Terma Data Iklan
 • Terma Data Iklan ini ialah tambahan kepada perjanjian antara anda dengan Pinterest, Inc., atau syarikat gabungannya (jika berkenaan) (“Pinterest,” “kami” atau “kita”) yang mentadbir penggunaan perkhidmatan pengiklanan Pinterest anda, termasuk Tambahan Perkongsian Data antara anda dengan Pinterest (bersama-sama “Terma Iklan” anda). Dengan menggunakan sebarang ciri Perkhidmatan Iklan Pinterest yang melibatkan Data Iklan (ditakrifkan di bawah), anda bersetuju dengan tambahan ini. Sebarang istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan di sini ditakrifkan dalam Terma Iklan.

1. Umum.
  • "Data Iklan" bermakna data peribadi yang diterima oleh satu pihak daripada pihak yang lain berhubung dengan akses anda kepada Perkhidmatan Iklan dan penggunaan perkhidmatan tersebut.
  • Seperti yang diperlukan oleh Terma Iklan, anda perlu mendedahkan dengan jelas dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan secara sah untuk pengumpulan, perkongsian dan penggunaan (termasuk penggunaan oleh Pinterest) seperti yang dihuraikan dalam terma Data Iklan ini yang anda berikan kepada kami.
  • Jangan berikan kami Data Iklan yang berkaitan dengan kategori sensitif—seperti keadaan perubatan atau asal etnik—atau data yang dikumpulkan daripada tapak atau aplikasi yang diarahkan kepada kanak-kanak atau daripada sesiapa sahaja yang berusia di bawah 13 tahun atau cukup umur yang sah dalam bidang kuasa anda, jika lebih tinggi.
  • Pinterest akan menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan Data Iklan yang anda berikan kami dan akan mematuhi Dasar Privasi Pinterest yang berada di policy.pinterest.com/privacy-policy  (atau URL pengganti) berhubung dengan penggunaan Data Iklan kami.
  • Pinterest tidak akan berkongsi Data Iklan yang anda berikan kami dengan pihak ketiga (kecuali ahli gabungan, kontraktor dan ejen tertakluk pada kewajipan kerahsiaan) melainkan diperlukan oleh undang-undang atau dengan keizinan anda.
2. Data Iklan
  • Kami menggunakan Data Iklan yang anda berikan kepada kami untuk mengukur keberkesanan iklan, penyampaian dan pelaporan iklan, menambah baik keselamatan dan jaminan di Pinterest, penyelidikan dan pembangunan produk dan untuk kegunaan lain yang anda berikan keizinan kepada kami (termasuk seperti yang dihuraikan dalam Bahagian 3).
  • Kami juga menggunakan Data Iklan untuk membantu dalam menjana ukuran agregat dan tanpa nama tentang penggunaan Perkhidmatan Iklan Pinterest, contohnya untuk mengira jumlah penukaran yang didorong oleh Pinterest. Ukuran ini tidak akan mengenal pasti anda atau pelanggan anda.
  • Ciri Perkhidmatan Iklan tertentu membolehkan anda memberikan Pinterest senarai pengecam unik seperti alamat e-mel atau pengecam iklan mudah alih bercincang seperti IDFA (bersama-sama, “ID Pengguna”) untuk tujuan pemadanan. Apabila anda berbuat demikian, kami akan menggunakan ID Pengguna tersebut untuk mencari akaun Pinterest yang sepadan dan setelah kami melengkapkan proses pemadanan, kami akan memadamkan senarai ID Pengguna yang anda berikan kepada kami dan hanya menyimpan senarai akaun Pinterest yang dipadankan.
  • Jika anda memberikan kepada kami ID Pengguna menggunakan ciri Perkhidmatan Iklan (seperti Penyasaran Senarai Pelanggan atau Tag Pinterest) untuk mencipta khalayak penyasaran pelanggan atau pelawat tapak web atau aplikasi, Pinterest tidak akan membenarkan orang lain untuk menggunakan khalayak yang anda cipta untuk menyasarkan atau mengoptimumkan iklan dan kami tidak akan menggunakan khalayak yang anda cipta untuk sebarang tujuan selain untuk menyediakan Perkhidmatan Iklan kepada anda.
3. Tag Pinterest, Aktiviti Aplikasi dan SDK.
  • Apabila anda menghantar Data Iklan kepada kami menggunakan Tag Perkhidmatan Iklan Pinterest, satu titik hujung API atau ciri Perkhidmatan Iklan lain yang membolehkan anda berkongsi data aktiviti laman web, kedai atau aplikasi mudah alih (seperti ukuran jualan luar talian atau integrasi rakan kongsi pengukuran mudah alih) (Data Iklan ini, "Data Aktiviti"), selain kewajipan tambahan anda yang lain (termasuk kewajipan dalam Bahagian 1), anda perlu:
   • mendedahkan dengan jelas dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan secara sah untuk menetapkan dan membaca kuki serta ID Pengguna lain (ditakrifkan di bawah) seperti yang diperlukan oleh undang-undang;
   • memberikan notis yang jelas kepada pelawat tapak web dan aplikasi anda bahawa maklumat mereka akan dikongsikan dengan pihak ketiga untuk pengiklanan tingkah laku dalam talian;
   • memberitahu pelawat tapak web atau aplikasi anda bahawa mereka boleh memilih untuk menarik diri daripada pengiklanan tingkah laku dalam talian melalui tetapan pemperibadian Pinterest, optout.aboutads.info tapak web AdChoices (jika anda menghantar aktiviti tapak web kepada kami melalui Tag Pinterest) atau tetapan pengecam iklan mudah alih mereka (jika anda berkongsi data aktiviti aplikasi dengan kami, contohnya melalui rakan kongsi ukuran mudah alih atau SDK aplikasi).
  • Anda memberikan kepada Pinterest hak untuk menggunakan Data Aktiviti bagi mengoptimumkan pengesyoran dan pengiklanan yang disediakan oleh Pinterest tetapi hanya dalam gabungan dengan data daripada Pinterest atau daripada sumber lain dengan cara yang tidak mengenal pasti anda atau mana-mana individu untuk mana-mana pihak ketiga.
  • Kecuali apabila disediakan hanya untuk kegunaan anda, Pinterest tidak akan mencipta sebarang ciri Perkhidmatan Iklan atau khalayak penyasaran menggunakan Data Aktiviti anda semata-mata.
4. Data Iklan Pinterest.
  • Jika anda menerima sebarang Data Iklan daripada Pinterest (contohnya, pelaporan kempen yang dikaitkan dengan ID Pengguna), maka:
   • anda tidak boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menyasarkan iklan atau memasarkan produk atau perkhidmatan (contohnya melalui penyasaran atau pemodelan khalayak) atau untuk sebarang tujuan selain untuk menilai prestasi kempen iklan Pinterest anda,
   • anda tidak boleh mengaitkan maklumat tersebut dengan sebarang Data Peribadi atau berkongsi maklumat itu dengan mana-mana pihak ketiga, dan
   • anda perlu memadamkan atau menjadikan maklumat itu tanpa nama apabila anda tidak lagi mempunyai keperluan perniagaan yang sah untuk maklumat tersebut, tidak lebih daripada 6 bulan selepas diterima.