen we optreden tegen de content zelf en, indien van toepassing, tegen je account. Indien van toepassing kun je bezwaar maken tegen deze acties.

  b. Hoe wij en andere gebruikers je Gebruikerscontent kunnen gebruiken

  Door Gebruikerscontent aan te bieden in de Dienst, verleen je ons, onze gelieerde entiteiten en dienstverleners en onze gebruikers een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om je Gebruikerscontent te gebruiken, op te slaan, openbaar uit te voeren of weer te geven, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, ten gelde te maken, te downloaden, te vertalen en te verspreiden, waaronder voor het promoten en herdistribueren van de Diensten van Pinterest of een deel daarvan. Niets in deze Voorwaarden: (i) geeft recht op betalingen of op deelname in de inkomsten voortvloeiend uit Gebruikerscontent; of (ii) beperkt andere wettelijke rechten die we kunnen hebben ten aanzien van Gebruikerscontent, bijvoorbeeld op grond van andere licenties. We behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen, aan te passen of de distributie ervan te beperken, of het gebruik ervan op Pinterest te wijzigen. Dit omvat situaties waar Gebruikerscontent volgens ons in strijd is met deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen, ons Copyrightbeleid, ons Merkenbeleid of onze andere beleidslijnen, en andere omstandigheden waarin dergelijke maatregelen volgens ons in het belang zijn van Pinterest en onze Gebruikers.

  Pinterest beveelt content aan op basis van een combinatie van factoren. De aanbevelingen die je ontvangt, zijn vooral gebaseerd op hoe je de Dienst gebruikt, welke onderwerpen je volgens ons interessant zult vinden en hoe interessant je ze ook echt vindt, en wat andere gebruikers met vergelijkbare kenmerken en interesses leuk vinden. Hoe zwaar deze factoren wegen, hangt af van je interactie met de Dienst, zoals hoe vaak je handelingen uitvoert, wat je bewaart, en wat je verbergt.

  Je kunt de manier waarop aanbevelingen worden gedaan, wijzigen via je instellingen voor Privacy en gegevens en via de functie Startpagina optimaliseren.

  Samengevat

  Als je je Gebruikerscontent op Pinterest plaatst, kunnen we die aan andere mensen laten zien en kunnen anderen die content gebruiken en bewaren. Pinterest toont content aan gebruikers op basis van een combinatie van factoren, gericht op wat je volgens ons interessant zult vinden. Wanneer content ingaat tegen deze Voorwaarden, kunnen we maatregelen nemen.

  c. Hoelang we je Gebruikerscontent bewaren

  Na beëindiging of deactivering van je account, of als je Gebruikerscontent van Pinterest is verwijderd, kunnen we je Gebruikerscontent voor een redelijke termijn bewaren voor back-up-, archief- en controledoeleinden. Wij en onze gebruikers mogen jouw Gebruikerscontent die jij of anderen hebben opgeslagen of gedeeld op Pinterest, behouden en blijven gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, opnieuw pinnen, bewerken, er afgeleide werken van maken, uitvoeren en distribueren.

  Samengevat

  Als je ervoor kiest om Gebruikerscontent te plaatsen, geef je ons toestemming om die te gebruiken om Pinterest aan te bieden en te verbeteren. Kopieën van de Gebruikerscontent die met anderen wordt gedeeld, kunnen blijven bestaan, zelfs nadat je de Gebruikerscontent van je account hebt verwijderd.

  d. Feedback van jou

  We waarderen onze gebruikers en zijn altijd geïnteresseerd in manieren waarop we Pinterest nog geweldiger kunnen maken. Als je ervoor kiest om reacties, ideeën of feedback te plaatsen, ga je ermee akkoord dat we deze niet vertrouwelijk hoeven te behandelen en dat je geen recht hebt op enige vergoeding. Stuur geen feedback die vertrouwelijk is of die eigendom is van een derde partij. Door je inzending te accepteren, doen we geen afstand van het recht om gebruik te maken van vergelijkbare of aanverwante feedback die ons reeds bekend was, die ontwikkeld is door onze medewerkers, of die verkregen is uit andere bronnen.

  e. Onze rapportagekanalen

  Je kunt op meerdere manieren melding maken van content op Pinterest die volgens jou ingaat tegen deze Voorwaarden, ons beleid, of lokale wetgeving. Nadat we je melding hebben onderzocht, nemen we tijdig de nodige maatregelen. Door onze rapportagekanalen te gebruiken, stem je ermee in te goeder trouw te handelen en de mogelijkheid tot rapporteren en bezwaar maken niet te misbruiken door ongegronde rapporten of bezwaren in te sturen. In ons Helpcentrum vind je meer informatie over het rapporteren van content op Pinterest.

  Samengevat

  We stellen je feedback zeer op prijs, en we gebruiken je suggesties en meldingen graag om Pinterest beter te maken.

  4. Intellectuele eigendom
  a. Copyrightbeleid en merkenbeleid

  Pinterest past een Copyrightbeleid en Merkenbeleid toe, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendommen.Lees ons Copyrightbeleid en ons Merkenbeleid voor meer informatie.

  b. Intellectuele eigendom van Pinterest

  Wat de relatie tussen jou en ons betreft, erken je en ga je ermee akkoord dat wij alle rechten, titels en belangen bezitten wat betreft Pinterest en alle daarmee verband houdende intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, merken en octrooien) (samen de "IE van Pinterest"), en dat je de IE van Pinterest enkel mag gebruiken voor zover dat nodig is voor je toegestane gebruik van Pinterest. Voor alle duidelijkheid: Gebruikerscontent valt niet onder de IE van Pinterest.

  Als je IE van Pinterest gebruikt in strijd met deze Voorwaarden, wordt je recht om Pinterest te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet je alle kopieën van de IE van Pinterest die je hebt gemaakt, naar onze keuze aan ons terugbezorgen of vernietigen. Je verkrijgt op grond van deze Voorwaarden geen enkel recht, titel of belang in of op Pinterest en geen enkel IE van Pinterest, en wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend.

  Samengevat

  We respecteren intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en merkrechten. Dat verwachten we ook van jou.

  5. Beveiliging

  We hechten veel aandacht aan de veiligheid van onze gebruikers. We doen ons best om je Gebruikerscontent en je account veilig te houden, maar we kunnen niet garanderen dat niet-geautoriseerde partijen onze veiligheidsmaatregelen kunnen omzeilen. Houd je wachtwoord veilig en geef het niet door aan een andere persoon of entiteit. Breng ons direct op de hoogte als je denkt dat je account gecompromitteerd is of gebruikt is zonder je toestemming.

  Samengevat

  Houd deze beveiligingstips in acht om je account en Pinterest veilig te houden.

  6. Links, sites en diensten van derden

  Pinterest kan links bevatten naar externe websites, adverteerders, diensten, softwarecomponenten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derde partijen, die geen eigendom zijn van of worden beheerd door ons. Dergelijke websites, informatie, materialen, producten of diensten van derden worden door ons niet onderschreven, en we nemen er geen enkele verantwoordelijk voor. Als je je vanaf Pinterest toegang verschaft tot een externe website of dienst of tot andere content van derde partijen, doe je dit op eigen risico en ga je ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn als gevolg van je gebruik van, toegang tot of aankoop via enige website, dienst of content van derde partijen.

  Samengevat

  We staan gebruikers toe om links naar content buiten Pinterest toe te voegen. We zijn niet verantwoordelijk voor content die je op websites of in diensten van derde partijen bekijkt of voor je gebruik van dergelijke websites of diensten.

  7. Beëindiging

  Als je deze Voorwaarden schendt, kunnen we je recht op toegang tot of gebruik van Pinterest beëindigen of opschorten. Indien van toepassing zullen we je hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en kun je in beroep gaan tegen een beslissing die we volgens jou ten onrechte hebben genomen. Meer informatie over hoe we ervoor zorgen dat ons beleid wordt nageleefd en welke maatregelen we nemen betreffende content op Pinterest, lees je op de pagina Handhaving.  Je kunt je account ook op elk willekeurig moment sluiten of verwijderen. Ga naar ons Helpcentrum voor meer informatie over je account verwijderen.

  Na beëindiging blijven de artikelen 3, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van deze Voorwaarden van kracht.

  Samengevat

  We bieden Pinterest gratis aan. We behouden ons het recht voor om de Dienst aan eenieder te weigeren, en we zorgen, indien nodig, voor passende kennisgeving van beëindiging.

  8. Vrijwaring

  Als je Pinterest voor commerciële doeleinden gebruikt zonder akkoord te gaan met onze Zakelijke voorwaarden (zoals vereist in artikel 2(c) van deze Voorwaarden), stem je ermee in om Pinterest Inc., Pinterest Europe Ltd. en hun gelieerde entiteiten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen (waaronder redelijke kosten voor rechtsbijstand) met betrekking tot je gebruik van onze Dienst. Pinterest behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en het beheer in handen te nemen wat betreft enige aangelegenheid die aanleiding kan geven tot schadevergoeding. In dat geval ben je verplicht om je volle medewerking te verlenen aan Pinterest.

  Samengevat

  Als je een zakelijke gebruiker bent en Pinterest wordt aangeklaagd vanwege je gebruik van de Dienst, ben jij financieel verantwoordelijk.

  9. Disclaimers

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Dienst en alle content op Pinterest aangeboden in de staat waarin zij zich bevinden, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

  Pinterest wijst nadrukkelijk elke garantie af betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid, en elke garantie die voortvloeit uit bepaalde omgangs-, handels- of gebruikspraktijken.

  Pinterest is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikerscontent die jij of enige andere persoon of derde partij plaatst of verzendt door onze Dienst te gebruiken. Je begrijpt en aanvaardt dat het mogelijk is dat je wordt blootgesteld aan Gebruikerscontent die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt is voor je doel.

  We garanderen niet dat Pinterest of een deel van de Dienst, of via Pinterest aangeboden materialen of content, juist, compleet of actueel zijn, of dat ze ononderbroken, veilig en zonder fouten, virussen of andere schadelijke componenten ter beschikking worden gesteld.

  We kunnen om verschillende redenen wijzigingen aanbrengen aan Pinterest. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen aan Pinterest of voor het feit dat je toegang tot of gebruik van Pinterest wordt onderbroken of beëindigd.

  De beperkingen, uitsluitingen en disclaimers in dit artikel gelden in de mate waarin zij wettelijk zijn toegestaan.

  Samengevat

  We werken er elke dag aan om onze dienstverlening beter te maken. Daarom kunnen we van tijd tot tijd en om verschillende redenen dingen wijzigen, de werking van onze Diensten aanpassen, en functies toevoegen, verwijderen of veranderen. De Diensten van Pinterest zijn echter niet perfect, en je gaat ermee akkoord dat ze je ter beschikking worden gesteld "as is" en zonder enige garantie.

  10. Beperking van aansprakelijkheid

  In de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, is Pinterest niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, enige gevolgschade of vergoeding met een strafkarakter, enige derving van winst of inkomsten, direct of indirect, enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill, of ander immaterieel verlies, voortvloeiend uit (a) je toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van de Dienst; (b) enig gedrag of content van derden in de Dienst, waaronder (maar niet beperkt tot) enig lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden; of (c) ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde wijziging van je overdrachten of content.

  In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Pinterest voor het geheel van alle schuldvorderingen die betrekking hebben op de Dienst, meer dan honderd Amerikaanse dollar (USD 100,00). Als onze aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt, is het bovenstaande niet van toepassing.

  Als je door ons toedoen schade hebt en je een consument binnen de EER of het VK bent, is het bovenstaande niet van toepassing. In plaats daarvan zal de aansprakelijkheid van Pinterest beperkt zijn tot voorzienbare schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting, gebruikelijk voor dit soort contracten. Pinterest is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-essentiële schending van enige andere zorgvuldigheidsplicht. Deze vrijwaring geldt niet voor aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, voor aansprakelijkheid voor letselschade of overlijden als gevolg van onze nalatigheid of opzet, of voor aansprakelijkheid waartoe wij ons specifiek hebben verbonden.

  Samengevat

  We bouwen de best mogelijke Dienst voor je, maar we kunnen niet beloven dat deze perfect zal zijn. Voor verschillende dingen zijn wij niet aansprakelijk.

  11. Arbitrage

  Als je een consument bent die gevestigd is in de EER of in het Verenigd Koninkrijk, geldt artikel 11 niet voor jou.

  Je stemt ermee in om voor elk geschil dat je met Pinterest hebt, eerst contact met ons op te nemen en te proberen het geschil informeel te beslechten. Voor zover wettelijk toegestaan, is het geen van de partijen toegestaan een juridische procedure voor een rechtbank, arbiter of een andere instantie te starten voordat de hieronder beschreven kennisgeving van het geschil en procedure voor informele geschillenbeslechting zijn afgerond. Niets in dit artikel ontneemt een partij echter de mogelijkheid om bij het ontstaan van een geschil tijdelijke dwangmaatregelen tot rechtsherstel te vorderen voor een rechtbank (of een arbiter) om de status quo te behouden of deze bepaling betreffende arbitrage af te dwingen.

  Als je een geschil wilt aanbrengen, moet je ons eerst een kennisgeving sturen. Deze moet de volgende gegevens bevatten: je volledige naam, je profielnaam op Pinterest (beginnend met @), het e-mailadres dat bij je Pinterest-account hoort, je woonland en je woonstaat als je in de VS woont, wie je raadslieden zijn als je je laat vertegenwoordigen, een gedetailleerde beschrijving van het geschil en van het beweerde nadeel, en je handtekening. Stuur deze informatie naar het e-mailadres litigation [at] pinterest.com (litigation[at]pinterest[dot]com). De kennisgeving kan alleen namens één partij worden gestuurd. Kennisgevingen over de rechten van meerdere partijen zijn niet geldig. Pinterest stuurt je binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving een bericht met als doel het geschil in der minne op te lossen. Nadat de termijn van 60 dagen is verstreken, kan elk van de partijen het geschil voorleggen voor arbitrage. 

  Arbitrage: Als we er niet in slagen het geschil op te lossen via het hierboven voorgeschreven proces, stemmen we er allebei mee in om elke vordering, elk geschil en elke onenigheid die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden of de Dienst, te beslechten door bindende arbitrage of (voor in aanmerking komende vorderingen) voor een rechtbank met vereenvoudigde procedure. 

  Arbitrage is een informelere manier om onze meningsverschillen op te lossen dan een rechtszaak. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, aanvaard je dat de US Federal Arbitration Act de interpretatie en tenuitvoerlegging van dit artikel regelt, en dat jij en Pinterest allebei afzien van het recht op een procedure voor een rechtbank of deelname aan een groepsvordering. De arbiter heeft bovendien de exclusieve bevoegdheid om elk geschil te beslechten met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrageovereenkomst. 

  Arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de toepasselijke regels van deze organisatie die op dat moment gelden. Indien enige regel van de AAA in tegenspraak is met deze Voorwaarden, worden de Voorwaarden toegepast. Je kunt de formulieren van de AAA vinden op www.adr.org. De arbiter moet een schriftelijke en gemotiveerde beslissing verlenen, waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden uitgelegd op basis waarvan de zaak is beslecht. Een uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden opgeworpen. Indien de Consumer Arbitration Rules van de AAA van toepassing zijn en een partij naar het oordeel van de arbiter een geding lichtzinnig of voor een oneigenlijk doel heeft aangespannen, moet de arbiter alle vergoedingen en kosten van de arbitrage voor rekening verklaren van die partij. 

  Alle vorderingen dienen door de partijen ten persoonlijke titel te worden ingediend, en niet in het kader van een groepsvordering of representatieve actie. Je stemt er door het accepteren van deze Voorwaarden mee in dat je afziet van het recht op een procedure voor een rechtbank of deelname aan een groepsvordering.

  Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan enige wettelijke rechten die voor jou van toepassing zijn en waar je geen afstand van kunt doen. Voor zover een geschil op grond van toepasselijke wetgeving of anderszins niet door arbitrage kan worden opgelost, stem je ermee in dat een dergelijk geschil uitsluitend overeenkomstig artikel 12 van deze Voorwaarden zal worden beslecht.

  Samenvoeging: Om het arbitrageproces efficiënter te laten verlopen, stemmen we er beiden mee in dat 50 of meer gelijkaardige geschillen die binnen een periode van 60 dagen of met tussenkomst van hetzelfde advocatenkantoor of dezelfde groep van advocatenkantoren worden voorgelegd, door de AAA kunnen worden samengevoegd. Voor elke groep samengevoegde zaken zal de AAA dan per partij slechts één keer dossierkosten en administratieve kosten aanrekenen, en zal slechts één arbiter worden aangesteld die de samengevoegde zaken als één geheel zal behandelen. Zaken die voor arbitrage worden voorgelegd, zijn gelijkaardig indien zij voortvloeien uit gelijkaardige feiten, gelijkaardige rechtsvragen opwerpen, en een gelijkaardige voorziening vragen van de arbiter. Geschillen over het gelijkaardige karakter worden voorgelegd aan een enkele arbiter, wiens vergoeding door ons wordt betaald.

  Samengevat

  Je stemt ermee geschillen eerst aan ons voor te leggen, zodat we ze onderling kunnen oplossen. Als dat niet lukt, moet het geschil worden beslecht via arbitrage, buiten de rechtbanken om.

  12. Toepasselijk recht en jurisdictie

  Als je een consument bent die in de EER of het VK is gevestigd, is het recht van je woonland van toepassing op deze Voorwaarden en op je gebruik van de Dienst, en worden eventuele claims, geschillen of betwistingen uit of in verband met deze Voorwaarden of de Dienst voorgelegd aan de rechtbanken van je woonland.

  In alle andere gevallen zijn deze Voorwaarden en je gebruik van de Dienst onderworpen aan de wetten van de Amerikaanse staat Californië, met uitzondering van de daarin vervatte regels over wetsconflicten. Behalve wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 11 (Arbitrage), zijn alleen de rechtbanken van San Francisco County, Californië of de United States District Court for the Northern District of California bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen, geschillen of betwistingen betreffende deze Voorwaarden of de Dienst, en wordt elk geschil beslecht met toepassing van de wetgeving van de staat Californië.

  Samengevat

  Rond de baai van San Francisco is het altijd leuk vertoeven. Als je tegen ons wilt procederen, zul je dat in Californië moeten doen. Als je een consument bent die gevestigd is in de EER of in het Verenigd Koninkrijk, kun je je zaak echter voorleggen aan de rechtbanken van je thuisland.

  13. Algemene voorwaarden
  a. Kennisgevingsprocedures en wijzigingen van deze Voorwaarden

  Deze Voorwaarden kunnen door ons van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, aangepast of verwijderd. De meest actuele versie zal altijd op onze website te lezen zijn. Tenzij de wetgeving anders voorschrijft, brengen we je op de hoogte van belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden vooraleer deze wijzigingen van kracht worden. Door gebruik te blijven maken van Pinterest nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijzigingen. Bij betwisting moet worden teruggegrepen naar de versie van deze Voorwaarden die van kracht was op het moment waarop het geschil is ontstaan. Voor alle duidelijkheid: als je Pinterest blijft gebruiken, ga je akkoord met de dan geldende versie van deze Voorwaarden.

  Samengevat

  Als we deze Voorwaarden in belangrijke mate wijzigen, stellen we je daarvan vooraf op de hoogte. Als je niet instemt met de nieuwe Voorwaarden, stop je met het gebruik van Pinterest.

  b. Overdracht

  Als je een consument bent die gevestigd is in de EER of in het VK, kunnen deze overeenkomst en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, zowel door jou als door ons worden overgedragen aan een derde partij. In alle andere gevallen mogen deze Voorwaarden en de rechten en licenties die hierin worden verleend, niet worden overgedragen of afgestaan door jou, maar Pinterest mag deze wel zonder beperking overdragen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is ongeldig.

  Bij een dergelijke overdracht door ons heb je het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door je account te deactiveren. We zullen je binnen een redelijke termijn een kennisgeving sturen van een dergelijke overdracht.

  c. Volledige overeenkomst/scheidbaarheid

  Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons wat betreft de Dienst. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, wordt deze bepaling voor zover als nodig beperkt of uitgesloten en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden ten volle van kracht.

  d. Geen verklaring van afstand

  Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling; het feit dat we enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet handhaven, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.

  e. Partijen

  Als je in de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Als je buiten de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Europe Ltd., een Ierse vennootschap met hoofdzetel op het adres Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Omdat Pinterest wereldwijd actief is, ga je ermee akkoord dat alle rechten en licenties die op grond van deze Voorwaarden worden verleend, berusten bij Pinterest Inc. en haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde entiteiten.

  Samengevat

  Met wie je contact moet opnemen hangt af van waar je woont.

  Ingangsdatum buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk: 13 maart 2024

  Ingangsdatum in de EER en het Verenigd Koninkrijk: 30 april 2024