Bedankt voor het gebruiken van Pinterest!

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen je toegang tot en gebruik van de website, apps, API's en widgets van Pinterest ("Pinterest" of de "Dienst"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als je vragen hebt. Door Pinterest te bezoeken of te gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, ons Cookiebeleid en onze Communityrichtlijnen

Samengevat

Ieder bedrijf heeft voorwaarden. Dit zijn die van ons.

1. Onze dienst

Pinterest helpt je om te ontdekken en doen wat je leuk vindt. Om dat te doen laten we je dingen zien waarvan we denken dat ze relevant, interessant en persoonlijk voor je zijn, aan de hand van je activiteit binnen en buiten de website. Om onze Dienst te kunnen bieden, moeten we jou en je interesses kunnen identificeren. Sommige dingen die we je laten zien worden gesponsord door adverteerders. Als onderdeel van onze dienst willen we ervoor zorgen dat zelfs gesponsorde content relevant en interessant voor je is. Je kunt gesponsorde content herkennen aan de duidelijke labels.

Samengevat

Pinterest helpt je om te ontdekken en doen wat je leuk vindt. Het is aangepast aan jou. We moeten weten wat je leuk vindt om alles op Pinterest relevant voor je te maken.

2. Pinterest gebruiken
a. Wie Pinterest kan gebruiken

Je mag Pinterest alleen gebruiken als je wettelijk een bindende overeenkomst met Pinterest kunt aangaan, en alleen met inachtneming van deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Bij het maken van je Pinterest-account moet je ons accurate en volledige informatie geven. Je mag Pinterest niet gebruiken als dit verboden is door het sanctiebeleid van de VS. Gebruik of toegang door iemand onder de leeftijd van 13 jaar is niet toegestaan. Als je in de EER woont, mag je Pinterest alleen gebruiken als je de leeftijd hebt bereikt waarop je volgens de wetgeving in jouw land toestemming kunt geven voor de verwerking van je gegevens. Onder het gebruiken van Pinterest kan het downloaden van software naar je computer, telefoon, tablet of ander apparaat vallen. Je stemt ermee in dat we deze software automatisch kunnen bijwerken, en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op eventuele updates.

b. Onze licentie aan jou

Op grond van deze Voorwaarden en ons beleid (waaronder onze Communityrichtlijnen), verlenen wij jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van onze Dienst.

c. Commercieel gebruik van Pinterest

Als je Pinterest voor commerciële doeleinden wilt gebruiken moet je een zakelijk account maken en akkoord gaan met de Zakelijke voorwaarden. Als je een account opent voor een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan vallen jij en die entiteit onder "jij" en beloof je dat je geautoriseerd bent om alle machtigingen en licenties in deze Voorwaarden te verlenen en de entiteit aan deze Voorwaarden bindt, en dat jij namens de entiteit met deze Voorwaarden akkoord gaat.

Samengevat

Je kunt Pinterest niet gebruiken als je jonger dan 13 jaar bent (in sommige landen is deze leeftijd hoger). Als je Pinterest voor je werk gebruikt, moet je een zakelijk account aanmaken.

3. Jouw content
a. Content plaatsen

Pinterest laat je content plaatsen, waaronder foto's, reacties, links en andere materialen. Alles wat je plaatst of anderszins beschikbaar maakt op Pinterest wordt aangeduid als "Gebruikerscontent". Je behoudt alle rechten over, en bent zelf verantwoordelijk voor, de Gebruikerscontent die je op Pinterest plaatst.

Samengevat

Als je je content op Pinterest plaats, is die nog steeds van jou.

b. Hoe Pinterest en andere gebruikers jouw content kunnen gebruiken

Je verleent Pinterest en onze gebruikers een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie om je Gebruikerscontent op Pinterest te gebruiken, op te slaan, weer te geven, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, uit te voeren en te distribueren, uitsluitend voor het beheren, ontwikkelen, leveren en gebruiken van Pinterest. Niets in deze Voorwaarden beperkt andere wettelijke rechten die Pinterest heeft ten aanzien van Gebruikerscontent, bijvoorbeeld op grond van andere licenties. We behouden het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen of aan te passen, of de manier waarop die gebruikt wordt in Pinterest te veranderen, om welke reden dan ook. Hieronder valt Gebruikerscontent waarvan wij vinden dat die in strijd is met deze Voorwaarden, onze Communityrichtlijnen of ander beleid.

Samengevat

Als je iets op Pinterest plaats kunnen we dat aan anderen laten zien, en andere mensen kunnen dat bewaren. Plaats geen porno of spam, en doe niet vervelend tegenover andere mensen op Pinterest. 

c. Hoelang we je content bewaren

Na beëindiging of deactivering van je account, of als je Gebruikerscontent van Pinterest verwijderd, kunnen we je Gebruikerscontent voor een redelijke termijn bewaren voor backup-, archief- en toetsingsdoeleinden. Pinterest en haar gebruikers mogen jouw Gebruikerscontent die anderen hebben opgeslagen of gedeeld op Pinterest behouden en blijven gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, repinnen, bewerken, afgeleide werken maken, uitvoeren en distribueren.

Samengevat

Als je besluit content te plaatsen, geef je ons toestemming om die te gebruiken om Pinterest aan te bieden en te verbeteren. Kopieën van de content die je gedeeld hebt met anderen kunnen blijven bestaan, zelfs nadat je de content van je account hebt verwijderd.
 

d. Feedback van jou

We waarderen onze gebruikers, en zijn altijd geïnteresseerd in manieren waarop we Pinterest nog geweldiger kunnen maken. Als je ervoor kiest om reacties, ideeën of feedback te plaatsen, ga je ermee akkoord dat we het recht hebben die te gebruiken zonder enige restrictie of vergoeding. Door je inzending te accepteren ziet Pinterest niet af van het recht van gebruik van soortgelijke of aanverwante feedback die reeds bekend was bij Pinterest, of ontwikkeld door haar medewerkers, of verkregen uit andere bronnen dan jou.

Samengevat

We kunnen je suggesties gebuiken om Pinterest beter te maken.

4. Auteursrechten

Pinterest heeft het Pinterest-copyrightbeleid opgesteld en ingesteld in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act. Lees ons Copyrightbeleid voor meer informatie.

Samengevat

Wij respecteren auteursrechten. Dat verwachten we ook van jou.

5. Beveiliging

We geven om de veiligheid van onze gebruikers. We doen ons best om je content en account veilig te houden, maar Pinterest kan niet garanderen dat ongeautoriseerde partijen onze veiligheidsmaatregelen niet kunnen omzeilen. We vragen je om je wachtwoord veilig te houden. Breng ons direct op de hoogte als je denkt dat je account gecompromitteerd is of gebruikt is zonder je toestemming.

Samengevat

Je kunt ons helpen bij het bestrijden van spammers door deze veiligheidstips in acht te nemen.

6. Links, sites en diensten van derden

Pinterest kan links bevatten naar websites, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derden, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Pinterest. Dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden worden door ons niet onderschreven, en we nemen er geen enkele verantwoordelijk voor op. Als je je vanaf Pinterest toegang verschaft tot een website, dienst of content van derden, doe je dit op eigen risico en ga je ermee akkoord dat Pinterest niet aansprakelijkheid is als gevolg van je gebruik van of toegang tot enige website, dienst of content van derden.

Samengevat

Pinterest heeft links naar content buiten Pinterest. Dat zijn meestal coole dingen, maar als dat niet zo is zijn wij niet verantwoordelijk.

7. Beëindiging

Pinterest mag met passende kennisgeving je recht tot toegang of gebruik van Pinterest om welke reden dan ook beëindigen of schorsen. We kunnen je toegang direct en zonder kennisgeving beëindigen of schorsen als wij daar een goede reden voor hebben, met inbegrip van eventuele schendingen van onze Communityrichtlijnen. Bij beëindiging blijf je gebonden door de bepalingen van afdeling 3 en 8 van deze Voorwaarden.

Samengevat

We bieden Pinterest gratis aan. We behouden het recht om de diensten aan een ieder te weigeren, maar we zullen zorgen voor passende kennisgeving.

8. Vrijwaring

Als je Pinterest voor commerciële doeleinden gebruikt (dat wil zeggen, je bent geen consument) zonder akkoord te gaan met onze Zakelijke voorwaarden zoals voorgeschreven in Sectie 2(c) van deze Voorwaarden, ga je ermee akkoord Pinterest Inc., Pinterest Europe Ltd., en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, vorderingen, procedures, disputen, eisen, verplichtingen, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, redelijke juridische en accountingkosten (waaronder de kosten van verdediging tegen de claims, vorderingen of procedures door derden), die op enigerlei wijze betrekking hebben tot jou toegang tot of gebruik van onze Dienst, jouw Gebruikerscontent of je schending van om het even welk van deze Voorwaarden.

Samengevat

Als wij worden aangeklaagd vanwege iets wat jouw bedrijf op Pinterest doet, moet jij onze kosten betalen. Bovendien zou je een zakelijk account gemaakt moeten hebben en akkoord moeten zijn gegaan met onze Zakelijke voorwaarden.

9. Disclaimers

Onze Dienst en alle content op Pinterest wordt aangeboden op een "zoals het is" basis, zonder enige garantie, noch expliciet noch impliciet.

Pinterest wijst nadrukkelijk elke garantie af betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid, en elke garantie die voortvloeit uit bepaalde omgangs-, handels- of gebruikspraktijken.

Pinterest is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikerscontent die jij of enige andere persoon of derde partij plaatst of verzendt door onze Dienst te gebruiken. Je begrijpt en aanvaardt dat het mogelijk is dat je wordt blootgesteld aan Gebruikerscontent die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt is voor je doel.

Als je een klant in de EER bent, sluiten wij geen aansprakelijkheid uit en beperken wij geen aansprakelijkheid voor grove nalatigheid, opzet, of dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of ons opzettelijk wangedrag. 

 

Samengevat

Helaas plaatsen mensen soms slechte dingen op diensten zoals Pinterest. We nemen dat soort dingen serieus, maar het is mogelijk dat je die content tegenkomt voordat wij de kans hebben gekregen die te verwijderen. Zie je slechte dingen, meld dat dan hier

10. Beperking van aansprakelijkheid

IN DE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS PINTEREST NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, ENIGE GEVOLGSCHADE OF VERGOEDING MET EEN STRAFKARAKTER, ENIGE DERVING VAN WINST OF INKOMSTEN, DIRECT OF INDIRECT, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, OF ANDERE IMMATERIEEL VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT (A) JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENST; (B) ENIG GEDRAG OF INHOUD VAN DERDEN OP DE DIENST, WAARONDER ENIG LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; OF (C) ONGEOORLOOFDE TOEGANG, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JE OVERDRACHTEN OF INHOUD. IN GEEN GEVAL BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PINTEREST VOOR HET GEHEEL VAN ALLE SCHULDVORDERINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE DIENST MEER DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (100,00 USD).

Als je door ons toedoen schade hebt en je een klant binnen de EER bent, is het bovenstaande niet van toepassing. In plaats daarvan zal de aansprakelijkheid van Pinterest beperkt zijn tot voorzienbare schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting, gebruikelijk voor dit soort contracten. Pinterest is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-essentiële schending van enige andere zorgvuldigheidsplicht. Deze vrijwaring geldt niet voor aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, voor aansprakelijkheid voor letselschade of overlijden als gevolg van nalatigheid of opzet, of voor aansprakelijkheid waartoe wij ons specifiek hebben verbonden.
 

Samengevat

We bouwen de best mogelijke dienst voor je, maar we kunnen niet beloven dat het perfect zal zijn. Voor verschillende dingen zijn wij niet aansprakelijk. Als jij vindt dat we dat wel zijn, proberen we dat als volwassenen uit te praten.

11. Arbitrage

Je stemt ermee in voor elk geschil dat je met Pinterest hebt eerst contact met ons op te zullen nemen en te zullen proberen het geschil informeel te beslechten. Als wij contact met jou moeten opnemen, zullen we dat doen op het e-mailadres van je Pinterest-account. Als Pinterest er niet in slaagt het geschil met jou informeel op te lossen, gaan wij er beiden mee akkoord om elke eis, elk geschil en elke onenigheid (met uitzondering van deze met betrekking tot dwangmaatregelen of rechterlijk bevel) die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden, te beslechten door bindende arbitrage of (voor in aanmerking komende vorderingen) voor een rechtbank met vereenvoudigde procedure.

Arbitrage is een informelere manier om onze geschillen op te lossen dan een rechtszaak. Bij arbitrage wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, arbitrage kent beperktere inzage van stukken, en arbitrage is onderworpen aan zeer beperkte beoordeling door rechtbanken. Hoewel het proces informeler is, kunnen arbiters dezelfde schadevergoedingen en rechtsmiddelen toekennen als een rechtbank. Je aanvaardt dat, door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de U.S. Federal Arbitration Act de interpretatie en tenuitvoerlegging van deze bepaling regelt, en dat jij en Pinterest elk afzien van het recht op het proces door een jury of deelname aan een groepsvordering. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil te beslechten met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid of afdwingbaarheid van deze bindende arbitrage-overeenkomst. Deze arbitrage-overeenkomst blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst en de beëindiging van je Pinterest-account.

Arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de Consumer Arbitration Rules van deze organisatie die op dat moment gelden, behoudens hetgeen in deze overeenkomst wordt bepaald. Je kunt hun formulieren vinden op www.adr.org. Tenzij jij en Pinterest iets anders zijn overeengekomen, vindt de arbitrage plaats in de provincie (of het district) waar jij woont. Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten voor de aanvraag bij de AAA en voor administratieve kosten en arbitragekosten volgens de regels van de AAA. Pinterest zal je echter vergoeden voor jouw redelijke kosten voor de aanvraag en voor je administratiekosten en arbitragekosten, indien jouw schadeclaim niet hoger is dan 75.000 USD en niet lichtzinnig is (zoals beoordeeld op grond van de normen in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Als je vordering gaat over een bedrag van 10.000 USD of minder, gaan we ermee akkoord dat je mag kiezen of de arbitrage uitsluitend plaatsvindt op basis van documenten die bij de arbiter worden ingediend, door middel van een telefonische hoorzitting, of door een fysieke hoorzitting, zoals vastgesteld door de AAA. Als je vordering hoger is dan 10.000 USD, wordt het recht op een hoorzitting vastgesteld volgens de regels van de AAA. Ongeacht de manier waarop de arbitrage plaatsvindt, zal de arbiter een schriftelijke en gemotiveerde beslissing verlenen, waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden uitgelegd op basis waarvan de zaak is beslecht. De uitspraak van de arbiter kan voor elke bevoegde rechtbank worden opgeworpen. Niets in deze bepalingen ontneemt een partij de mogelijkheid om dwangmaatregelen tot rechtsherstel of billijke maatregelen te eisen voor een rechtbank, waaronder voor zaken die te maken hebben met gegevensbescherming, intellectueel eigendom of onbevoegde toegang tot de Dienst. ALLE VORDERINGEN DIENEN DOOR DE PARTIJEN TEN PERSOONLIJKE TITEL TE WORDEN INGEDIEND , EN NIET IN HET KADER VAN EEN GROEPSVORDERING OF REPRESENTATIEVE ACTIE, EN DE ARBITER MAG, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GEEN VORDERINGEN VAN MEERDERE PERSONEN SAMENVOEGEN. JE STEMT ER MEE IN DAT, DOOR HET ACCEPTEREN VAN DEZE VOORWAARDEN, JIJ EN PINTEREST AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES OF DEELNAME AAN EEN GROEPSVORDERING.

NIETS IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN ENIGE WETTELIJKE RECHTEN WAAR JE GEEN AFSTAND VAN KUNT DOEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP JOU. Voor zover een claim, geschil of controverse met betrekking tot Pinterest of onze Dienst niet via arbitrage kan worden opgelost volgens toepasselijke wetgeving of anderszins, gaan jij en Pinterest er beiden mee akkoord dat elke claim of geschil met betrekking tot Pinterest uitsluitend wordt beslecht in overeenstemming met afdeling 12 van deze Voorwaarden.

Als je een klant binnen de EER bent, geldt afdeling 11 niet voor jou. 
 

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, met uitzondering van de daarin vervatte regels over wetsconflicten. Als je geen klant bent binnen de EER, zijn alleen de rechtbanken van San Francisco County, Californië of de United States District Court for the Northern District of California bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze voorwaarden, en wordt elk dispuut beslecht met toepassing van de wetgeving van de staat Californië.

Als je een klant bent binnen de EER, dan geniet je toch nog van de bescherming op grond van de wetten van het land waar je woont en staat dit alles niet in de weg dat je je richt tot de rechtbanken van dat land. 
 

Samengevat

Rond de baai van San Francisco is het altijd leuk vertoeven. Als je tegen ons wilt procederen, zal je dat daar moeten doen.

In de EER is dit van toepassing als je een verkoper bent, maar niet als je een consument bent. Als je een klant binnen de EER bent, kun je ons aanklagen in de rechtbanken van je thuisland.
 

13. Algemene voorwaarden
Kennisgevingsprocedures en wijzigingen aan deze Voorwaarden

We behouden ons het recht voor de vorm en de wijze te bepalen waarop je kennis wordt gegeven, en je gaat ermee akkoord om juridische kennisgevingen elektronisch te ontvangen als wij hiervoor kiezen. Wij kunnen deze Voorwaarden af en toe wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op onze website te lezen zijn. Als een wijziging volgens ons belangrijk is, zullen wij je hierover inlichten. Door gebruik te blijven maken van Pinterest nadat wijzigingen van kracht zijn gegaan, ga je uitdrukkelijk akkoord met de herziene Voorwaarden. Indien je het niet eens bent met de nieuwe Voorwaarden, stop dan met het gebruik van Pinterest.

Samengevat

Als we deze voorwaarden in belangrijke mate wijzigen, dan stellen we je daarvan op de hoogte. Als je het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruiken van Pinterest.

Overdracht

Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hierin worden verleend mogen niet worden overgedragen of afgestaan door jou, maar mogen door Pinterest zonder beperking worden overgedragen. Elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling, is ongeldig.

Als je een klant binnen de EER bent, kunnen jij of Pinterest deze overeenkomst en enige rechten en licenties die op grond ervan toegekend zijn, overdragen aan een derde partij. Bij een dergelijke overdracht door Pinterest heb je het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door je account te deactiveren. Pinterest zal je binnen een redelijke termijn kennisgeving sturen van een dergelijke overdracht.

Volledige overeenkomst/scheidbaarheid

Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die je met Pinterest sluit, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Pinterest wat betreft de Dienst. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, wordt deze bepaling voor zover als nodig beperkt of uitgesloten en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden ten volle van kracht.

Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling; het feit dat Pinterest enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet handhaaft, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.

Partijen

Als je in de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Inc., 651 Brannen Street, San Francisco, CA 94103. Als je buiten de Verenigde Staten woont, vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Pinterest Europe Ltd., een Iers bedrijf met hoofdzetel op het adres Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Samengevat

Met wie je contact moet opnemen hangt af van waar je woont.

Met ingang van 1 mei 2018